Kommunen frikjent i Bukkøy-saken

KOMMUNEN FRIKJENT: Oslo kommune var tiltalt for å ikke ha gitt tilstrekkelig helsehjelp så to kvinner døde, men er nå frikjent av Oslo tingrett. Her aktor Pål-Fredrik Hjort Kraby (i midten) og kommunens forsvarer, advokat Tomasz Edsberg under en pause i retten.

KOMMUNEN FRIKJENT: Oslo kommune var tiltalt for å ikke ha gitt tilstrekkelig helsehjelp så to kvinner døde, men er nå frikjent av Oslo tingrett. Her aktor Pål-Fredrik Hjort Kraby (i midten) og kommunens forsvarer, advokat Tomasz Edsberg under en pause i retten.

Sidsel Hjelme

Helsepersonellet i Bydel Gamle Oslo har utført et samvittighetsfullt og solid arbeid, heter det i dommen fra Oslo tingrett der kommunen frikjennes for tiltalen for å ikke ha gitt god nok helsehjelp.

2015040712000020150407133312

I mars 2010 ble 83 år gamle Jorunn Marie Bukkøy funnet ihjelfrosset utenfor boligen sin på Kampen i Oslo. En måned senere ble Gunhild Bringaker, 92, funnet død i leiligheten sin noen kvartaler unna etter å ha ligget død i omtrent to uker. Etter en gransking fra Statens helsetilsyn ble kommunen ilagt en bot på 500.000 kroner for å ikke ha gitt tilstrekkelig helsehjelp. Kommunen nektet å vedta boten, og saken gikk dermed videre til retten som nå har frifunnet kommunen på alle punkter.

Grundig gjennomgang

Gjennom åtte dager i Oslo tingrett ble 27 vitner avhørt og hundrevis av journalnotater, referater, vedtak og dokumenter gjennomgått.

Hovedkonklusjonene fra rettens side er at begge de to kvinnene fikk adekvat omsorg og forsvarlig behandling. Helsepersonellet i Bydel Gamle Oslo – på alle nivåer – har i disse to tilfellene over tid utført et samvittighetsfullt og solid arbeid. Flere av dem viste dessuten en brukeromsorg som gikk lenger enn de formelle pliktene tilsa, heter det i dommen.

«Det er rettens vurdering at kommunens overordnede organisering av denne virksomheten i Bydel Gamle Oslo var preget av struktur, gjennomarbeidede rutiner, samarbeid, akseptabel rapportering, journalføring og oppfølging. Det er ikke noe som tilsier at budsjett eller økonomi i disse to konkrete tilfellene har lagt begrensninger som har skapt problemer med å gi forsvarlig helsehjelp.»

Frifinnelsen

I dommen omtales tre av det retten mener er selvstendige grunnlag for frifinnelse:

«For det første har ingen enkeltperson handlet kritikkverdig, og heller ikke for etaten samlet sett er det forhold som i sum kan karakteriseres som uforsvarlig. Selv sett i ettertid er det få punkter der det kunne og burde ha vært handlet annerledes. Verken isolert sett for hver helsemedarbeider eller samlet sett for helsepersonellet i bydelen er det utvist noen form for uforsvarlig yrkesutøvelse.

For det andre er det ikke påvist slik svikt i kommunens organisering av helsetjenesten i Bydel Gamle Oslo at helsepersonellet i bydelen ikke var i stand til å overholde sine lovpå¬lagte plikter dvs. gi forsvarlig helsehjelp. Dette er det bærende elementet i tiltalebeslut¬ning¬en og den lovbestemmelse som danner grunnlaget for tiltalen. Slik lovovertredelse foreligger ikke.

For det tredje stiller loven i dette tilfellet krav om grov uaktsomhet. Dette innebærer at ikke ethvert kritikkverdig forhold rammes, men bare forhold som innebærer en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet. Ved at det ikke foreligger uforsvarlig yrkesutøvelse, foreligger det åpenbart ikke grov uaktsomhet.

Ved at det ikke forelå organiseringssvikt, ikke ble utøvd uforsvarlig yrkesutøvelse og derved heller ikke handlet med grov uaktsomhet, er konklusjonen – de tre elementene samlet sett og hver for seg – at Oslo kommune blir å frifinne.»

Forbedringspotensial

Under rettssaken ble det brukt mye tid på å klarlegge hvorfor demensutredningen av Bukkøy tok så lang tid. I dommen påpeker retten et forbedringspotensial i helsevesenet:

«Det synes imidlertid slik at en demensutredning (…) bør kunne ta kortere tid. (…) Med noe enklere regelverk og bedre samhandling er det grunn til å anta at Bukkøy hadde vært på sykehjem i løpet av 2009.»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy