Bedre hverdag for personer med kognitive vansker

HJELP I HVERDAGEN: Det skal ofte ikke så mye til før personer med kognitive vansker kan få et bedre sosialt liv.

HJELP I HVERDAGEN: Det skal ofte ikke så mye til før personer med kognitive vansker kan få et bedre sosialt liv.

colourbox.com

Nevrologiske skader eller sykdommer fører ikke sjelden til kognitive endringer. For mange skaper dette store utfordringer i hverdagen.

2016033008111720160330081238

«Deres ønske var at dagtilbudet skulle bidra til at de kom seg ut av en isolert tilværelse.»

De siste års studier viser at hjernen har en stor grad av plastisitet og at det til en viss grad er mulig å trene opp bedre funksjon. Slik trening er det lite kunnskap om, og den er derfor også lite prioritert i den kommunale hverdagen.

Kognitive vansker kan føre til store utfordringer med å fungere i dagliglivet og sosialt. Systematisk trening og tilrettelegging i miljøet kan føre til bedret funksjon, men dette krever spesialkunnskap om kognitiv rehabilitering hos de ansatte, noe som ofte er en mangelvare i kommunehelsetjenesten.

Essensielt i kognitiv rehabilitering er kjennskap til de dysfunksjoner skaden har medført og hvordan ansatte skal forholde seg til dette under behandlingen. Målet for behandlingen er å prøve sammen med brukeren, å skape de mest optimale rammene for personens personlige, sosiale og faglige/jobbmessige utvikling. Mye av arbeidet består av å skape forståelse hos brukerne for deres problemer og sammen med ham/henne jobbe for det som oppleves som viktig i hverdagen. Stikkord for prosessen er å basere opptreningen på tidligere ferdigheter, ressurser, enkelhet, forutsigbarhet, gjentakelser, struktur og rutiner.

Borgny Bårdsen

Borgny Bårdsen

privat

Helsedirektoratet utlyste i 2012 midler til et treårig utviklingsprogram for dag-/aktivitetstilbud og tilpasset treningstilbud for personer med nevrologiske sykdommer eller skade. Tromsø dagsenter, ved Tromsø kommune, og Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms søkte og fikk midler. Prosjektet startet opp i begynnelsen av 2013.

Prosjektet har fått veiledning fra Ambulant rehabiliteringsteam, Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, som er sentral i diagnostisering og utredning av pasienter med kognitive vansker.

Tromsø dagsenter har gjennom mange år gitt dagtilbud til personer med kognitive vansker, og personalet har mye kunnskap om hvordan å drive et slikt tilbud. Dagsenteret er et kommuneovergripende tilbud til personer som har en funksjonsnedsettelse i aldersgruppa 19–67 år i Tromsø kommune. Brukerne har ulik bakgrunn og diagnoser, med blant annet trafikkskader, cerebral parese, multippel sklerose og ulike hjerneskader. Senteret er kjent for å ha en rehabiliterende arbeidsmetode, med oppmerksomheten rettet mot daglig funksjon og måter å tilrettelegge på slik at personen fungerer best mulig i dagliglivet.

Prosjektet ønsket å få et bilde av hva som skulle til for å skape en bedre hverdag for brukere med kognitive problemer. Det ble gjort en kartlegging blant deltakerne i prosjektet. På denne måten prøvde vi å skape et bilde av de utfordringene brukerne møtte og hvilke behov de hadde.

I tillegg ble det gjort en tredelt kartlegging. Den bestod av samtaler med bruker, ansatte i hjemmetjenesten og ansatte på dagsentret for å se om dagtilbudet, hjemmetjenesten og bruker selv hadde den samme oppfatningen av hjelpebehov, hva som var brukers ønsker og mål, og hvordan prosjektet kunne bidra til en bedre hverdag for unge brukere som hadde opplevd en kognitiv endring.

I samtalene med brukerne var det spesielt én problemstilling som gikk igjen – opplevelsen av en redusert sosial inkludering etter at de fikk skaden eller ble syk. Deres ønske var at dagtilbudet skulle bidra til at de kom seg ut av en isolert tilværelse.

Flere av brukerne har vanskeligheter med å organisere dagen sin. Det kom fram ønsker om selv å kunne ha oversikt over dagen/uka og mulighet til å påvirke timeplanen. Det var også et ønske om at dagtilbudet skulle være med og tilrettelegge for fysisk trening. En av brukerne ønsket å være mer selvstendig i handlesituasjon på sin nærbutikk. En annen hadde fått vanskeligheter med å fokusere/lese bøker, og ville ha hjelp til å låne lydbøker på biblioteket. Flere syntes det kunne være vanskelig å komme i gang med aktiviteter, og ønsket at dagtilbudet skulle være behjelpelig med å motivere til dette.

Prosjektgruppa planla, prøvde ut og evaluerte gamle og nye aktiviteter etter ønske og mål fra prosjektbrukerne. Vi laget en mal på hvordan vi ville beskrive denne og andre aktiviteter.

Kunnskapsbygging om kognitive vansker og hvordan vi kan jobbe med dette i praksis, var en annen viktig del av prosjektet. Vi ønsket å spre kunnskapene fra prosjektet til ansatte på dagsentret, ansatte i hjemmetjenesten og andre interesserte. Det ble derfor planlagt fagdager for ansatte i Tromsø kommune og utvikling av en kompetanseplattform på nett. Kompetanseplattformen skulle dokumentere prosjektets resultater og være en ressursbase for å gi kunnskap og inspirere andre til å sette i gang ulike aktiviteter for denne gruppa.

Kompetanseplattformen beskriver relevant kunnskap, arbeidsmetoder og tips om tilrettelegginger/kompenserende tiltak.

Borgny Bårdsen

Prosjektleder og vernepleier.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy