Vekker harme i Vadsø

Klarte ikke å finne ny sjef. Nå legger staten ned barneverninstitusjonen i stedet

Vadsø ungdomssenter

Vadsø ungdomssenter

Aron Haraldsen

Det betyr at ungdommer vil måtte sendes til Alta eller Tromsø, henholdsvis 44 og 80 mils kjøretur unna, eller til private tilbydere. – Vi har ikke funnet noen med ønsket kompetanse – verken gjennom utlysning, direkte kontakt eller via rekrutteringsbyrå, sier regiondirektør.

2019112810093120191128100931

– For Vadsø-samfunnet er det en katastrofe.

Leder i Fagforbundet Vadsø, Kristin Rushfeldt Børresen

kathrine.geard@fagbladet.no

– En forhastet beslutning som vil ramme hele lokalsamfunnet, advarer plasstillitsvalgt ved Vadsø ungdomssenter, Andrei Yushkevich og leder i Fagforbundet Vadsø, Kristin Rushfeldt Børresen. Fagbevegelsen og politikere mobiliserer nå for fullt for å stanse nedleggelsen.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

MOTSTAND Leder i Fagforbundet Vadsø, Kristin Rushfeldt Andersen og plasstillitsvalgt Andrei Yushkevich mener Bufetats begrunnelse for å legge ned barneverninstitusjonen Vadsø Ungsomssenter ikke holder mål. Nå kjemper de for å stanse nedleggelsen.

MOTSTAND Leder i Fagforbundet Vadsø, Kristin Rushfeldt Andersen og plasstillitsvalgt Andrei Yushkevich mener Bufetats begrunnelse for å legge ned barneverninstitusjonen Vadsø Ungsomssenter ikke holder mål. Nå kjemper de for å stanse nedleggelsen.

Lars Åke Andersen

For et par uker siden fikk de ansatte ved Vadsø Ungdomssenter(VUS) vite at Bufetat hadde bestemt seg for å legge ned arbeidsplassen deres, som er det eneste statlige omsorgshjemmet for ungdom i Øst-Finnmark.

Forklaringen var at man ikke hadde klart å skaffe en kvalifisert nye leder.

{f1}

Mange arbeidsplasser

Det betyr at ungdommer som sogner hit, vil måtte sendes til Alta eller Tromsø, henholdsvis 44 og 80 mils kjøretur unna, eller til private tilbydere.

Beslutningen rammer også opp mot 40 ansatte og vikarer (19 stillingshjemler) og et lokalsamfunn sterkt preget av fraflytting og tap av arbeidsplasser.

– For Vadsø-samfunnet er det en katastrofe. Vi lider under tvangssammenslåing og er et offer for sniksentralisering. Mange statlige arbeidsplasser er allerede gått tapt og nå mister vi mange nye, sier leder i Fagforbundet Vadsø, Kristin Rushfeldt Børresen til Fagbladet.

Hun minner om at det i forbindelse med regionreformen ble gitt løfter om at Vadsø skulle tas spesielt hensyn til.

– Da er det jo på tide at myndighetene kommer på banen, sier hun.

{s1)

Trist stemning

Miljøarbeider og plasstillitsvalgt ved ungdomssenteret, Andrei Yushkevich, opplever stemningen blant ansatte som «litt kollaps».

– Det er trasig og folk er nedfor. Vadsø er et lite samfunn og VUS en relativt stor bedrift. En nedleggelse går ikke bare ut over alle ansatte, men også deres familier og lokalsamfunnet generelt, sier han.

Fagforbundet har 16 medlemmer som jobber ved ungdomssenteret og organisasjonens tillitsvalgte har liten forståelse for den oppgitte begrunnelsen for nedleggelse. De mener Bufetat burde brukt mer tid på ansettelsesprosessen og kunne vurdert mer nøkterne kompetansekrav.

– De satte lista skyhøyt, mener hovedtillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet Vadsø, Aron Haraldsen. Han viser til at kravene omfatter sosialfagutdanning og erfaring fra institusjonsarbeid, videreutdanning innen ledelse og administrasjon, samt videreutdanning i barnevern og/eller psykisk helsearbeid.

Rushfeldt Børresen sier samtidig at det vanligvis ikke er vanskelig å få kompetente folk til lederstillinger i Vadsø.

– Da er det litt rart at man ikke klarer det her.

Tilsyn og kvalitet

Regiondirektøren i Bufetat bekrefter at ungdomssenteret blir nedlagt fordi de ikke har klart å skaffe ny leder som oppfyller kvalifikasjonskravene.

KREVER KOMPETANSE Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm bedyrer at de har lett grundig etter ny leder. Han mener de ikke kan fravike kompetansekravene dersom driften av Vadsø ungdomssenter skal være forsvarlig.

KREVER KOMPETANSE Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm bedyrer at de har lett grundig etter ny leder. Han mener de ikke kan fravike kompetansekravene dersom driften av Vadsø ungdomssenter skal være forsvarlig.

NRK

– Bakteppet for avgjørelsen er at institusjonen har hatt kvalitetsutfordringer, sier Pål Christian Bergstrøm og viser til at dette er dokumentert gjennom tilsyn fra Fylkesmannen og gjennom egen internkontroll.

Det har vært satt inn tiltak for å styrke kvaliteten på ledelse og stab, understreker han. Og etter at den forrige lederen sa opp i april har de søkt bredt etter ny leder for driften.

– Men vi har ikke funnet noen med ønsket kompetanse – verken gjennom utlysning, direkte kontakt eller via rekrutteringsbyrå.

Underlig avgjørelse

Fagforbundet mener de har avdekket at uforsvarlig drift blant annet henger sammen med stadig bytte av ledelse.

Yushkevich, som har 12-13 års erfaring som ansatt i bedriften, framhever at de ansatte prøvde å få hjelp i mange år uten å bli hørt. Men etter hvert er det brukt betydelige ressurser på opplæring og han mener personalgruppa i dag har høy kompetanse.

– Da virker det underlig at de plutselig skal legge ned institusjonen. Det vi trenger, er en leder som kan veilede og samle gruppa. I stedet stiller de så store kvalifikasjonskrav til lederen at det blir umulig, sier han og legger til:

– Vi mener prosessen ikke har vært god nok. Det har vært for lite tid og for høye krav.

I Vadsø kommune er det full politisk enighet om å kjempe mot nedleggelse, og de har vært i sving i alle tenkelig kanaler for å mobilisere mot vedtaket. Heller ikke ordfører Wenche Pedersen(Ap) kjøper forklaringen fra Bufetat.

– Når staten har en barneverninstitusjon, virker det merkelig at driften står og faller på om man får tak i en leder, sier Pedersen, som etterlyser at Bufetat velger en mer pragmatisk tilnærming til lederspørsmålet framfor å stille ufravikelige kvalifikasjonskrav.

For firkantet

Hun minner også om at bedre kompetanse i barnevernet var ett hovedargument når ministre reiste landet rundt og snakket om fordelene ved å slå sammen kommuner.

– I regionen er nettopp Vadsø et kompetansesenter gjennom blant annet kommunens egen barnevernsseksjon og miljøet ved Vadsø ungdomssenter. At staten av alle skal trekke seg ut, er ubegripelig.

– For Vadsø, som allerede opplever kraftig befolkningsnedgang, er det selvsagt kjempealvorlig å miste en arbeidsplass med så mange årsverk, poengterer hun.

– Men det er utvilsomt viktig at en leder har nødvendig kompetanse?

– Ja da, men i denne situasjonen går det for eksempel an å bruke flere hoder. Et team av folk med ulik kompetanse kan lede institusjonen sammen. Man trenger ikke være så firkantet.

Nødvendig å avvikle

Bergstrøm påpeker at det er veldig krevende for både ansatte og hjelpetrengende ungdommer å stå i en uavklart situasjon over tid.

– På ett tidspunkt måtte vi si at ungdomssenteret ikke kan drive forsvarlig uten leder. Derfor har vi sagt at vi ønsker å avvikle drifta.

– De ansattes organisasjoner og kommunen mener kompetansekravene er veldig høye. Kunne dere lempet på dette?

– Nei, vi kan ikke det. Skal barnevernsinstitusjoner drives forsvarlig og med kvalitet, stiller det store krav til ledelse. Vi stiller akkurat de samme kompetansekravene til andre institusjoner. Vi kan ikke gå på akkord med dette i én institusjon og si at ungdommen her ikke skal ha samme kvalitet som andre steder. Det vil heller ikke Fylkesmannen akseptere, mener Bergstrøm.

Ødelegger kompetansemiljø

Kristin Rushfeldt Børresen presiserer på sin side at behovet for institusjonen er stort.

– Ungdom som trenger omsorgsplasser, vil nå måtte bli sendt til Tromsø, noe som gjør det enda vanskeligere for barn som har det vanskelig fra før. Det andre er at en nedleggelse vil ødelegge kompetansenivået som er opparbeidet. Her jobber det mange dyktige mennesker så dette er høyst beklagelig, sier hun.

Også Vadsø kommune mener det har stor betydning for hele Øst-Finnmark at fag- og kompetansemiljøene i byen opprettholdes. I et brev til Bufdir datert 6.11 heter det at «tilstedeværelsen gir også barn i Øst-Finnmark en mulighet for å bli plassert i nærheten av sin familie og sine nettverk». Ordføreren legger til at det vil være et stort tap om tilbudet ungdomssenteret representerer, blir borte.

– VUS har utrolig viktig kompetanse på et område som regjeringen prioriterer og som gjelder de svakeste av de svake, sier Pedersen til Fagbladet.

Kjøpte plasser

Dersom VUS legges ned vil ungdommer med behov for hjelp få det gjennom andre statlige institusjoner eller gjennom kjøpte private plasser, understreker regiondirektøren i Bufetat.

Men for de ansatte virker det paradoksalt at staten vil legge ned egen virksomhet, som følge av kompetansekrav, samtidig som det er greit å kjøpe plasser av private, som driver uten samme kompetansekrav til ledelse.

Bergstrøm avviser at det ikke stilles samme krav til kvalifikasjoner i de private foretakene de i så fall vil kjøpe plasser av.

– De er underlagt samme krav til godkjenning og kvalitet både gjennom vår godkjenningsordning og gjennom tilsyn fra Fylkesmannen. Vi kjøper plasser som drives forsvarlig etter gjeldende lover og regelverk.

Plasser på statlige institusjoner koster i snitt mer enn private plasser, men nedleggelse handler ikke om økonomi, bedyrer regiondirektøren.

– Nei, dette handler om faglig kvalitet.

Brøt forhandlinger

Ifølge avtaleverket plikter staten å drøfte endringer av vesentlig og varig karakter med tillitsvalgte. Men Fagforbundet – og andre involverte fagforbund – var ikke enige i at Bufetat kunne legge ned driften og brøyt forhandlingene.

– Vi mener vi har for få opplysninger, at Bufetat har gjort for lite for å finne ny leder og at nedleggelse er forhastet, sier Rushfeldt Børresen.

Med bakgrunn i drøftingsplikten krever Fagforbundet derfor at det blir sentral mekling via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dersom mekling ikke fører fram, blir det en partssammensatt nemnd som tar den endelig beslutningen. Trolig skjer dette først på nyåret.

Ber departementet avgjøre

Når det gjelder bruddet i drøftingene, framhever Bergstrøm at organisasjonene ønsket å få prøvd om de nylig reviderte retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser kan gjøres gjeldene for VUS.

Retningslinjene legger vekt på å «redusere samlede negative virkninger som bortfall av statlige arbeidsplasser kan ha for enkeltkommuner», og sier at avvikling, flytting eller andre vesentlige endringer i en organisasjon skal avgjøres på departementsnivå.

– Saken er derfor sendt videre til direktoratet for å få avklart dette. Vi avventer tilbakemelding før vi eventuelt regionalt kan gå videre med drøftinger om framdriften for avvikling.

Kommunen mener på sin side at en bredere drøfting av muligheter og konsekvenser må til, og har bedt om et fellesmøte med Bufdir, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og kommunene i Varanger.

– Vi har ikke fått svar på henvendelsen en gang. Her er det en viss arroganse ute og går, sier ordfører Pedersen.

Dette er Vadsø ungdomssenter (VUS)

* Statlig barnevernsinstitusjon

* Yter omsorg og hjelp til ungdom mellom 13-18 år, som strever med å fungere sammen med andre

* Har en institusjonsavdeling med sju plasser

* Oppholdets varighet kan være 6-12 måneder

* Bedriften har 19 stillingshjemler. Med fast ansatte og ulike vikarer jobber tilsammen mellom 30-40 ved VUS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy