Martin fikk advarsel fra kommunen

Arbeidstilsynet gransker varslersak

PÅ SIDELINJA: Først ble fagarbeider Martin Svarstad satt til å rydde dette ryddige lageret, så til veiskilting. Da ga han opp.

PÅ SIDELINJA: Først ble fagarbeider Martin Svarstad satt til å rydde dette ryddige lageret, så til veiskilting. Da ga han opp.

Werner Juvik

Fagforbundet i Rælingen tilbakeviser anklagene mot Martin Svarstad og krever advarselen strøket. Kommunen nekter. Arbeidstilsynet gransker saken. – Uriktige opplysninger skal ikke henge ved vårt medlem, sier Gunn Krogstad i Fagforbundet.

2016061611490620160627135338

titti.brun@fagbladet.no

Første mars i år varslet Arbeidstilsynet at de ville gjennomføre tilsyn på kommunalteknisk avdeling etter en anonym varsling om HMS-rutiner og håndtering av avviksmeldinger.

Ni dager senere mottar fagarbeider Martin Svarstad en skriftlig advarsel fra ledelsen på kommunalteknisk avdeling.

Punkt for punkt tilbakeviser hovedtillitsvalgt i Fagforbundet anklagene, og krever at advarselen strykes.

Tilbakeviser anklagene

Fagbladet har fulgt denne saken tett over flere måneder, og bedt om innsyn i stillingsutlysninger, ansettelsespapirer, stillingsbeskrivelser og avviksmeldinger. I tillegg til å ha lest advarselen fra kommunalteknisk ledelse og kravet om at den skal strykes, sitter Fagbladet på dokumentasjonen, blant annet korrespondanse med økonomiavdelingen og egen ledelse, som bekrefter Svarstads forklaring. Dette er informasjon som også ledelsen på kommunalteknisk avdeling har tilgang til.

Varslersak

Gunn Krogstad, leder av Fagforbundet i Rælingen, bekrefter de krever at advarselen strykes.

– Hva har kommunen svart?

– Kommunen avviser å stryke irettesettelsen uten å begrunne det.

– Hva gjør Fagforbundet nå?

– Vi har på nytt henvendt oss til ledelsen med dokumentasjon. Vi fortsetter å følge opp vårt medlem. Han er fortsatt ansatt i kommunen, og det er viktig å bli renvasket.

Vurderer gjengjeldelsessak

– Vil dere ta opp saken som en gjengjeldelsessak?

– Fagforbundet samler dokumentasjon i denne vanskelige saken. Arbeidsgiver har i tråd med Arbeidstilsynets pålegg leid inn ekstern hjelp for å bistå i den videre prosessen.

– Vil undersøkelsene gi svar når det gjelder varslersaken?

– Det vet vi ikke. Uansett ønsker vi undersøkelsen velkommen, fordi den kanskje avdekker mangel på HMS-rutiner og uryddige avviksrutiner. Slik skal vi ikke ha det i Rælingen.

Hindre ukultur

Krogstad er opptatt av å komme til bunns i saken.

– Dette må tas tak, så det ikke utvikler seg til å bli en ukultur. Kommunen har informert oss om at de også ønsker å undersøke og finne en tilfredsstillende løsning, sier Krogstad.

– Rutiner skal følges, dersom det viser seg å være mangler, så må de utbedres. Jeg stoler på at kommunens administrasjon ordner opp, sier ordfører i Rælingen, Øyvind Sand. Utover den kommentaren henviser han til administrasjonen.

Fagbladet har gang på gang bedt om utdypende intervju og kommentarer fra ledelsen i Rælingen kommune. Det er avslått.

En trist arbeidshistorie

Historien begynte så bra. Hvordan endte en faglig dyktig og engasjert medarbeider i permisjon uten lønn?

Rørleggermester Martin Svarstad har også teknisk fagskole og god kunnskap om lekkasjesøk. Han har vært med på å spare Rælingen kommunes innbyggere for store pengesummer, og fått svært positiv tilbakemelding fra kommunens ledelse for dette.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRIVDES: Martin Svarstad stortrivdes med arbeidet, men avviksmeldingene ble ikke fulgt opp.

TRIVDES: Martin Svarstad stortrivdes med arbeidet, men avviksmeldingene ble ikke fulgt opp.

Werner Juvik

Manglende sikkerhetsrutiner

Men så begynte Martin å etterlyse sikkerhetskurs og bruk av verneutstyr. I et par år prøvde han å varsle ledelsen om HMS-avvik. Han har også kommet med forslag til bedre arbeidsmetoder uten at innspillene er fulgt opp. Han leverte tjenestevei, varslet verneombud og via sin oppsynsmann.

Etter hvert opplevde Martin det stadig vanskeligere å benytte tjenestevei. Uklare regler og beskjeder, kombinert med tette familiebånd mellom ledere og flere episoder med kontrabeskjeder, gjorde at han ble stadig mer usikker i eget arbeid. Til slutt søkte han permisjon uten lønn.

Arbeidstilsynets rapport

Parallelt kom Arbeidstilsynet inn i saken og har gitt pålegg om tiltak for å unngå konflikter.

En arbeidsulykke før påske synliggjorde utfordringer knyttet til kommunikasjon for avviksmeldinger og tilbakemeldinger.

Arbeidstilsynet etterlyser en plan for tiltak for å forebygge konflikter spesielt på fire områder: trygghet i kommunikasjon, familierelasjoner, informasjon og avvikssystemet.

Avviksrapportering

I rapporten påpeker Arbeidstilsynet at et løsarksystem for avvik kan føre til at noe blir borte. De ansatte bør få opplæring og selv registrere avvik på data eller mobil. Det viktig at det er god takhøyde for å melde avvik både hos kollegaer og ledere. Ledere på alle nivåer bør være bevisst egne holdninger og eventuelle negative reaksjoner hos kollegaer, skriver Arbeidstilsynet.

Familiebånd

Lederstrukturen på VA-avdelingen i Rælingen er uklar. Mellomleder har personalansvar, men det er oppsynsmannen som har gjennomført medarbeidersamtaler.

Kommunalteknisk sjef leder tre avdelinger. Oppsynsmannen på VA er sønnen. Oppsynsmannenen på Vei er svogeren.

Rapporten fra Arbeidstilsynet peker på at tette relasjoner og familie på en arbeidsplass eller til ansatte i lederposisjoner er en utfordring.

Kommunen har frist til 16. juni med å iverksette tiltak, og beskrivelse av hvordan ansattes representant har medvirket.

Dette er anklagene mot Svarstad – og Fagforbundets tilsvar

Anklage 1: Det er kritikkverdig at Svarstad har opprettholdt sitt rørleggerfirma etter han ble ansatt.

Fagforbundets tilsvar: Flere ansatte i kommunen driver privat virksomhet. De har klarsignal så lenge det ikke går utover den kommunale jobben. Svarstad har aldri påtatt seg jobber i Rælingen, bortsett fra noen få enkeltoppdrag for kollegaer og ledere på egen avdeling. Fagforbundet mener arbeidsgiver forskjellsbehandler ansatte.

Anklage 2: I 2013 fikk Svarstad beskjed om ikke å få levert varer til oppussingen av eget hus på arbeidsplassen.

Tilsvar 2: Svarstad adlød, og har siden den gang ikke har fått varer levert på jobb. Feil å gi en advarsel to år etter at saken er ute av verden, spesielt når han er den eneste som får advarsel, til tross for at kollegaer fortsatt får levert private varer på jobb.

Fagforbundet mener dette er forskjellsbehandling.

Anklage 3: «leverandør har sendt faktura til Rælingen kommune for materiell du har kjøpt til ditt eget firma. Dette er blitt oppdaget ved en fakturakontroll i kommunen, og viser hvor uheldig en slik rolleblanding er».

Tilsvar 3: Svarstad har aldri fakturert kommunen for private innkjøp. Han brukte sin rabatt til å gjøre en kollegatjeneste. Regningen med tydelig navn, ble sendt til kollegaens postadresse. Svarstad kunne ikke vite at kollegaen i lengre tid brukte Rælingen kommune som adresse.

Anklage 4: Svarstad går ut over sitt ansvarsområde ved å gjøre undersøkelser ved Vestlibekken uten at det er avklart med nærmeste leder. Svarstad anklages «for rollesammenblanding i forhold til hvem han representerer overfor beboerne i området».

Tilsvar 4: I stillingsbeskrivelsen står det at han skal rapportere om brudd på arbeidsmiljøloven. Han skal også verne om miljø og HMS i den daglige driften. Han skal jobbe med publikumskontakt og det ytre miljø.

Første gang ble han bedt av oppsynsmannen om å ta vannprøver ved Vestlibekken, der det var problemer med forurensning og lukt. Senere har han fulgt opp saken, spesielt etter at publikum varslet problemer via kommunens kvalitetslos på nett.

Anklage 5: Svarstad har gått ut over ansvarsområdet ved å spørre bedriftene som analyserer vannprøver og driver kommunens renseanlegg om å få en omvisning. Han anklages for å ha spurt bedriftene før han rådførte seg med egen leder.

Tilsvar 5: Svarstad hadde ansvaret for en nyansatt assistent/lærling. Han ønsket å vise sammenhengen og prosessen og sjekket om det var mulig å komme på en omvisning. Deretter spurte han mellomleder skriftlig om tillatelse. Da han ikke fikk klarsignal, droppet han saken.

Varsling og gjengjeldelse i arbeidsmiljøloven

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for varsling i virksomheten.

1. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

2. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

3. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

Forhold det kan være aktuelt å varsle om:

• Svikt i sikkerhetsrutiner

• Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav

• Uforsvarlig saksbehandling

• Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter

• Arbeidstaker bør først si fra internt, dvs. til ledelse, verneombud, tillitsvalgte eller arbeidsmiljøutvalg.

• Arbeidstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

• Media, hvis det ikke er hensiktsmessig å ta opp saken på andre måter.

• Arbeidsgiver kan ikke straffe den som har varslet med oppsigelse eller andre negative reaksjoner. Hvis en som har varslet sies opp, må arbeidsgiver kunne bevise at oppsigelsen ikke var begrunnet i varslingen.

• Arbeidstakers varslingsrett begrenses bare av lovgivning. Taushetsplikt i avtaler, instruks, reglement, som begrenser varslingsretten er derfor ulovlige. Arbeidsgiver kan ikke begrense de ansattes mulighet til å si fra til media eller offentlige myndigheter.

• Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted, hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy