Arbeidsmiljøloven under angrep

Mer fleksible arbeidstidsregler og utvidet adgang til å ansette midlertidig. Det står høyt på ønskelista arbeidsgiverne har for arbeidslivet fra en ny regjering.

2013092409082720131216235617

nina.sandaas@lomedia.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Virke og Spekter har allerede presentert sine innspill til de fire partiene som forhandler om en ny regjeringsplattform. Forventningene er høye og ønskelistene lange.

Kort NHO-regjeringserklæring

NHO har utformet sine ønsker for et moderne arbeidsliv som kortversjon av en ny regjeringserklæring.

NHO – regjeringen – vil:

– Modernisere arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven

– Utvide mulighetene for midlertidig ansettelse

– Reformere offentlige pensjonsordninger fullt ut, i tråd med pensjonsreformen

– Forenkle sykefraværsoppfølgingen for bedriftene

– Gå igjennom alle velferdsordninger med sikte på å øke yrkesdeltakelsen

NHO har sagt i fra at man finner det unaturlig å fremforhandle en ny IA-avtale med en avtroppende regjering som har varslet at den går av etter at statsbudsjettet er lagt fram 14. oktober.

NHO vil derfor vente med forhandlingene til ny regjering er på plass.

Virke vil ha lokale løsninger

Hovedorganisasjonene Virke gratulerer de fire partiene som nå forhandler med valgresultatet. Virke sender innspill som spenner over 11 A4-sider og omhandler 11 ulike politikkområder.

Administrerende direktør i organisasjonen, Vibeke H. Madsen, uttaler at det er et økende gap mellom arbeidslivets behov for fleksibilitet og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Virke ønsker:

– Arbeidsmiljøloven må i større grad åpne for lokale løsninger når arbeidsgiver og ansatte er enige, for eksempel når det gjelder søndagsarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

– Det må gis en generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder og like regler for hele arbeidslivet. Det bør fortsatt være slik at sammenhengende fire års midlertidig ansettelse utløser fast stilling.

– Reglene om særlig uavhengig stilling bør tydeliggjøres, men slik at ordningen fremdeles vil være unntatt arbeidstidsreglene.

– I større grad likestille virksomheter med og uten tariffavtale når det gjelder å avtale unntak fra hovedreglene om arbeidstid.

Ber om arbeidstidskommisjon

Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, har forventninger til at den nye regjeringen vil ha nye ideer, løsninger og tilpasninger innen både arbeidsliv, helse og samferdsel.

– Man må se ut over de tradisjonelle virkemidlene for å sørge for at vi har nok folk i arbeid. Flere må jobbe heltid, det må være attraktivt å utsette pensjonsalderen og kompetansen må brukes enda smartere og mer rasjonelt enn i dag, sier Bratten.

Hun ber regjeringen om snarlig å sette ned en arbeidstidskommisjon som kan foreta en helhetlig gjennomgang av alle arbeidstidsbestemmelsene og hvordan disse praktiseres i dag.

- I arbeidslivet stemmer ikke kart og terreng helt overens lenger. De borgerlige partiene har alle lovet å justere Arbeidsmiljøloven. Jeg håper derfor vi snarlig får på plass lovjusteringer slik at arbeidstidsreglene bedre avspeiler arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnets behov anno 2013, sier Bratten.

Splittelse i KS

Kommunenes Sentralforbund (KS) holder så langt en lavere profil. Hovedstyret i KS hadde møte 18. september, men formulerte ingen uttalelse om hva kommune-Norge forventer fra en ny regjering.

Når det gjelder et eventuelt behov for et modernisert arbeidsliv er hovedstyret i KS splittet. I forkant av valgkampen la administrasjonen i KS fram et forslag som fikk fagforeningene til å se rødt. Ifølge forslaget fra KS-direktør Sigrun Vågeng skal kommunale ledere få sterkere styring med de ansattes arbeidstid. Tillitsvalgte og arbeidsgivere skal ikke lenger forhandle om ordinære turnuser, men drøfte turnusene.

Administrasjonen i KS ønsker i tillegg å endre kravet i arbeidsmiljøloven om at det skal være 11 sammenhengende timers hvile mellom vakter, som kan avvikes ned til 8 timer gjennom avtaler med tillitsvalgte. KS mener at det bør holde med daglig hvile på ned til 9 timer eller 8 timer, og at hviletiden skal avtales med hver enkelt ansatt.

Hovedstyret valgte å utsette de omstridte forslagene i mai og hovedstyrets arbeidsutvalg jobber videre med dem.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy