JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Støre-regjeringen:

Ap innfrir ikke egne 100-dagersløfter

Fredrik Hagen / NTB

Av de 40 løftene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan har Støre-regjeringen bare satt av penger i budsjettet til å innfri sju av dem fullt ut.

2021111010355420211110103555

Før valget la Ap fram en liste på 40 punkter som Ap-leder Jonas Gahr Støre lovet å jobbe for å innfri innen hundre dager om han fikk velgernes tillit.

– Her er 40 saker vi vil arbeide for at en ny regjering innen 100 dager skal legge fram forslag om, heter det på Arbeiderpartiets nettsider.

Tilliten fikk han. Men i Støre-regjeringens første budsjett er bare sju løfter helt innfridd, mens det foreløpig er slått en strek over like mange løfter, viser en gjennomgang NTB har gjort.

{f1}

Ikke feriepenger eller elbilmoms

Blant disse er:

* gjeninnføring av feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige

* innføring av fem timer gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger

* forbedring av ordningen med brillestøtte for barn

* innføring av en tannhelsereform

* moms på de dyreste elbilene.

Overfor NTB tirsdag viste arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) til at gjeninnføring av feriepengetillegget i 2022 ville ha kostet 1,6 milliarder kroner.

– Det var utelukkende helhetlige økonomiske hensyn som gjorde at det ikke lot seg innpasse i tilleggsproposisjonen. Feriepenger på dagpenger er fortsatt en viktig sak for denne regjeringen, slo hun fast.

Innfrir sju løfter

Sju løfter er innfridd, herunder økt pendlerfradrag – der egenandelen er blitt redusert med 1.000 kroner mer enn det Ap lovte i valgkampen.

Maksprisen i barnehagen er redusert med 265 kroner til 3.050 kroner. Og som lovet øker regjeringen CO2-avgiften samtidig som pumpeprisen på bensin og diesel skjermes.

Åtte Ap-løfter er delvis innfridd: Fagforeningsfradraget økes med halvparten av det partiet lovet i 100-dagersplanen. Ap lovte også at åtte av ti ville få mindre skatt, mens fasiten viser at dette gjelder to av tre.

15 av løftene i 100-dagersplanen regnes som ikke budsjettrelevante.

Fikk Sp med

Det hører med til historien at Ap etter forhandlingene i Hurdal erklærte seg strålende fornøyd med å ha fått Senterpartiet med på 37 av de 40 punktene i 100-dagersplanen.

– Fasiten er mildt sagt imponerende og vitner om en enorm laginnsats: 37 av 40 punkter er haket fullt og helt av. Mange steder er formuleringen i plattformen identiske med formuleringene i planen, skrev Ap i et pressenotat da regjeringsplattformen ble lagt fram.

På bare tre punkter led Ap nederlag, blant annet på punktet om abort.

Likevel har Støre-regjeringen valgt å ikke prioritere en rekke av disse sakene i neste års budsjett for å få dem gjennomført i løpet av 100-dagersperioden.

Forsvarer budsjettet

Da budsjettet ble lagt fram i Stortinget mandag, fikk Støre kritikk for ikke å ta større sosiale grep. Han forsvarte seg med at det rett og slett ikke var tid.

– Vi klarer ikke å rette opp alt etter åtte år på tre uker. Det må jeg bare erkjenne, sa Støre.

Selv om Ap ikke selv har prioritert flere av sine egne valgløfter, kan det tenkes at forhandlingene med SV kan føre til at for eksempel feriepenger for permitterte likevel ligger inne når det endelige budsjettet skal vedtas i Stortinget før jul.

Pensjon og ABE

Både Ap og Sp har vært høyt på banen i flere andre saker som ikke er nevnt i 100-dagersplanen. Blant annet har pensjon fra første krone lenge har vært en kampsak for begge partiene.

Men heller ikke dette er det funnet rom til i budsjettet.

I tillegg videreføres ordningen med ostehøvelkutt, den såkalte ABE-reformen. Den gir alle offentlige etater et flatt kutt i budsjettet på 0,5 prosent.

Så sent som i oktober lovte Tajik at ostehøvelen skulle ned i skuffen.

– Om du skal endre på det, må du inn på flere hundre budsjettposter. Det var ikke teknisk mulig. Vi skal jobbe ut en bedre ordning som er mer treffsikker, men det klarte vi ikke første året, sier Støre til VG.

 Her er Aps 100-dagersplan

* 1. Doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner. Delvis innfridd – halve økningen kommer i 2022.

* 2. Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15 000 kroner. Innfridd. Egenandelen er satt til 14.000.

* 3. Redusere barnehageprisen med 2.800 kroner i året. Innfridd. Kuttes med 2.900 i året.

* 4. Innføre fem timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger. Ikke innfridd.

* 5. Redusere fergeprisene på riksveiferger og fylkesveiferger. I løpet av perioden skal prisen halveres. Delvis innfridd: I revidert budsjett for 2021 ble prisene senket med 25 prosent, i statsbudsjettet reduseres ferjeprisen med ytterligere 5 prosent.

* 6. Kutte i overprisede gebyrer, som for eksempel for ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort eller personer som flytter og må registrere endringer i eiendommen sin. Usikkert.

* 7. Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige. Ikke innfridd.

* 8. Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet. Delvis innfridd – stønadsperioden er forlenget ut juni 2022 for dem som egentlig skal tre ut av ordningen til våren, men ikke er ferdig avklart.

* 9. Forbedre ordningen med brillestøtte for barn. Ikke innfridd. Men ifølge Ap er det mulig å endre reglene innenfor budsjettets rammer.

* 10. Stanse anbudsutsetting i jernbanen. Ikke budsjettrelevant.

* 11. Avslutte privatiseringen av renholdet i forsvaret. Ikke budsjettrelevant.

* 12. Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren. Ikke budsjettrelevant.

* 13. Stoppe utsalget av Statskogs eiendommer. Ikke budsjettrelevant.

* 14. Fastsette et eksportmål på 50 prosent økning i eksporten utenom olje og gass til 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet. Ikke budsjettrelevant.

* 15. Sørge for et mer aktivt statlig eierskap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser. Ikke budsjettrelevant.

* 16. Sette Nav i stand til å følge opp unge ledige mye tettere ved å øke bruken av lønnstilskudd og øke bemanningen. Delvis innfridd – regjeringen øker driftstilskuddet til Nav, men lønnstilskudd er ikke nevnt i tilleggsnummeret.

* 17. Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte. Ikke budsjettrelevant.

* 18. Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. Delvis innfridd – det settes av mer penger til Enova, men denne omfatter mer enn skip.

* 19. Innføre moms på de dyreste elbilene for å bevilge penger til ladestasjoner slik at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon. Ikke innfridd. Men regjeringen har satt av 100 millioner kroner til bygging av ladestasjoner.

* 20. Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft. Ikke budsjettrelevant.

* 21. Øke CO2-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i Distrikts-Norge for økning. Innfridd.

* 22. Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser. Ikke budsjettrelevant.

* 23. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Ikke budsjettrelevant.

* 24. Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv. Ikke budsjettrelevant.

* 25. Styrke retten til heltid i lovverket. Ikke budsjettrelevant.

* 26. Stanse frislippet i taxinæringen og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Ikke budsjettrelevant.

* 27. Gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunenes budsjetter. Ap vil foreslå totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022. Delvis innfridd – de frie inntektene økes med 4,5 milliarder, ikke 5.

* 28. Starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger. Ikke innfridd – derimot fjerner regjeringen 57 millioner kroner til et pilotprosjekt om trygghetsboliger til eldre.

* 29. Styrke sykehusene og den medisinske beredskapen. Ap vil bevilge penger til sykehusene for å ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter koronapandemien. Innfridd – det bevilges 700 millioner kroner mer til sykehusene.

30. Korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet per innbygger. Ap vil også etablere nye rekrutteringshjemler. Ikke innfridd – men regjeringen foreslår å etablere en tilskuddsordning på 50 millioner kroner for kommunene med de største rekrutteringsutfordringene.

* 31. Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommunene kan gi slik hjelp uten krav om henvisning. Delvis innfridd – regjeringen øker bevilgningene til psykisk helse og rus med om lag 35 millioner kroner sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjett.

32. Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort. Ikke budsjettrelevant.

33. Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22–25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd. Ikke innfridd.

* 34. Gi kommunene rom til å ansette flere lærere og stanse avskilting av lærere som er utdannet før 2014. Usikkert – kommunene får mer penger, men dette er ikke øremerket flere lærere.

35. Starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det i løpet av perioden. Innfridd.

36. Innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms. Innfridd.

37. Sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet. Usikkert – ikke nevnt i tilleggsnummeret.

38. Starte gjennomføringen av et nytt kulturløft som kommer hele landet til gode, der kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1 prosent. Ikke innfridd – den samlede bevilgningen til kultur holdes på stedet hvil i 2022.

* 39. Sette ned en lederlønnskommisjon for statlige lederlønninger og lønninger i selskaper der staten er majoritetseier. Kommisjonen skal se lønninger, bonusordninger og godtgjørelser i sammenheng, og analysere hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette, på tross av tidligere vedtatte retningslinjer. Ikke budsjettrelevant.

* 40. De som tjener mindre enn 750.000 i året, skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over, skal betale mer. 8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet. Samtidig vil Ap sørge for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten. Delvis innfridd – de som tjener under 750.000 får mindre skatt, formuesskatten økes, men to av tre, ikke åtte av ti, får lavere inntektsskatt.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy