JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slik svarer partiene om deltid

Alle er enige om at ufrivillig deltid er et stort problem. Men hva vil politikerne gjøre med det?

2007090708524120131216020810

Fagforbundet har lenge kjempet for retten til heltidsarbeid, og i årets valgkamp har dette blitt en av de store sakene. Men hva mener egentlig partiene?

Kun to av de åtte største partiene svarer uforbeholdent ja til at alle ansatte i kommunene som ønsker det, skal få tilbud om full stilling. Alle partiene, med unntak av Høyre, har imidlertid utarbeidet egne forslag til hvordan de vil bekjempe uønsket deltid, viser en rundspørring Fagbladet har foretatt.

Fagbladet har stilt to spørsmål til de politiske partiene:

1. Vil dere tilby de som ønsker det, full stilling i løpet av kommende valgperiode? 2. Hvilke umiddelbare tiltak vil deres lokalpolitikere sette i verk for å avskaffe uønsket deltid?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå jobber 109.000 mennesker i Norge jobber i mindre stillinger enn de ønsker. Det er like mange som for et år siden, 17 prosent av alle deltidsansatte.

Alle på heltid med SV og Rødt SV og Rødt/RV er de eneste partiene sier utvetydig ja til at alle som ønsker det skal få tilbud om heltidsstilling. KrF og Venstre noe mer reserverte, men likevel positive.

Arbeiderpartiet vil fortsette å styrke kommunekonomien og vil gi en gulrot til arbeidsgivere som tilbyr heltid. Partiet svarer imidlertid ikke et ubetinget ja på spørsmålet om alle som ønsker skal få tilbud om full jobb.

Frp vil ha deltidsmilliard

Fremskrittspartiet sier hverken klart ja eller nei til at alle skal få tilbud om heltid, men vil øremerke en milliard kroner til å øke stillingsstørrelser. Partiet viser til at de har foreslått bemanningsnormer for pleiepersonell og leger ved sykehjem, noe det mener vil innebære at deltidsstillinger heves.

Vaktbikkje for arbeidsmiljøloven Høyre og Senterpartiet viser til arbeidsmiljloven gir deltidsansatte fortrinnsrett til større stillinger framfor at det ansettes nye i virksomheten, men gir ikke konkrete løfter utover dette. Høyre lover å være en «vaktbikkje» for å passe på at arbeidsmiljøloven blir fulgt i kommunene.

Under kan du lese alle partienes fullstendige svar. Vi presiserer at dette er svarene vi har fått fra de sentrale partikontorene, og at partiene lokalt kan ha standpunkter som avviker fra dette. I Oslo har for eksempel både Ap, SV, RV og Sp sagt ubetinget ja til å gi alle som ønsker det full stilling.

Her er spørsmålene:

1. Vil dere tilby de som ønsker det, full stilling i løpet av kommende valgperiode? 2. Hvilke umiddelbare tiltak vil deres lokalpolitikere sette i verk for å avskaffe uønsket deltid?

Fremskrittspartiet v/ Harald T. Nesvik, lederen av helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsmann:

1: FrP ønsker en kraftig satsning på eldreomsorgen i kommende periode, og et av de viktigste tiltakene for å få flere hender i omsorgssektoren er å gi de som ønsker større stillinger mulighet til dette. FrP har forøvrig øremerket én milliard kroner i revidert budsjett til dette formålet. Videre har FrP foreslått bemanningsnormer for pleiepersonell og leger ved sykehjem, noe som vil innebære at nettopp deltidsstillinger heves.

2: Våre lokalpolitikere vil prioritere eldreomsorgen øverst på dagsorden dersom de får mulighet til dette. Et av de viktigste tiltakene er å gi sektoren økonomiske rammer som gjør det mulig å øke stillingsandelene til de som ønsker dette. Videre vil våre lokalpolitikere jobbe for at turnusordningene blir innrettet på en slik måte at flest mulig får de turnusene de selv ønsker seg, nettopp for å legge til rette for høyere stillingsandeler.

Rødt v/nestleder Ingrid Baltzersen

1: Ja.

2: Vi mener sekstimersdag hadde vært et godt tiltak. Det er mange som da ville ha jobbet heltid, men med skikkelig lønn.

Sosialistisk Venstreparti v/Tore Aasheim i SVs svartjeneste:

1: Ja. Dette er noe SV mener er et viktig virkemiddel i arbeidet med blant en bedre eldreomsorg. Små deltidsstillinger er en viktig årsak til stress og misnøye for de ansatte. I tillegg bidrar det til utrygghet og manglende kontinuitet for brukere og pårørende. Rundt 100.000 jobber i dag ufrivillig deltid. SV ønsker derfor en lovfestet rett til heltidsstilling. På den måten kan vi få frigjort mange tusen årsverk innen helse og omsorg som vi trenger i årene fremover.

2: Våre lokalpolitikere vil presse på for at kommunene skal legge frem konkrete handlingsplaner på hvordan man skal få bort uønsket deltid. SV vil også jobbe for at staten skal bevilge ekstra midler til kommunene til en forsøksordning med økt grunnbemanning.

Venstre v/politisk rådgiver Anne Marie Gamme

1: Alle som ønsker det bør tilbys full stilling. Samtidig er det viktig at det finnes deltidsstillinger derom vi skal få alle med i arbeidslivet.

2: Det viktigste må være at man finner gode løsninger lokalt. Vi vil åpne opp for fleksible turnusordninger i helsevesenet, slik at det blir lettere å velge heltid ut fra det. Enkelte kommuner har for eksempel fått til turnuser med «tre dager på og tre dager av» innenfor helsevesenet. Dette gir lavere sykefravær og mindre slitasje for ansatte og kommer derfor brukerne til gode.

Vi har registrert at noen ønsker å lovfeste rett til full stilling, men Venstre tror at det kan hindre den fleksibiliteten som arbeidsmarkedet i fremtiden vil være avhengig av. Stillingsbrøker ned i 2 prosent er imidlertid uheldig og ikke ønskelig.

Arbeiderpartiets politisk rådgiver Kristine J. Nordenson svarer ikke direkte på Fagbladets spørsmål, men presenterer en fempunksplan for hvordan man skal få muligheten til å arbeide heltid:

– Kartlegge bruken av deltidsstillinger i helseforetakene, og lage oppfølgingsplaner for å få flere ufrivillig deltidsansatte over i heltidsstillinger. En vil i kommunene ta initiativ til tilsvarende kartlegginger og oppfølgingsplaner lokalt.

– Forsøksvirksomhet i kommunene for å få flere over i heltidsstillinger, blant annet gjennom nye turnusordninger og bedre organisering av tjenestene.

– I den nye arbeidsmiljøloven som har virket siden 1. januar 2006 har deltidsansatte fått fortrinnsrett til heltidsstilling dersom det ikke fører til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det vil bli gjort en evaluering av om loven og praktiseringen fungerer etter hensikten.

– Når det gis tilskudd til kommunene for kvalifisering av ufaglærte som ønsker å arbeide i helse- og omsorgssektoren skal kommuner som tilbyr heltidsstillinger etter endt opplæring prioriteres.

– Fortsatt styrking av kommuneøkonomien. Når antall ansatte som jobber tilnærmet heltid i omsorgstjenesten har økt med 10 000 personer, eller om lag 20 prosent fra 2004 til 2006, er det ikke minst fordi kommunene har fått økonomi til å ansette flere.

Senterpartiet v/rådgiver Morten Lund

1: Deltidsansatte har ifølge arbeidsmiljøloven fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiveren ansetter nye i virksomheten. Vi mener absolutt at kommunene og andre offentlige arbeidsgivere skal følge loven, og at situasjonen for disse arbeidsgiverne framover vil være så krevende at de rett og slett er nødt til å bruke den arbeidskraftreserven som er i organisasjonen allerede.

2: Vi vil sørge for at det både gjennom partiapparatet og ved kontakt mellom Kommunaldepartementet og KS [kommunenes organisasjon] blir økt fokus på dette temaet. Ikke minst gjennom partiets interne opplæring av våre folkevalgte etter valget, vil dette bli tema. - Samtidig vil det ganske sikkert fortsatt bli slik at både ansatte og tillitsvalgte sammen med de nye folkevalgte må være vaktbikkjer og passe på at praksis blir betydelig endret.

Kristelig Folkeparti v/politisk sekretær Alf Rose Sørgaarden:

1. KrF har vært og er forkjempere for at ansatte i deltidsstillinger skal ha fortrinnsrett ved utlysninger av nye stillinger, dersom de ønsker å utvide sin stillingsprosent. De som ønsker heltidsstilling bør så langt som råd få det. Det må imidlertid også være mulig å ha deltid for dem som av ulike årsaker ønsker det.

2. KrF fikk flertall for en merknad i behandlingen av omsorgsmeldingen denne våren om at regjeringen må evaluere dagens praksis og vurdere om arbeidsmiljøloven §14-3 praktiseres etter sin hensikt, samt vurdere om loven bør skjerpes ytterligere, for eksempel i tråd med mindretallsforslaget fra Arbeidslivslovutvalget.

Hele partiet har en felles forståelse av behovet for å gi dem som ønsker det, full stilling. Dette vil man gjøre både med tanke på den enkelte arbeidstaker og for å sikre gode fagmiljøer med stabil og kvalifisert arbeidskraft til beste for brukere av tjenestene.Våre lokalpolitikere handler ut fra lokalpolitisk skjønn og behov, så de konkrete tiltakene i den enkelte kommune avgjøres der.

Høyre v/stortingsrepresentant og medlem av kommunalutvalget Bent Høie:

1. Vi mener at de som ikke har fulltidsstillinger nå, skal ha fortrinnsrett når det blir ledige stillinger. Det står i arbeidsmiljøloven. Vi ønsker flest mulig i heltidsstillinger. Men vi vil ikke opprette stillinger for å tilby folk full stilling, hvis det ikke er behov for det.

2. Det vil variere fra kommune til kommune, men det viktigste er at de vil passe på at loven blir fulgt når det blir ledige stillinger. Høyre skal være vaktbikkje for å passe på dette.

– Vil dere legge noen føringer på deres lokalpolitikere for å sikre at flest mulig får full stilling?

– VI har liten tradisjon for å legge føringer i Høyre, så det vil vi ikke gjøre. Men vi har en tydelig holdning sentralt, og det pleier å gi utslag lokalt.

MEST LEST:
MEDISIN PÅ AGENDAEN: Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

MEDISIN PÅ AGENDAEN: Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Mats Løvstad

Her er to grunner til at årets lønnsøkning blir høy

LÆRES OPP: Sykepleier André Brautereng(t.v.), veileder på utdannelsen,er prøvekanin når helsefagarbeider Robert Husum skal utføre en sykepleieroppgave. Målet er å kunne avlaste sykepleiere.

LÆRES OPP: Sykepleier André Brautereng(t.v.), veileder på utdannelsen,er prøvekanin når helsefagarbeider Robert Husum skal utføre en sykepleieroppgave. Målet er å kunne avlaste sykepleiere.

Kristin Svorte

Her lærer helsefagarbeider Robert (33) å gjøre sykepleier-oppgaver 

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

Werner Juvik

Desse barnehagane brukar mykje meir på husleige enn andre. Slik skjer det

KOMPETANSE: Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har startet på videreutdanningen «medisinske prosedyrer» som nå er i gang ved Fagskolen Innlandet. Piloten skal inngå i fagskole-studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

KOMPETANSE: Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har startet på videreutdanningen «medisinske prosedyrer» som nå er i gang ved Fagskolen Innlandet. Piloten skal inngå i fagskole-studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

Kristin Svorte

Helsefagarbeidere får ingen garanti for at økt utdannelse vil gi økt lønn  

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Var hjelpepleier – uføre Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy