JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FAGBLADETS PARTIUTSPØRRING 2021

«Nå har høyresiden styrt i åtte år, og på mange områder har målstyringen og stoppeklokkeregimet gått altfor langt.»

LOVER ENDRINGER: – Offentlig sektor har gått i retning av overdreven markedsstyring, skjemavelde og rapportering i et felt der veldig mye av det som skapes skjer i møtet mellom mennesker, mener Jonas Gahr Støre.

LOVER ENDRINGER: – Offentlig sektor har gått i retning av overdreven markedsstyring, skjemavelde og rapportering i et felt der veldig mye av det som skapes skjer i møtet mellom mennesker, mener Jonas Gahr Støre.

Werner Juvik

Reformer står øverst på arbeidslista hvis Arbeiderpartiet inntar regjeringskontorene etter valget. Men vil ansatte i offentlig sektor få det bedre med en ny reform, Jonas Gahr Støre?

2021082413473720211201100506

marte.bjerke@fagbladet.no

Ap ønsker i likhet med resten av venstresida en tillitsreform i offentlig sektor. Hvorfor er det nødvendig?

– Offentlig sektor har gått i retning av overdreven markedsstyring, skjemavelde og rapportering i et felt der veldig mye av det som skapes skjer i møtet mellom mennesker. I dette ligger det også en god dose selvkritikk og et oppgjør med oss selv. Ap tar ansvar og er stolte av å ha sørga for at Televerket er blitt Telenor og at vi har utviklet en stor del av offentlig tjenestesektor. Men nå har høyresiden styrt i åtte år, og på mange områder har målstyringen og stoppeklokkeregimet gått altfor langt.

{u1}

Tenker du da på helsesektoren spesielt?

– Ja, men et av de triste eksemplene finnes også innafor kriminalomsorgen, der man skal levere en viss mengde aktivitet for de innsatte og samtidig kuttes ressursene til dem som jobber der.

Målet med en tillitsreform må også være å bidra til å få flere heltidsstillinger og en bedre turnusordning.

{f1}

Er Ap garantister for en tillitsreform, dersom dere kommer i regjering?

– Ja, vi garanterer og inviterer. Det jeg kan garantere, er at vi i løpet av hundre dager kommer til å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Vi starter der, men skal gjøre mye mer, og sluttstasjonen for arbeidet må vi finne sammen med partene.

SV OG SP MÅ MED: Støres mål er en flertallsregjering med Sp og SV. – Det er den beste politiske balansen vi kan få, og det er også det alternativet som har størst mulighet for flertall og som ifølge målinger har størst oppslutning blant velgerne. For meg teller det også at det er dette alternativet fagbevegelsen foretrekker.

SV OG SP MÅ MED: Støres mål er en flertallsregjering med Sp og SV. – Det er den beste politiske balansen vi kan få, og det er også det alternativet som har størst mulighet for flertall og som ifølge målinger har størst oppslutning blant velgerne. For meg teller det også at det er dette alternativet fagbevegelsen foretrekker.

Werner Juvik

Samhandlingsreformen ble innført under rødgrønt styre for i overkant av ti år siden. Reformen har fått mye kritikk, blant annet fra helsearbeidere, for at resultatet ikke samsvarer med intensjonen bak. Hvorfor er det en god idé å sette i gang en «Samhandlingsreform 2.0» når dere ikke har greid å oppnå det dere ville med den første?

– Da vi gikk av i 2013, overtok en regjering som etter min mening ikke har fulgt opp samhandlingsreformens idé og mål. Reformen skulle bli til i nær dialog med de berørte og sørge for bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fortsatt er dette en av de store uløste oppgavene i norsk helsevesen, en mer sømløs kontakt mellom dem du som pasient møter i behandlingsløpet. Her er det ting å gjøre innafor finansieringssystemet, dialog, dokumentasjon og ansvar. «Samhandling 2.0» vil fokusere på primærhelsetjeneste.

{f2}

Sp, Rødt og SV vil skrote helseforetaksmodellen. «Det blir vanskelig å få til en reell endring i sykehuspolitikken uten en endring i systemet», sa Kjersti Toppe til Klassekampen 3. august. Hvorfor mener Ap det er mulig med en reell endring av sykehussektoren når organiseringa er den samme?

– Vi skal gjennomgå og se kritisk på modellen, for mye må endres. Men det er ikke noe mål å komme tilbake til 2000 da vi hadde 19 forskjellige eiere (fylkeskommunene, red.anm.) av sykehusene. Vi vil ha mer rammefinansiering og mindre innsatsstyrt finansiering, vi må ha mer stedlig ledelse, og vi må løse store utfordringer knyttet til å fase inn ny teknologi og sikre nok personell.

Jeg har til gode å se den alternative modellen fra partier som sier de vil skrote dagens styring og erstatte den med mer politisk styring. Og den virkelige utfordringen nå er personell.

{f3}

Ja, hvordan skal Ap sikre nok helsearbeidere i framtida?

– For det første må vi få en oversikt over og ha en ordentlig gjennomgang av hvordan situasjonen ser ut. Vi må også gå gjennom utdanningskapasiteten vår og se om vi kan gjøre mer der. Og vi må ha hele og faste stillinger i helsesektoren.

{s1}

Ap vil «sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk og egne heltidsmidler.» Helt konkret – hvordan skal dere sikre dette i lovverket og hva innebærer «heltidsmidler»?

– Dette handler veldig mye om ansvaret kommunene har, og der har vi i 2019 lovet at våre ordførere og kommunepolitikere skal ha dette som en prioritert sak. Det vi ønsker å gjøre innafor arbeidsmiljøloven er å pålegge arbeidsgiver å dokumentere at en jobb må være på deltid. Klarer ikke arbeidsgiver å dokumentere dette, må det bli en heltidsstilling. Og så vil vi se på insentiver fra statsbudsjettet for å stimulere til mer heltid.

I hundredagersplanen du la fram før sommeren, står det at dere vil «stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren». Hvilke reformer sikter du til?

– Det er i hovedsak to: Den første er kommersialiseringen innenfor sykehusene med fritt behandlingsvalg. Ap vil beholde fritt sykehusvalg, som gir pasientene mulighet til å velge behandling der køen er kortest. Men vi vil avvikle fritt behandlingsvalg, som i lengden vil gjøre det offentlige tilbudet dårligere og frata oss demokratisk styring av helsekronene.

Den andre er at det nå er lagt opp til privatisering av eldreomsorgen, høyresiden vil sette hjemmepleien ut på anbud. I Sverige har man gjort det samme og der har kompetansen og kvaliteten falt.

{f4}

Men Ap åpner opp for at private aktører kan drifte velferdstjenester. Hvor går grensa for hvor stor andel av det offentlige tjenestetilbudet som kan privatiseres?

– Poenget er at hovedansvaret er offentlig. Det må være slik at fellesskapet har styring på denne skuta. Pasienten skal få tilbud om behandling av det offentlige, men private kan også gjøre en del oppgaver der det er gunstig.

GODE MÅLINGER: På Respons Analyses meningsmåling gjort for Bergens Tidende og VG 19. august, har de rødgrønne et klart flertall. Hvis trenden holder seg fram til valget, kan Støre bli Norges nye statsminister.

GODE MÅLINGER: På Respons Analyses meningsmåling gjort for Bergens Tidende og VG 19. august, har de rødgrønne et klart flertall. Hvis trenden holder seg fram til valget, kan Støre bli Norges nye statsminister.

Werner Juvik

Dere vil innføre en tannhelsereform med mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester. Hva er tidsperspektivet på dette?

– Vi har ikke satt en tidsplan på det, men det er et veldig viktig mål. Vi skal gjøre dette ved gradvis å inkludere flere i en ny ordning. Allerede har vi inne i våre budsjetter utvidet gratis tannbehandling for unge og for kreftpasienter.

Hvordan skal en slik reform finansieres?

– Finansieringen må være i tråd med hva fellesskapet kan avsette fra spleiselaget. Vi vil også innføre et mer omfordelende og rettferdig skattesystem, men aller viktigst er det å få folk i jobb.

I flere medier kunne vi i starten av august lese at det kan bli aktuelt for Ap å regjere alene, framfor å gå inn i et regjeringssamarbeid med Sp. Kan du bekrefte det?

– Ap har én og bare én plan, og det er å arbeide for en flertallsregjering med Ap, Sp og SV, som Ap leder.

Dette mener Ap om:

Arbeidsliv og offentlig sektor

• Sørge for en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi.

• Sørge for en mer produktiv offentlig sektor ved å gjennomføre en tillitsreform. Gjøre dette til en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021.

• Gjøre Nav mer tilgjengelig både fysisk og digitalt og styrke førstelinjen i Nav.

• Ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen.

• Styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

• Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten.

Barn og familie

• Jobbe for at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere.

• Innføre tydelig og strengere regelverk for private barnehager, ved blant annet strengere regler for kjøp og salg av barnehager, strengere økonomisk regelverk, og innføre et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager.

• Utvikle nasjonal standard for innholdet og kvaliteten i SFO.

• Fjerne kontantstøtten og erstatte den med ventestøtte for dem som venter på barnehageplass. Opprettholde barnetrygden på dagens nivå.

Helse og omsorg

• En tannhelsereform med en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten.

• Nok folk på jobb, faste og hele stillinger, med muligheter for praksis og utdanning i hele helsetjenesten.

• Økt kapasitet i sykehusene og reduksjon i bruken av markedsmodeller. Økt grunnfinansiering av sykehusene.

• Gjennomføre en samhandlingsreform 2.0.

• Sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner.

• Vurdere ordninger for rimeligere parkering ved offentlige sykehus.

• Øke antallet turnusstillinger til helsefagarbeidere og andre kritiske helseprofesjoner.

• Legge til rette for god oppgavedeling mellom ulike profesjoner i helsetjenesten.

• Opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen.

• Forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring, blant annet å arbeide for at belastningsskadene som rammer mange ansatte i helse-, omsorgs- og sosialsektoren får status som yrkesskader.

• Gjennomføre en tillitsreform i barnevernet.

Beredskap

• Forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og ambulansebasene.

• Avklare ansvarsforholdet mellom ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten.

• Etablere fagskolen for brann- og redningsvesenet så raskt som mulig.

(Hentet fra Aps partiprogram 2021-2025)

Tillitsreform – hva er det?

Begrep som brukes om å gi de ansatte i offentlig sektor «mer tillit», altså legge opp til mindre detaljstyring og rapportering, og at ansatte har mer innflytelse over planleggingen på jobb.

Samhandlingsreform – hva er det?

Presentert av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i 2009. Det uttalte målet var å gi pasientene et helhetlig og koordinert helsetilbud, og å legge vekt på forebygging.

Kommunehelsetjenesten og sykehusene skulle samarbeide bedre.

Kommunene ble fra 2012 gitt ansvar for å dekke innbyggernes behov for helsetjenester, uavhengig av om de trengte hjelp fra kommunalt eller statlig hold.

Helseforetaksmodellen og innsatsstyrt finansiering – hva er det?

• Sykehusene i Norge er organisert som helseforetak, eid av staten gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Både de regionale helseforetakene og helseforetakene har eget styre og en daglig leder eller administrerende direktør. Foretakene minner på mange måter om aksjeselskap. Forskjellen er at de ikke kan gå konkurs.

Denne modellen for å drive sykehus ble fremmet av daværende helseminister Tore Tønne (Ap) i 2001. Før dette var sykehusene eid og drevet av fylkeskommunene.

• Innsatsstyrt finansiering vil si at sykehusene får penger fra staten for hvor mange pasienter som behandles.

• Rammefinansiering betyr at sykehusene får en pott penger uten at staten spesifikt bestemmer hva pengene skal brukes til.

Fritt behandlingsvalg – hva er det?

Fritt behandlingsvalg gir pasienten rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

Kilder for alle fakta i denne saken: Store medisinske leksikon, Wikipedia, Fagforbundet, Dagens Medisin, helsenorge.no

Det jeg kan garantere, er at vi i løpet av hundre dager kommer til å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy