Det STORE heltidsvalget

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Å åpne et nytt sykehjem er en unik mulighet for å bygge heltidskultur, sier de i Trondheim. Nå åpner de nytt sykehjem der alle ansatte jobber hel stilling.
config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt På Ringsakers nye flaggskip er det derimot nesten bare deltidsansatte. Hvorfor er det så vanskelig å få kabalen med hele stillinger til å gå opp?

2013061811280420131214204101

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

karin.svendsen@fagforbundet.no

– Jeg gleder meg veldig. Dette blir min arbeidsplass, litt mitt sykehjem, smiler Aurora Berg Gerhardsen. 20-åringen er fersk helsefagarbeider og begynner på Dragvoll helse- og velferdssenter der hun i likhet med alle andre pleiere har fått 100 prosent stilling. Det samme har aktivitøren, førstesekretæren, faglig leder og enhetsleder.

I Ringsaker på Hedmark håpet Unni Vestheim at åtte års jobb på ufrivillig deltid skulle være over da hun søkte jobb på kommunens nye flaggskip, Kommunalmedisinsk senter (KMS). Slik gikk det ikke. Når dørene på KMS åpner i august, er spesialhjelpepleieren fortsatt på jobb bare halve uka.

– Jeg er veldig skuffa, og syns det er rart at kommunen ikke kan gjøre noe med dette, sier Unni Vestheim.

Vedtakene er på plass i Ringsaker

Sett i lys av Ringsaker kommunes ambisiøse planer for å kvitte seg med deltidsstillinger, har Vestheim definitivt grunn til å være skuffa. Allerede i 2007 vedtar kommunestyret at de skulle prøve ut et prosjekt med økt grunnbemanning for å øke deltidsstillinger til heltid.

Året etter gikk kommunestyret enda lenger: «Rådmannen bes legge til rette for at flest mulig av de ansatte som ønsker det, blir tilbudt 100% stilling. Rådmannen bes utrede hvordan dette kan muliggjøres slik at kommunestyret får saken til behandling i 2009,» heter det i et kommunestyrevedtak fra desember 2008.

Neste runde var i 2010, og da ble kommunestyret enda mer konkret i sitt vedtak: Ringsaker kommune skal hvert år redusere antallet deltidsstillinger med ti prosent, og det skal bli slutt på stillinger under 50 prosent.

Bredt samarbeid i Trondheim

Aurora Berg Gerhardsen går fra en deltidsjobb på 23 prosent til en hel stilling når hun begynner i sin nye jobb på Dragvoll. En kartlegging i Trondheim viste at i 2011 jobbet 64 prosent av de ansatte i helse og omsorg deltid. Et år seinere var det redusert til 61,5 prosent. Også det handler om vilje. Man må ønske det for å lykkes, sier Aps Heidi Eidem, leder i helse- og velferdskomiteen.

Fagforbundets tillitsvalgte mener det har vært mulig å få resultater fordi fagbevegelsen samarbeider med et utvida rødgrønt flertall; i tillegg til Ap, SV og Sp består flertallet av KrF og Miljøpartiet De grønne.

– Vi har hatt med oss det politiske flertallet, sier Inger Rose Mathisen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Hun syns trepartssamarbeidet fungerer godt i arbeidet med heltid.

– Politikere, administrasjon og fagbevegelse har et godt samarbeidsklima. Vi spiller på lag, sier hun.

Langt bak måltallene

I Ringsaker får Unni Vestheim økt stillingsandelen sin fra 50 til 60 prosent i nær framtid. Dette skjer fordi hun i flere år i har jobbet mer enn sin faste stillingsbrøk, og Fagforbundet har lagt inn krav etter arbeidsmiljølovens §14-3.

Hadde Ringsaker kommune fulgt sine egne vedtak, skulle antall deltidsstillinger i dag vært redusert med 20 prosent.

Ifølge tallene rådmann Jørn Strand legger på bordet, har kommunen i dag 1635 deltidshjemler, mot 1672 for to år siden da målingene begynte. Det vil si 2,2 prosent – i stedet for 20 prosent – reduksjon av deltidshjemler.

Rådmannen understreker at tallene ikke gir et dekkende bilde av situasjonen, siden det i denne perioden er blitt flere stillinger i kommunen, og at en person kan inneha flere stillingshjemler og dermed ha tilnærmet full stilling.

Innhentet av virkeligheten

Rådmann Jørn Strand er rød i toppen. Han så helst at Fagbladet skrev om alt det gode arbeidet som gjøres for å redusere ufrivillig deltid i kommunen.

– Alle er enige om at vi vil bli kvitt uønsket deltid. Det er et samlet kommunestyre, administrasjon og fagforeninger samstemte om.

– Vi har satt oss ambisiøse mål, og vi har brukt mye tid på å få orden på dette, men det har gått saktere enn vi skulle ønske. Vi er blitt innhentet av virkeligheten, og har måttet bruke mer tid enn først antatt på detaljert kartlegging og utvikling av rutiner og systemer, sier rådmann Strand.

De tillitsvalgte i Ringsaker kommune er frustrert over situasjonen.

– Dette var et hårete mål, sa vi til hverandre da kommunen vedtok planene i 2010, forteller hovedtillitsvalgt Jørn Eriksen. Siden har det stort sett vært skuffelser. Alle innspill og protester blir møtt med at det ikke er penger i kommunekassa.

Først for tre måneder siden ble arbeidet med å redusere deltidsstillingene i kommunen satt i system – og det medisinske senteret ble holdt utenfor dette arbeidet. En arbeidsgruppe har utredet tre ulike arbeidstidsordninger, men venter fortsatt på rådmannens tilbakemelding på hva som kan igangsettes.

Turnusløsning i Trondheim

Press fra fagbevegelsen, grundig forarbeid i administrasjonen og politisk vilje til heltid er blant suksessfaktorene i Trondheim. Men det var ikke nok til å sikre alle hele stillinger på Dragvoll. Løsningen fant de i en turnus som går over et halvt år.

Den største utfordringen når alle skal ha hel stilling uten å arbeide like mye helg som hverdag, er opphopning av tid på ukedagene. Det løses delvis med at alle jobber fire helgedager i året i tillegg til de ordinære hver tredje helg. På Dragvoll som andre steder dekkes helgene også opp med rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter og helsefagarbeiderelever.

– Dessuten får alle pleierne en dag hver sjette uke til kompetanseheving, forteller Karine Lee Blomstrøm som har fått jobben som enhetsleder på Dragvoll.

En annen utfordring med turnuser utelukkende basert på hele stillinger i døgnkontinuerlig drift, er nattarbeidet. Det er ikke mulig å opprette hele stillinger for rene nattevakter.

– I stedet for å opprette egne stillinger for natt, valgte vi rundturnus hvor alle pleierne arbeider ni netter i løpet av turnusperioden, forteller Lee Blomstrøm.

Alltid deltid for nattevaktene

Å få turnus med natt- og helgevakter til å gå opp, er hovedbegrunnelsen for de mange småstillingene på KMS i Ringsaker. Til tross for at kommunestyrevedtaket fra 2008 presiserer at lavere stillingsandeler enn 50 prosent krever en god og konkret begrunnelse, er en stor andel av de utlyste stillingene langt under 50 prosent.

– Hva er den gode og konkrete begrunnelsen for å utlyse for eksempel fire sykepleierstillinger og fire helsefagarbeiderstillinger på 18 prosent?

– At vi skal ha døgndrift med forholdsvis lik bemanning på hverdag og helg, svarer mannen bak bemanningsplanen, enhetsleder Jan Robin Manstad.

Manstad skulle gjerne hatt flere heltidsstillinger, men mener at han innenfor den gitte rammen ikke hadde noe valg for å få vaktplanen til å gå opp.

– Dette er ren matematikk. Bemanningsplanen er laget ut fra antall personer og kompetanse vi må ha på jobb til enhver tid.

Ingen søkte 18 prosent

Til tross for lave stillingsandeler på KMS i Ringsaker er de fleste stillinger nå besatt, men fortsatt mangler en sykepleier i 59 prosent stilling, som er en ren natturnus, samt to i 18 prosent, som kun skal jobbe helgevakter.

– Til sammen utgjør de tre ubesatte deltidsjobbene nesten en hel stilling. Hvorfor slår dere dem ikke sammen og søker etter sykepleier i full stilling?

– I Ringsaker er det tradisjon for å bruke rene nattevaktstillinger, og for at de ikke skal være mer enn 59,15 prosent for at de ikke skal bli for belastende

– Å slå sammen disse stillingene vil uansett være vanskelig siden alle har helgearbeid knyttet til seg, sier Jan Robin Manstad.

Fikk kremen i hele stillinger

Noe av det første Karine Lee Blomstrøm tok tak i som enhetsleder for Dragvoll, var ansettelse av personalet. Av 260 søkere ble 120 kandidater intervjuet, og kriteriene var de enige om: De skulle ha en variert arbeidsstokk; kvinner og menn, unge og folk med erfaring.

– Vi ville ha kremen, og det har vi fått, sier Hildegun Sletvold som er faglig leder på det nye sykehjemmet.

Foreløpig har de bare ansatt to mannlige pleiere, men håper at de med tida kan dra nytte av kommunens eget rekrutteringsprosjekt Menn i helse.

– Vi får forhåpentligvis dekket noen rekrutteringsstillinger derfra. Og det skal bli så bra å være rekrutt her at de søker fast jobb når de er ferdige helsefagarbeidere eller sykepleiere, tror Lee Blomstrøm.

Heltid koster

Politikerne i Trondheim har satt av ti millioner kroner i årets budsjett til ulike heltidsprosjekter. I tillegg har de fått to millioner i prosjektmidler fra Nav.

– Vi må være ærlige på at vi må bruke penger for å få det til, sier Heidi Eidem.

Heltid ved Dragvoll alene koster tre millioner ekstra i året, mesteparten av dette går til kompetanseheving og økt bemanning fire kvelder i uka. Lee Blomstrøm håper at styrket bemanning på de mest sårbare vaktene vil redusere vikarbehovet vesentlig.

– Når vi setter inn ekstra kveldsvakt, behøver vi ikke innkalle vikar om en av de faste blir sjuk, forklarer hun.

Har ikke råd

I Ringsaker har politikere og kommuneadministrasjon ikke sett seg råd til å øke budsjettet for å kvitte seg med deltidsstillinger.

– Med å etablere KMS har kommunen tatt et økonomisk løft, og vi går foran ved å etablere et slikt senter. Da blir det deltidsarbeid i starten. Så får vi se hvordan det kan tillempes etter hvert, sier rådmann Jørn Strand.

– Jeg tror vi er på rett vei, men skulle gjerne hatt andre tall å vise dere. I fjor måtte kommunen kutte 60 millioner. Om vi skulle økt bemanningen for å redusere deltidsbruk, måtte vi kuttet enda mer. Her er det kryssende hensyn, og vi har tatt noen avveininger.

Politikerne har ansvaret

Heidi Eidem i Trondheim vil gjerne bidra til at heltidskulturen blir dominerende i helsesektoren slik den er ellers i samfunnet.

– Det er arbeidsgivers oppgave å etablere en heltidskultur, slår hun fast. Ansvaret ligger med andre ord hos henne og kollegene hennes i bystyret.

Kartlegging av deltidsbruken avslørte at mange ansatte ikke ønsket høyere stillingsbrøk.

– Det er også ei utfordring, men jeg vil ikke si at ansvaret ligger der. Det har vi politikere. Vi må sørge for å lyse ut hele stillinger, sier Eidem som tror heltidsstillinger vil presse seg fram fordi vi ikke vil få søkere til små­stillinger.

– Jeg håper jenter ikke vil la seg avspise med småstillinger i framtida, sier hun.

Vik: Hel stilling til alle helsefagarbeidere

– Alle lærlinger i Vik kommune får tilbud om hel stilling etter fullført læretid og bestått fagprøve.

– De som ansettes får 15.000 kroner i tillegg til grunnlønna inntil full ansiennitet er oppnådd.

Bergen: Sykehuset har egen vikarpool

– På Haukeland sykehus får stadig flere av ringevikarene fast jobb – som vikarer i et eget bemanningssenter.

– Færre vikarer jobber ufrivillig deltid – i stedet har de full jobb på en eller flere avdelinger.

– Sykehuset bruker mindre penger på vikarbyråer.

Drammen: Samarbeidsturnus

– Strømsø bo- og servicesenter har fire ukers turnus hvor de ansatte som hovedregel er to dager på jobb og har to dager fri.

– Det innebærer at alle arbeider annenhver helg. Når de arbeider helg, har de vakt både fredag, lørdag og søndag.

– De andre helgene har de fri fra torsdag ettermiddag til mandag morgen.

Kvinesdal: To stillinger

– To stillinger utgjør til sammen en hel stilling. Denne modellen brukes flere steder, blant annet i Kvinesdal i Vest-Agder.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy