Utvalg uten representanter for arbeidstakerne:

– Skadevirkninger på helsa blir bagatellisert

Else Sofie Ruud/Colorbox

Fagbevegelsen fikk ikke være med i utvalget som utredet nye arbeidstider. Nå har LO gitt sitt svar.

2016061510250020160704131935

yngvil@lomedia.no

Snart kan arbeidsgiverne få mulighet til å be ansatte jobbe lengre dager – uten overtidsbetaling. Det er ett av forslagene fra arbeidstidsutvalget som regjeringa satte ned.

Les også: Arbeidsgiver får mer styring med arbeidstida

LO går kraftig i rette med forslagene fra utvalget:

– Vi går mot alle forslagene her. Jeg syns at det å flytte makt fra tillitsvalgte over til arbeidsgivers styringsrett føyer seg inn i rekka av det regjeringen gjorde ved forrige korsvei.

Det uttaler Peggy Hessen Følsvik, som er den i LO-ledelsen som har ansvar for saker om arbeidstid.

Les også: • Frykter for tøffere turnuser

Hun sier flere av forslagene griper inn i tillitsvalgtes rolle og myndighet og frykter forslagene vil svekke det organiserte arbeidslivet i Norge:

– Jeg tror det kan føre til at tillitsvalgte får svekket sin posisjon på arbeidsplassene. Folk er opptatt av arbeidstid og de er organisert fordi de vil påvirke arbeidsdagen sin og organisering av arbeidstiden er en viktig del av det. Når du svekker den rollen er det alvorlig. Det er med på å bygge ned det organiserte arbeidslivet, mener Følsvik.

UROLIG: Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, mener de ansattes vilkår i luftfarten har blitt betydelig forverret siden årtusenskiftet, og særlig de siste årene.

UROLIG: Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, mener de ansattes vilkår i luftfarten har blitt betydelig forverret siden årtusenskiftet, og særlig de siste årene.

Ragnhild Heyerdahl

Daværende arbeidsminister Robert Eriksson bestemte hvordan utvalget skulle settes sammen.

LO i Oslo-lederen raser mot arbeidstidsutvalget

I høringssvaret skriver LO blant annet dette:

• Det er urimelig at et ekspertutvalg ikke har én eneste representant for arbeidstakerne.

• Det er en noe underlig prosess at regjeringen først gjør store endringer i arbeidsmiljøloven uten utredning, og deretter nedsetter et utvalg som skal utrede arbeidstidsreglene.

• Forslagene vil føre til flere individuelle avtaler og styrke arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid. Det strider mot våre grunnleggende verdier om bruk av lovverk og kollektive avtaler.

• Det vil svekke den norske modellen.

Arbeidstakere blir omtalt som en vareinnsats og helsemessige skadevirkninger bagatelliseres.

LO støtter ikke disse forslagene:

• At arbeidsgiver ensidig bestemmer skift- eller turnus i alle bransjer.

LO mener: Utvalgets begrunnelse for dette forslaget er verken forankret i konkrete behov eller i en analyse av konsekvensene det kan få i ulike typer virksomheter.

• Innføring av en ny kategori «delvis uavhengig stilling» som unntas samtlige regler som definerer eller begrenser alminnelig arbeidstid og overtid.

LO mener: Terskelen for unntak bør være høy ut fra vernehensyn, og LO ser ingen grunn til at flere stillingsgrupper skal unntas.

• Jobb mellom klokka 21-23 (forskyvning av arbeidstiden) skal ikke regnes som nattarbeid.

LO mener: På sikt kan en slik forskyving av arbeidstiden føre til at det blir vanskeligere for kvinner å kombinere jobb med omsorgsansvar og samtidig ta hensyn til egen helse. Dette kan være med på å forsterke de tradisjonelle kjønnsmønstre for arbeidsdeling i familien.

• Utvide «medleverforskriften» – som legger til rette for langturnuser – til også å gjelde enkelte boenheter for enslige mindreårige asylsøkere og enkelte barnevernsinstitusjoner.

LO mener: Forskriften innebærer ekstrem arbeidstid og den undergraver normalarbeidsdagen og prinsippet om medbestemmelse og helse, miljø og sikkerhet. LO vil ha medleverforskriften opphevet.

• Oppheve «en-tredelsregelen» for arbeidere i petroleumssektoren som har tariffavtale. (Regelen innebærer at hvis du for eksempel jobber tre dager offshore, må du være på land én dag før du får reise ut igjen.)

LO mener: Denne verneregelen må ikke oppheves. Den sikrer ansatte, mange av dem i leverandørindustrien, et minimum av planlagt tid til hvile mellom lange skift.

• Utvidet adgang til å jobbe på søndager og helligdager.

LO mener: Det vil øke presset fra arbeidsgivere som vil utvide driftstiden til slike dager. Midlertidig ansatte, deltidsansatte og grupper av utenlandske arbeidstakere kan presses til å arbeide søndager under trussel om at de ellers ikke får jobbe lenger.

Foreløpig har ingen representanter for arbeidsgiverne sendt inn høringssvar. Fristen er 1. juli.

Derfor sa de nei i arbeidstidsutvalget

Kort om Arbeidstidsutvalget

• Mandatet var «å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene». 

• Forslagene fra Arbeidstidsutvalget kom i form av en Norsk offentlig utredning 6. januar.

• LO er høringsinstans.

• Tolv LO-forbund har sagt sitt om forslagene til LO sentralt.

• Høringsfristen er 1. juli.

• Mindretallet i arbeidstidsutvalget sa seg uenige i forslag som gjelder: Arbeidstaker i delvis uavhengig stilling; Turnus- og skift; Petroleumssektoren.

Kilde: Arbeidstidsutvalgets rapport NOU 2016:1

Disse forbundene har uttalt seg om forslagene:

• Fagforbundet

• Fellesforbundet

• Handel og Kontor

• Industri og Energi

• Norsk Transportarbeiderforbund

• Forbundet for Ledelse og Teknikk

• Fellesorganisasjonen

• Norsk Tjenestemannslag

• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

• EL og IT Forbundet

• Norsk Arbeidsmandsforbund

• Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy