Alle tjener på at de ansatte blir lyttet til

Liv Therese Aalberg synes  utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Liv Therese Aalberg synes utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Per Flakstad

Ved Eid oppvekstsenter i Melhus er sykefraværet redusert fra over 20 til under 7 prosent, og ved Hommeltun helsetun i Malvik samarbeider de ulike profesjonene bedre. Et prosjekt med samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og kommune gir bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

2019011020190410203756

per.flakstad@fagbladet.no

Prosjektet i tre kommuner i Trøndelag skal følges av forskere fra Sintef i Trondheim som skal dokumentere resultatene. I tillegg til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær, skal også de tillitsvalgte bruke kunnskapen som medlemmene har til å melde inn gode ideer i ledergruppa, og på den måte bidra til at de kommunale tjenestene også blir bedre.

– Får brukt utdanningen min

Eid oppvekstsenter består av både en barnehage og skole. Ved huskestativet i barnehagen møter vi Liv Therese Aalberg som ble ansatt som barne- og ungdomsarbeider i september i fjor. Hun stortrives, og forteller at ledelsen ved barnehagen lytter til meningene hennes, og hun opplever at hun får brukt fagkompetansen sin i oppgaver som hun «brenner for».

– Jeg er glad i sang og musikk, og opptatt av å formidle sangglede til barna. Og jeg får lov å bruke engasjementet mitt på akkurat dette feltet, og det er jeg svært fornøyd med, forteller hun.

Samarbeid på tvers av både profesjoner og skole/barnehage har vært en nøkkel for å få ned sykefraværet ved Eid oppvekstsenter. Fra v: verneombud Ingrid Kristin Lien, enhetsleder Grete Thomassen Dalen og tillitsvalgt i utdanningforbundet, Geir-Arne Pedersen. foran barnehagestyrer Audun Forr.

Samarbeid på tvers av både profesjoner og skole/barnehage har vært en nøkkel for å få ned sykefraværet ved Eid oppvekstsenter. Fra v: verneombud Ingrid Kristin Lien, enhetsleder Grete Thomassen Dalen og tillitsvalgt i utdanningforbundet, Geir-Arne Pedersen. foran barnehagestyrer Audun Forr.

Per Flakstad

Sykefraværet ble kraftig redusert

Samarbeidet mellom fagarbeidere, assistenter og barnehagelærere har vært et tema siden oppvekstsenteret ble med i prosjektet.

– Vi hadde flere utfordringer da en privat og en kommunal barnehage ble slått sammen og ble en del av oppvekstsenteret sammen med skolen. Dette var en krevende prosess som nok gikk ut over arbeidsmiljøet. En periode hadde vi et sykefravær på over 20 prosent, forteller enhetsleder Grete Thomassen Dalen.

Derfor ble det jobbet systematisk med nettopp samarbeid og arbeidsmiljø. Da dagens styrer, Audun Forr, begynte for tre år siden startet han en ryddejobb der det ble lagt vekt både på et tettere samarbeid mellom kolleger og et tett samarbeid med skolen. Dette har gitt resultater, og i dag er sykefraværet på under 7 prosent.

Forr og Thomassen Dalen er enige om at de måtte ha jobbet med arbeidsmiljøet uansett, men mener at Sintef-prosjektet har bidratt til å systematisere arbeidet, og ikke minst få det dokumentert. De mener også at det har vært nyttig å være med på samlinger der de kan utveksle erfaringer gode ideer med andre barnehager og sykehjem som er med i prosjektet.

Samarbeid

– Vi har et veldig godt samarbeid mellom barnehagelærerne, fagarbeiderne og assistentene, forteller plasstillitsvalgt Katrine Lervik fra Fagforbundet.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Per Flakstad

Hun opplever at det ikke er ledelse og barnehagelærerne som styrer alt som skal skje, men at også de andre ansatte blir tatt med og lyttet til.

Også tillitsvalgt for utdanningsforbundet, Geir-Arne Pedersen, mener samarbeidet på tvers, både mellom profesjoner og mellom skole og barnehage, har betydde mye for arbeidsmiljøet.

– Det skaper tillit og trygghet, og folk føler seg verdsatt, sier han.

Ett av resultatene av Sintef-prosjektet er at barnehagelærerne har samlet sin plantid til en felles plandag på fredager. Da driver fagarbeiderne og assistentene barnehagen. Samtidig betyr dette også at barnehagelærerne kan trå til hvis fagarbeiderne skulle ha behov for noe plantid resten av ukedagene.

– Fra mitt ståsted som fagarbeider fungerer dette bra, og vi er veldig stolte av å ha fått det til, sier Katrine Lervik.

– Samarbeid på tvers skaper både tillit og trygghet, mener tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Geir-Arne Pedersen.

– Samarbeid på tvers skaper både tillit og trygghet, mener tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Geir-Arne Pedersen.

Per Flakstad

Varige forbedringer

Et viktig poeng med sintef-prosjektet er å se hvordan et tettere samarbeid mellom tillitsvalgte, ledelsen på de lokale arbeidsstedene og kommunene som arbeidsgiver fungerer.

En av forskernes oppgaver blir å dokumentere om et slikt trepartssamarbeidet har gitt bedre tjenester og et bedre arbeidsmiljø.

– Så langt ser det ut som om flere av arbeidsplassene som er med på prosjektet kan melde om positive resultater, sier seniorforsker Lisbeth Øyum og spesialrådgiver Tore Nilssen som har ansvaret for prosjektet.

I utgangspunktet skal prosjektet gå ut dette året, men forskerne håper de får mulighet til å fortsette det lenger.

– Vi synes det er et viktig poeng å se om et tettere samarbeid ikke bare fører til resultater en kort prosjektperiode, men at de kan gi varige forbedringer, sier Lisbeth Øyum.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Per Flakstad

Nye roller for tillitsvalgte

Ifølge forskerne gir prosjektet de tillitsvalgte nye utfordringer i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

– De skal også være med i et utvidet ledergruppe der de kan bidra og foreslå forbedringer med utgangspunkt i medlemmenes kunnskap og erfaringer. De skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere, sier Øyum og Nilssen.

– Disse samarbeidsgruppene, som blir kalt HMS-grupper ute på arbeidsplassene, blir også et sted hvor ledere, tillitsvalgte og representanter for de ulike yrkesgruppene kan diskutere og bli enige om hvordan de kan samarbeide best mulig, fortsetter de.

Plasstillitsvalgte har en nøkkelrolle i et slikt samarbeid. Men det innebærer også dilemmaer for de tillitsvalgte. De får en rolle som «endringsagenter» som forskerne kaller dem. Det vil si at de skal samarbeide med ledelsen og bidra til omstilling og utvikling som gjør at arbeidet blir mer effektivt og tjenestene bedre. Samtidig er de valgt for å ivareta medlemmenes interesser, og det er ikke alltid disse to rollene fullt ut kan forenes.

– I Norge har vi et organiser arbeidsliv med tydelige roller et veldig ryddig regelverk for hvordan tillitsvalgte og ledere skal opptre i konfliktsituasjoner. Det gjør det også lettere å samarbeide om det som ikke er konfliktfylt, mener forskeren.

– I privat sektor kan det å utvikle bedre produkter eller tjenester være med å sikre arbeidsplasser, og er sånn sett i de ansattes interesse. Også i offentlig sektor kan det også være i medlemmenes interesse å vise at de kan være med å utvikle bedre tjenester for blant annet å unngå konkurranseutsetting, mener Øyum og Nilssen.

Fagarbeidere setter på smerteplaster

Ved Hommelvik Helsetun i Malvik kommune kjenner Fagforbundets plasstillitsvalgte, Inger Marit Trøbak, på at hun noen ganger kan ha på seg ulike hatter.

– Et sykehjem er en stor arbeidsplass med mange meninger, og det er umulig å tilfredsstille alle. Men jeg opplever at jeg blir lyttet til i samarbeidsgruppa vår, og jeg har fått gjennomslag for saker jeg mener er viktig, selv om det fortsatt er saker og rutiner som jeg fortsatt gjerne skulle ha gjort noe med, sier hun.

Christian Hartmann følger noen av beboerne tilbake etter lunsj. Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Christian Hartmann følger noen av beboerne tilbake etter lunsj. Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Per Flakstad

Blant annet er rutinene for å sette smerteplaster på beboere endret. Det er sykepleiere som doserer, henter medisinen og fører narkotikaregnskap, men helsefagarbeidere og hjelpepleiere med godkjent medisinkurs kan sette på smerteplasteret når de utfører vanlig stell.

– Når vi kan gjøre dette i én operasjon i stedet for to, blir det bedre for beboerne og samtidig mer effektiv utnyttelse av tiden for oss ansatte, sier Trøbak.

En som i utgangspunktet er skeptisk, er Lars Tore Haugan som er tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund:

– Så lenge sykepleiere har det medisinske ansvaret, er det en akseptabel løsning. Men som ansvarlig skulle jeg gjerne ha fulgt påsettingen helt i mål. Samtidig forholder jeg meg til det vi er blitt enige om, og så langt synes jeg ordningen har fungert etter intensjonen. Så får vi se, kanskje dette går såpass bra at jeg er kvitt skepsisen når vi har holdt på en stund, sier han.

Refleksjonssamtaler

Siden november har de ulike avdelingene på sykehjemmet satt i gang noe de kaller for refleksjonssamtaler før morgenens rapport. Da bruker de ansatte som er til stede fem minutter på å reflektere over et bestemt tema.

– Det er ofte vi i samarbeidsgruppa som drar i gang samtalen, og så fyller de andre ut etter hvert med sine tanker. Ett tema kan for eksempel være «Hva gir deg arbeidsglede», forteller Lars Tore Haugan, og legger til at mange fortsetter å tenke på temaet lenge etter at refleksjonsrunden er ferdig.

– Ofte er det de små tingene som totalt sett kan bety mye for arbeidsmiljøet. Men det er fort gjort å glamme dem i en hektisk arbeidshverdag. Derfor synes jeg at rundene med refleksjon i forbindelse med morgenrapporten har vært veldig nyttig, sier Inger Marit Trøbak.

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Per Flakstad

Mange endringer på kort tid

Også ved Hommelvik helsetun hadde de flere utfordringer med arbeidsmiljøet, forteller virksomhetsleder for helse og rehabilitering i Malvik, Åshild Johansen.

– Da vi tok i bruk dette nye og moderne bygget i 2016 måtte mye stokkes om på. Med nye hjelpemidler måtte flere arbeidsoperasjoner læres inn på nytt og mange rutiner endres. Nye arbeidsteam skulle også settes sammen. I tillegg ble to virksomheter slått sammen til én, med samme virksomhetsleder. Alle disse endringene på kort tid gjorde noe med arbeidsmiljøet.

– Vi hadde allerede startet arbeidet med å forbedre det da vi fikk tilbud om å bli med på dette Sintef-prosjektet, og det har gitt oss drahjelp og inspirasjon i det videre arbeidet, fortsetter hun.

Virksomhetslederen mener samarbeidsgruppa som ble etablert som en del av prosjektet har betydd mye for arbeidsmiljøet.

– Å få med de ansattes representanter inn i møter sammen med ledelsen, der vi kan diskutere saker åpent, har bidratt til at de ulike profesjonene er blitt rausere med hverandre og at arbeidsmiljøet generelt er blitt bedre, mener hun, og legger til at vernetjenesten også er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

– Å bruke de ansattes erfaringer og kunnskap for å bedre både arbeidsmiljøet og tjenestene er helt i tråd med min lederfilosofi. Når ansatte sier at dette går riktig vei og at de får større arbeidsgleder, gir det også meg som virksomhetsleder større arbeidsglede, sier hun.

Når ansatte forteller at de har fått en bedre arbeidshverdag gir det også meg en bedre arbeidshverdag, sier virksomhetsleder for helse og rehabilitering i Malvik, Åshild Johansen.

Når ansatte forteller at de har fått en bedre arbeidshverdag gir det også meg en bedre arbeidshverdag, sier virksomhetsleder for helse og rehabilitering i Malvik, Åshild Johansen.

Per Flakstad

– Fagforbundet går foran

Det er Fagforbundet som har satt bedt Sintef om å gjennomføre prosjektet.

- Det fortjener respekt at Fagforbundet går foran for å utvikle kommunale tjenester og også inviterer med seg både arbeidsgivere og konkurrerende organisasjoner, sier spesialrådgiver i Sintef, Tore Nilssen.

- Det fortjener respekt at Fagforbundet går foran for å utvikle kommunale tjenester og også inviterer med seg både arbeidsgivere og konkurrerende organisasjoner, sier spesialrådgiver i Sintef, Tore Nilssen.

Per Flakstad

– Jeg synes flott at en organisasjon går foran og tar ansvar for å bidra til å utvikle bedre kommunale tjenester på denne måten. Og at den i tillegg inviterer med seg både tariffmotparten KS og konkurrerende organisasjoner som Delta, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet synes jeg fortjener veldig respekt, sier Tore Nilssen i Sintef.

- I offentlig sektor kan det  være i medlemmenes interesse å vise at de kan være med å utvikle bedre tjenester for blant annet å unngå konkurranseutsetting, mener seniorforsker i Sintef, Lisbeth Øyum.

- I offentlig sektor kan det være i medlemmenes interesse å vise at de kan være med å utvikle bedre tjenester for blant annet å unngå konkurranseutsetting, mener seniorforsker i Sintef, Lisbeth Øyum.

Per Flakstad

– Dette arbeidet er så viktig at vi er nødt til å gjøre noe og gjøre det i samarbeid med både KS og de andre organisasjonene, sier fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun håper prosjektet skal bidra til at samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse og kommunene som arbeidsgivere blir bedre, og sier at det å utvikle bedre tjenester også er en viktig del av tillitsvalgtrollen.

Medarbeiderdrevet innovasjon gjennom partssamarbeid:

• Prosjektet startet i 2017 og foregår i kommunene Malvik, Melhus og Steinkjer i Trøndelag.

I hver kommune deltar ett sykehjem og en barnehage.

• Det er etablert tre styringsgrupper og seks arbeidsgrupper, alle er partssammensatt med representanter både fra ansatte, administrative ledere og politikere.

Innovasjon i offentlige tjenester

Her er noen av spørsmålene som Sintef-prosjektet jobber ut fra:

• Hvilke utfordringer ser ledere og tillitsvalgte i sykehjem og barnehager at de må samarbeide om å løse?

• Hvordan kan ansatte medvirke i selv å foreslå forbedringer i eget arbeidsmiljø?

• Hvilken rolle kan de tillitsvalgte ta som utviklingsaktør?

• Hvordan kan utviklingsarbeid på enhetsnivå forankres hos rådmann og politisk nivå, og hvordan kan dette nivået bli en nær samarbeidspart for de lokale lederne og de tillitsvalgte?

Fordeler med partssamarbeid

• Ensomme ledere får noen å kvalitetssikre sin forståelse av organisasjonen med.

• Tillitsvalgte får økt selvtillit til å samarbeide om organisasjonsutvikling.

• Partene får en kollektiv ansvarsrolle i dialogen med ansatte, og i arbeidet med å få ansatte til å ta ansvar for utviklingen av egen arbeidsplass.

• HMS-gruppene (samarbeidsgruppene) blir en arena for dialog og sosial støtte.

Utfordringer for å utvikle offentlige tjenester

• Ledernivået på driftsnivå har ikke nok myndighet, redskap og støtte for å utøve den ledelsen de ansatte trenger i arbeidshverdagen.

• Når beslutningsmyndigheten til leder framstår begrenset kan sterke fagpersoner ta styring etter eget ønske og posisjon i kollegagruppen.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy

{"427454":{"type":"m","url":"/image-3.427454.61229.6b802318c8","cap":"Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427455":{"type":"m","url":"/image-3.427455.61229.7c2c4df7c5","cap":"Når ansatte forteller at de har fått en bedre arbeidshverdag gir det også meg en bedre arbeidshverdag, sier virksomhetsleder for helse og rehabilitering i Malvik, Åshild Johansen.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427459":{"type":"m","url":"/image-3.427459.61229.3807784c4e","cap":"Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427464":{"type":"m","url":"/image-3.427464.61229.6cb06bc48e","cap":"Christian Hartmann følger noen av beboerne tilbake etter lunsj. Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427466":{"type":"m","url":"/image-3.427466.61229.7693d7a036","cap":"Samarbeid på tvers av både profesjoner og skole/barnehage har vært en nøkkel for å få ned sykefraværet ved Eid oppvekstsenter. Fra v: verneombud Ingrid Kristin Lien, enhetsleder Grete Thomassen Dalen og tillitsvalgt i utdanningforbundet, Geir-Arne Pedersen. foran barnehagestyrer Audun Forr.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427469":{"type":"m","url":"/image-3.427469.61229.14b14e74c9","cap":"– Samarbeid på tvers skaper både tillit og trygghet, mener tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Geir-Arne Pedersen.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427470":{"type":"m","url":"/image-3.427470.61229.b034ef53c1","cap":"- I offentlig sektor kan det være i medlemmenes interesse å vise at de kan være med å utvikle bedre tjenester for blant annet å unngå konkurranseutsetting, mener seniorforsker i Sintef, Lisbeth Øyum.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427471":{"type":"m","url":"/image-3.427471.61229.cbe4522293","cap":"- Det fortjener respekt at Fagforbundet går foran for å utvikle kommunale tjenester og også inviterer med seg både arbeidsgivere og konkurrerende organisasjoner, sier spesialrådgiver i Sintef, Tore Nilssen.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427472":{"type":"m","url":"/image-3.427472.61229.0b24581715","cap":"Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Medarbeiderdrevet innovasjon gjennom partssamarbeid:","closed":true,"place":"En av forskernes oppgaver blir å dokumen"},{"type":"f1","title":"Innovasjon i offentlige tjenester","closed":true,"place":"– De skal også være med i et utvidet led"},{"type":"f1","title":"Fordeler med partssamarbeid","closed":true,"place":"Plasstillitsvalgte har en nøkkelrolle i "},{"type":"f1","title":"Utfordringer for å utvikle offentlige tjenester","closed":true,"place":"Fagarbeidere setter på smerteplaster"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}