Hører du, Robert Eriksson?

Det er ikke bare fagbevegelsen som er kritisk til endringene i arbeidsmiljøloven. Også fagfolk som steller med arbeidsmiljø er svært kritiske.

Det er ikke bare fagbevegelsen som er kritisk til endringene i arbeidsmiljøloven. Også fagfolk som steller med arbeidsmiljø er svært kritiske.

Jan-Erik Østlie

Fagfolkene på arbeidsmiljø, Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, har levert svært kritiske høringsuttalelser til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.

2014093012000020141002135824

torgny@lomedia.no

Da høringsfristen gikk ut om regjeringens forslag om arbeidsmiljøloven, hadde 162 organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner sendt inn høringssvar. Og det er ikke akkurat noe folk krav Eriksson fronter hvis en tar utgangspunkt i høringssvarene. Av 162 svar var 126 kritiske eller klart negative, bare 21 av svarene støttet regjeringas forslag. De 14 siste svarene var nøytrale eller tok ikke klart svar.

Hovedtendensen i svarene er klare, arbeidsgiverne støtter Erikssons forslag, mens fagbevegelsen samler seg bak et unisont nei. Et unntak fra mønsteret et er arbeidsgiverforeningen Spekter. Spekter foreslår en alternativ modell. De mener at regjeringas forslag er for komplisert. De foreslår i stedet for reglene som er vanskelig å håndtere og kontrollere og utvide grunnlaget for midlertidige ansettelser. Spekter ønsker å tillate midlertidige ansettelser når bedriften er i en uavklart bemanningssituasjon, det vil si under omstilling og ved nyetablering.

Uheldige konsekvenser

Den sterkeste faglige kritikken mot regjeringas forslag kommer fra Arbeidstilsynet. De mener høringsnotatet fra departementet er mangelfullt og skriver: «Det er Arbeidstilsynets oppfatning at midlertidige ansettelser også gir flere uheldige konsekvenser enn de som er angitt i høringsnotatet.»

Direktoratet mener at midlertidig ansettelser fører til flere arbeidsulykker og mere andre helseskader. De problematiserer også hvor mange som er midlertidig ansatte i Norge. Høringsnotatet opererer med at 8,3 prosent er midlertidige ansatte. Dette tallet stammer fra SSB Arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Arbeidsdirektoratet påpeker at AKU-tallene bare omfatter personer bosatt i Norge og heller ikke de som er ansatt i bemanningsbyråene.

Arbeidstilsynet får følge av Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, i kritikken av forslaget. Stami skriver i sitt høringsnotat: «Således er det slik at flere av de foreslåtte endringene i AML, alene eller i sum, vil kunne bidra til økt risiko for arbeidsrelaterte ulykker, skader, sykdom, sykefravær, uførhet, og i ytterste konsekvens død.»

De slår fast at forslagene fra Eriksson er helseskadelige: «Det (er) solid vitenskapelig støtte for at man med en betydelig praktisering av de økte adganger de forslåtte endringene i AML åpner for, vil måtte påregne en risikoøkning.»

Ikke opptatt av helse

Blant arbeidsgiverne er det lite bekymring for helseproblemene for midlertidige ansettelser. De er mer bekymret for at forslagene er for byråkratiske. Arbeidsdepartementet foreslår å innføre begrensninger på hvor mange ganger en har lov til å ansette personer i samme stilling og karantenebestemmelser. Det er arbeidsgiverne generelt sett skeptisk til.

Som LO-Aktuelt skrev fredag har LO og NHO funnet hverandre i synet på EU-retten. Begge organisasjonene peker på at hvis en endrer bestemmelsene for midlertidig ansettelser, men ikke for innleie, vil det bryte med bestemmelsene i vikarbyrådirektivet.

Men i konklusjonen om endringene i arbeidsmiljøloven er de to organisasjonene helt uenige. Fagbevegelsen markerer seg tungt i høringa. Av de 162 svarene, er det 65 fra ulike deler av fagbevegelsen. Spesielt Fagforbundets avdelinger har vært aktive med innspill, men også en rekke foreninger og klubber fra Fellesforbundet og Industri Energi har sendt inn høringssvar. I tillegg til dette har 35 privatperson sendt inn sin mening. De har nesten alle sammen tilknytning til fagbevegelsen.

Mange av fagbevegelsens folk har benyttet seg av like uttalelser. Ni personer har sendt inn høringssvar som kan minne om et lite dikt:

«Nei til 13 timers arbeidsdag

Ja til 8 timers arbeidsdag

Nei til midlertidige stillinger

Ja til fast jobb»

LO i Trondheim

17 personer, klubber og fagforeninger har sendt inn høringssvaret som LO i Trondheim har utarbeidet, og 18 personer og klubber har benyttet seg av en uttalelse med tittelen: «Nei til økt bruk av midlertidige stillinger», som har sitt opphav i Fagforbundet.

De fleste kommuner overlater til KS å føre ordet i høringsrunden. Men fem kommuner har sendt inn egne høringssvar. Oslo, Elverum og Halden kommuner støtter regjeringa, mens Tynset tviler seg fram til et kritisk svar. Nord-Aurdal kommune er derimot den kommunen i Norge som er klarest imot regjeringa. «Regjeringen ønsker og økt adgang til midlertidig ansettelser. Dette er noe vi motsetter oss sterkt», skriver ordføreren.

Mange av de statlige institusjonene som har avgitt uttalelser har uttalt seg om sine respektive områder. Politidirektoratet er for eksempel skeptiske til å avkriminalisere mindre alvorlige overtredelser.

Den statlige institusjonen som mest entusiastisk støtter regjeringens forslag er Norsk Vassdrag- og Energidirektorat (NVE). De har en høringsuttalelse som klipt ut fra Fremskrittspartiets program: «NVE anser det som positivt at det ses nærmere på en modernisering av arbeidsmiljøloven med sikte på økt fleksibilitet tilpasset dagens moderne arbeidsliv.», heter det i høringsuttalelsen.

Som LO-Aktuelt har skrevet tidligere er også de funksjonshemmedes organisasjoner skeptiske til forslaget. De mener at det ikke er vist at flere midlertidige stillinger gjør det letter for funksjonshemmede å komme i arbeid.

Ny høringsfrist

Høringsfristen som gikk ut 25. september gjaldt forslaget om å åpne for økte muligheter for midlertidige ansettelser. 7. oktober går fristen ut for de øvrige forslagene. De fleste av høringsinstansene har levert høringer som dekker alle sakene.

Allerede tre dager før høringsfristen gikk ut slo arbeidsminister Robert Eriksson fast at det blir anledning til mere midlertidige ansettelser. Så flere undrer seg på om verdien av høringsrunden.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy