Arbeidstid
Ansatt
Konsulent
Arbeidsmiljøloven legger rammer for arbeidstiden. Alminnelig arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag) og 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke) Jobber du skift, turnus, natt eller søndager har du kortere ukentlig arbeidstid. Gjennom tariffavtalen kan du ha kortere alminnelig arbeidstid. Mange har 37,5 timer per uke.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder ikke selvstendig næringsdrivende.Hvor mye du skal og kan jobbe avtales direkte mellom deg og den som gir deg arbeidsoppdraget.
Overtid
Ansatt
Konsulent
Jobber du mer enn avtalt arbeidstid, skal du ha overtidsbetaling
Du har ikke krav på overtidsbetaling.
Sykelønn
Ansatt
Konsulent
Som ansatt har du rett til full lønn under sykdom i inntil 52 uker. (Sykepengerettigheter, dagpenger og uførepensjon er underlagt NAVs regelverk.)
Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 75 prosent dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 prosent dekning fra dag en. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre dine sykepengerettigheter.
Ferie
Ansatt
Konsulent
Alle arbeidstakere har rett til ferie, og ferieloven har regler for hvordan arbeidsgiver skal sette av penger, slik at du er sikret ferie med lønn (feriepenger). Gjennom tariffavtalen kan du har rett til mer ferie enn det ferieloven gir deg krav på.
Du har ikke krav på feriepenger. Hvor mye ferie du kan ta, avtales mellom deg og oppdragsgiver.
Yrkesskade
Ansatt
Konsulent
Arbeidsgiver skal tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring dekker tap av nåværende og framtidig inntekt.
Du må tegne egen yrkesskadeforsikring.
Oppsigelse
Ansatt
Konsulent
En oppsigelse må være saklig begrunnet, for eksempel at du har gjort grove brudd mot arbeidsavtalen, eller at det er nødvendig å nedbemanne eller omstille.
Du har ikke oppsigelsesvern. Oppdragsgiver kan avslutte arbeidsforholdet uten begrunnelse.
Dagpenger
Ansatt
Konsulent
Om du blir arbeidsledig, kan du ha krav på dagpenger tilsvarende 62 prosent av din tidligere arbeidsinntekt.
Om du blir arbeidsledig, har du ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.
Pensjon
Ansatt
Konsulent
De aller fleste har rett til tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Blir du ufør, vil du få uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen på toppen av uførepensjon fra folketrygden.
Du tjener opp pensjon i folketrygden av næringsinntekten din. Du har ingen tjenestepensjon med mindre du selv inngår en privat pensjonsavtale.
KILDE: ARBEIDSTILSYNET