– Det bør være et hovedprinsipp at offentlige, skattefinansierte tjenester skal leveres i egenregi av det offentlige

STØTTE: Jan Helge Gulbrandsen støtter SVs forslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform.

STØTTE: Jan Helge Gulbrandsen støtter SVs forslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform.

Bortfall av AFP-rettigheter, ingen uføre- eller etterlattepensjon, lav alderspensjonssparing, bortfall av særaldersgrenser og reduserte verdi av opptjente rettigheter er noen av konsekvensene ved privatisering, skriver Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

2017052410210020170526085446

Vi ser at dette prinsippet nå utfordres, blant annet er vi nå i streik i Akasia i Bergen, nettopp på grunn av at arbeidsgiver ønske om å gjøre pensjon i sine barnehager billigere og mer ulik det de kommunale barnehagene har

Jan Helge Gulbrandsen, Fagforbundet

tips@fagbladet.no

Vedrørende høring knyttet til representantforslag 124 S - Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon, og har nå over 355 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere innen et vidt spekter av yrkesgrupper innen pleie- og omsorg, tekniske tjenester, renhold, barnehager mm.

Våre medlemmer jobber i mange forskjellige virksomheter. Hoveddelen i offentlig sektor, men også i ideelle og kommersielle virksomheter.

Gjennom lengre tid har vi gjort oss mange erfaringer knyttet til konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår ved privatisering, konkurranseutsetting og andre typer av virksomhetsoverdragelser. De pensjonsmessige konsekvenser fått stadig større fokus, som en følge av økt fokus og kunnskap om dette både hos arbeidstakerne og organisasjonene.

De alvorligste erfaringene er det selvsagt våre medlemmer som har gjort seg. Bortfall av AFP-rettigheter, ingen uføre- eller etterlattepensjon, lav alderspensjonssparing, bortfall av særaldersgrenser og reduserte verdi av opptjente rettigheter er noen av konsekvensene.

I mange av disse tilfellene er dette oppgaver og tjenester som utføres av kvinner, og konsekvensene er derfor svært viktig i et kjønns- og likestillingsmessig perspektiv.

Pensjonsreformen medfører at AFP og tjenestepensjonsordninger får økt betydning, spesielt for ansatte innen fysisk- og psykisk krevende yrker. Forskjellene i kvaliteten på pensjonsordningene mellom ulike sektorer som leverer offentlig finansierte tjenester, er til dels meget stor.

De ansatte som leverer tjenestene og tar vare på våre unge og eldre, passer på viktig infrastruktur, og som vedlikeholder våre felles verdier, fortjener stor grad av trygghet og forutsigbarhet når det gjelder framtidig pensjonsnivå.

Fagforbundet legger til grunn i sin politikk at det bør være et hovedprinsipp at offentlige, skattefinansierte tjenester skal leveres i egenregi av det offentlige. Vi registrerer imidlertid at ikke alle alltid er enige med oss i dette. Dette medfører derfor at ansatte får andre lønns- og arbeidsvilkår enn de tidligere har hatt, herunder ikke minst pensjonsavtaler.

Det bør være regelen ved konkurranseutsetting og privatisering at de ansattes vilkår ikke vesentlig forringes. Dersom det offentliges besparelser med bruk av det kommersielle markedet skal finansieres gjennom dårligere lønns- og pensjonsavtaler, blir dette for vår del helt feil.

Videre opplever vi i dag at arbeidsgivere driver med «tariffhopping» mellom ulike arbeidsgiverorganisasjoner, på leiting etter tariffavtaler som størst mulig styringsrett når det gjelder pensjonsavtaler.

Vi mener, som forslagsstillerne, at dette kan gjøres noe med. Der hvor politikerne velger å sette ut ulike tjenester til private aktører, må det i hvertfall sikres likeverdige pensjonsavtaler.

Dette har vært et hovedprinsipp f.eks. i private barnehager, der ytelsesordninger og AFP har vært lagt så tett opp mot offentlig tjenestepensjon som mulig og dette har vært mulig å tariffeste.

Vi ser imidlertid at dette prinsippet nå utfordres, blant annet er vi nå i streik i Akasia i Bergen, nettopp på grunn av at arbeidsgiver ønske om å gjøre pensjon i sine barnehager billigere og mer ulik det de kommunale barnehagene har.

Sykepleierordningen og apotekordningen trekkes ofte fram som gode eksempler på ordninger hvor drifts- og eierform ikke får betydning for pensjonsrettighetene. Tilsvarende eksempler finner vi flere steder i utlandet, der ulike bransje- eller yrkesordninger sikrer likeverdig pensjon for de ansatte.

Vi har også et eksempel i Norge som kan trekkes fram, og som gjelder i et anbudsutsatt område. Innen bussbransjen er det innen NHO faktisk tariffavtalt en pensjonsordning, og ulike bussselskap som er tilknyttet NHO har dermed like pensjonsutgifter. Dette blir derfor ikke et element i prissettingen av busskjøringen ved anbud.

Tilsvarende har vi eksempler ved private skoler og utdanningsinstitusjoner, der undervisningspersonell er medlem av SPK. Også private sykehus som driver virksomhet for det offentlige, kan ha sine sykehusleger innmeldt i Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP.

Det har dessverre vist seg svært vanskelig å få til tariffesting og etablere flere likeverdige og felles pensjonsordninger, da dette i stor grad blir blankt avvist av toneangivende arbeidsgiverorganisasjoner.

Det pågår arbeid for å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Dette arbeidet er ikke noe påskudd for å utsette utredningen av representantforslaget slik vi ser det. Omleggingen av offentlig tjenestepensjon forventes ikke å løse alle utfordringene mellom offentlig og privat sektor sine tjenestepensjoner, selv om deler av ordningene synes å kunne bli likere.

Dette innlegget ble nylig lagt fram for Stortinget, som støtte til SVs dok 8 forslag om sikring av pensjon.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy