Jan Tore Sanner: Ansatte skal være tydelige og omsorgsfulle i møte med barna

2019031210001320190410203756
Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing, utestenging, vold og trakassering. Et inkluderende miljø i barnehagen og i skolen er en forutsetning for at alle barn skal trives, utvikle seg og oppleve læring og mestring. Det er ingen liten ambisjon, men jeg er sikker på at vi sammen kan skape trygge og gode dager for barn og ungdommer.

kunnskaps- og integreringsminister

I høst startet over 820 000 barn og unge et nytt skoleår, og foreldre fulgte 283 000 barn i barnehagen. Mange barn gledet seg, andre gruet seg. Det er viktig å slå fast at vår felles oppgave er bidra til at alle barna blir sett og trives, og at de møter en barnehage og en skole der de er trygge, mestrer og lærer. Det kan ikke sies for ofte at ingen skal måtte grue seg eller være redde for å bli mobbet.

Her er alle sakene våre om mobbing

Vi har flere verktøy i arbeidet mot mobbing, og for et trygt, godt og inkluderende leke- og læringsmiljø. Mye går heldigvis i riktig retning i skolene og barnehagene. Vi har satset betydelig på en ny og forsterket innsats mot mobbing, og siden regjeringen begynte å følge opp utredningen fra Djupedal-utvalget i 2016, er innsatsen mer enn tredoblet. I år er første gang noen regjering foreslår å bruke over 100 millioner kroner på slike tiltak.

Vi vet det er viktig å styrke de ansattes kompetanse for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og fremme gode og trygge leke- og læringsmiljøer. Vi har derfor fått på plass flere ulike kompetanseutviklingstilbud der alle ansatte i barnehagen eller skolen deltar. Jeg blir optimist på vegne av oss av alle når vi ser at disse tilbudene er både etterspurt og populære. Arbeidet for et inkluderende skolemiljø tas på alvor.

Et annet viktig tiltak har vært å få på plass et tydelig regelverk som er mer effektivt mot mobbing i skolen. Det nye regelverket som trådte i kraft til skolestart i 2017, stiller tydelige krav til skolene og ingen voksne har lov til å snu seg bort. Foreldre og elever som mener at skolen ikke tar tak i mobbingen, kan melde saken videre til Fylkesmannen.

I tillegg har vi sammen med KrF fått i stand en ordning med mobbeombud i alle fylker. Mobbeombudene skal kunne gi råd og veiledning til elever og foreldre som står i vanskelige saker.

I 2017 fikk barnehagene ny rammeplan og nå er vi gang med å fornye alle læreplanene i skolen. Verdigrunnlaget for skolen skal bli tydeligere i læreplanene for ulike fag, og i den nye overordnede delen av læreplanverket slås det fast at skolen skal være et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. De nye læreplanene legger opp til at elevene skal jobbe tverrfaglig med tema som "folkehelse og livsmestring demokrati" og «medborgerskap og bærekraftig utvikling».

«Folkehelse og livsmestring» skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Faget skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører hjemme under dette temaet. Temaet «demokrati og medborgerskap» lærer elevene å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.

Jeg mener arbeid med disse temaene i ulike fag vil være med på forebygge mobbing og å hjelpe elevene til å mestre livene sine.

Når barn og unge er utrygge, kan det hemme lek, læring og livsutfoldelse. De kan oppleve at livet og hverdagen deres er vond, i stedet for god. Barnehager og skoler kan gjøre en viktig forskjell, ikke minst for disse barna. Det må arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde rause og støttende leke- og læringsmiljøer som oppmuntrer barn og unge til utforsking og til personlig og sosial og utvikling.

Skal vi klare dette, trenger vi tydelige, engasjerte og omsorgsfulle voksne, og at voksne sammen utvikler en god kultur og praksis. Alle ansatte må være aktivt med i utviklingsarbeid og i det profesjonelle læringsfellesskapet. Men dette er også en lederoppgave. Det er en leders ansvar å ta mobbing på alvor og investere i ansatte slik at de kan lykkes og mestre.

For når alle ansatte deltar i et utviklingsarbeid, får den samme kompetanseutviklingen og de samme rammene for hvordan barna og elevene skal ha det i barnehagen og på skolen, så vil flere bli enda flinkere til å møte hvert enkelt barn og skape god praksis og kultur.

Gjennom Partnerskap mot mobbing samarbeider vi godt med Fagforbundet og andre sentrale organisasjoner i skolen i kampen mot mobbing. Jeg vil si tusen takk for at dere forplikter dere til både felles og egne tiltak. Partnerne skal bidra til å utvikle kompetanse lokalt for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser – og arbeide bredt for å skape trygge og gode miljøer og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler.

Jeg opplever at vi har en felles visjon for barnehager og skoler, og en felles forståelse om at dette krever samarbeid.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy