LOs kongress 2017

Slik oppsummerer forbundstoppene LO-kongressen

Øverst fra venstre: Mette Nord (leder i Fagforbundet), Bjørn Mietinen (HK-nestleder), Trine Lise Sundnes (HK-leder) og Jan Olav Andersen (leder i El og IT). Nederst fra venstre: Svein Davidsen (forbundsstyremedlem i EL og IT), Dagfinn Svanøe (Ungdomsleder i EL og IT), NFF-leder Rita Bråten, SL-leder Anne Finborud

Øverst fra venstre: Mette Nord (leder i Fagforbundet), Bjørn Mietinen (HK-nestleder), Trine Lise Sundnes (HK-leder) og Jan Olav Andersen (leder i El og IT). Nederst fra venstre: Svein Davidsen (forbundsstyremedlem i EL og IT), Dagfinn Svanøe (Ungdomsleder i EL og IT), NFF-leder Rita Bråten, SL-leder Anne Finborud

Bjørn A. Grimstad/Martin Guttormsen Slørdal/Knut Viggen/Roy Ervin Solstad/Ole Palmstrøm

Her deler noen forbundsledere sine tanker om LO-kongressen.

2017051508410020170515120904

per.flakstad@fagbladet.no

frifagbevegelse@lomedia.no

I løpet av den ukelange kongressen har motsetninger og steile fronter blitt slipt ned til formuleringer som et samlet LO kan stille seg bak.

Alt i alt er Fagforbundets leder godt fornøyd med den politiske verkstedjobben som er gjort, og mener at den nye LO-ledelsen har fått et meget godt program å jobbe videre med.

LO skal jobbe for full boikott av Israel

Marsjordre for rødgrønn valgkamp

Kongressen ga LOs tillitsvalgte en tydelig marsjorde til å starte valgkampen foran stortingsvalget 11. september. Nå skal det mobiliseres for en rødgrønn valgseier.

– Det er ingen tvil om at Norge trenger en ny regjering, og det må alle i arbeiderbevegelsen bidra til i valgkampen, sier Mette Nord.

Aktive unge delegater satt tydelig preg på LO-kongressen

– EØS i tråd med landsmøtevedtak

På kongressen gikk hun på talerstolen og forsvarte EØS-avtalen og mente problemet med sosial dumping og rettigheter som blir fjernet eller redusert, først og fremst skyldes norske politikere. Ikke EØS.

– Du er blitt beskyldt for å snakke mot Fagforbundets landsmøtevedtak fra 2013 som ville ha EØS ut av norsk arbeidsliv?

– Jeg argumenterte sterkt for at norske myndigheter skal reservere seg når EU-direktiver innskrenker våre norske virkemidler. Jeg mener at kollektive forhandlingssystemer og vår rett til nasjonale tariffavtaler og ILO-konvensjoner må få foran EU-regler. Det er i tråd med landsmøtevedtaket, som ikke gikk inn for å avvikle EØS-avtalen, hvis det er det kritikerne mener.

LO samlet seg om Arbeiderpartiets oljevedtak

Fortsatt ja til EØS

LO-kongressen kom ikke EØS-motstanderne i møte, og gikk heller ikke denne gangen inn for å si opp EØS-avtalen.

– Det er sikkert mange arbeidsgiver glade for. Men nå må de også kjenne sin besøkelsestid. De må respektere avtaler som er inngått, og de må respektere avgjørelser i arbeidsretten. Hvis de fortsetter å ta omkamper i Efta-domstolen for å frata norske arbeidstakere opparbeidete rettigheter, er jeg overbevist om at det ikke blir så lett å stoppe EØS-motstanderne på neste LO-kongress, sier Mette Nord.

– Nå begynner jobben med arbeidstid

Fagforbundet fikk gjennomslag for nesten hele forslaget sitt om å lage en plan for redusert arbeidstid. Det satt langt inne å bruke begrepet 6-timersdag, noe Fagforbundets nye nestleder i LO-ledelsen Roger Haga Heimli antydet i forkant av kongressen, men også det kom med i handlingsprogrammet.

– Hva blir neste steg i en slik arbeidstidsreform?

– Det er nå jobben starter. I motsetning til tidligere har vi nå vedtatt at det skal lages en plan, men nøyaktig hva en slik plan skal inneholde er det umulig å si noe konkret om nå. Det viktigste er at LO-kongressen har samlet seg om synspunktet om at vi trengter en arbeidstidsreform, og at målsettingen må være å inkludere flere i arbeidslivet, at folk kan stå lenger i fulle stillinger og å redusere deltid, sier Mette Nord.

Les hele intervjuet med Mette Nord her

HKs hjertesaker

Handel og Kontor kom til LO-kongressen med en rekke krav forankret i sitt eget landsmøte. Pensjon var en av de viktigste sakene. HKs viktigste anliggende er å få tariffestet retten til medbestemmelse over tjenestepensjonene, samt å få tettet hullene i dagens ordninger. Det vil si at de som jobber i stillinger under 20 prosent, de som er under 20 år og de som jobber hos en arbeidsgiver i mindre enn et år også skal kunne tjene opp tjenestepensjon.

Det fikk de gjennomslag for. Hullene i tjenestepensjonene skal tettes, mener LO. HK-nestleder Bjørn Mietinen er godt fornøyd med pensjonsvedtaket.

– Det er nå moroa begynner. Nå skal vi ta pensjonspolitikken videre til valgkamp, tariffoppgjør og eventuelle lovendringer, sier han til HK-Nytt.

Kongressen slår også fast at de som mister jobben like før de fyller 62 år ikke skal miste retten til avtalefestet pensjon.

LO vil i tillegg arbeide for at uføre skjermes mot levealdersjustering. Det er fordi uføre ikke kan kompensere for lav pensjon med å jobbe lengre.

Fagforbundet markerte sykepleiernes dag på LO-kongressen

Olje-kompromiss

LO-kongressen kom fram til et kompromiss som innebærer at LO er for en konsekvensutredning av deler av Lofoten, Vesterålen og Senja-området. LO viser til at deler av det såkalte Nordland 6 allerede er åpnet for aktivitet, og vil konsekvensutrede dette området.

I tillegg vil LO gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet, mener LO. Når det gjelder områdene Nordland 7 og Troms 2, vil LO avvente konsekvensutredning.

HK-leder Trine Lise Sundnes sier til HK-Nytt at hun kan leve godt med dette kompromisset.

– På en LO-kongress må vi i så viktige saker finne fram til de brede kompromissene. Vi har vi måttet ta hensyn til det totale antallet arbeidsplasser. Samtidig har vi slått fast en respekt for verneområder. Det er lagt stor vekt på at det skal tas hensyn til andre næringer, som fiskeri og turisme i vedtaket, sier Sundnes.

Hun mener LO nå har en selvstendig plattform for å jobbe videre med det grønne skiftet.

– Nå skal vi jobbe videre med å etablere 100.000 grønne arbeidsplasser. Det har blitt omtalt som ambisiøst, og vi ser også at det er en stor jobb å skulle bygge disse opp, men vi er klare til å bidra i det arbeidet, sier hun.

LO sa nei til å gi Rødt penger. Da startet Kenneth vipps-aksjon.

EØS-avtalen står

HK hadde med seg et kritisk EØS-vedtak fra eget landsmøte til kongressen. HK-landsmøtet ville ikke si opp Norges avtale, men mener at den må reforhandles etter Storbritannias utmelding av EU.

HK-nestleder Bjørn Mietinen er fornøyd med det kongressen kunne enes om.

– Det var en bra debatt om EØS og det er sterke og sprikende meninger. Redaksjonskomiteen har gjort en god jobb med å forene disse, sier han.

I tillegg ser Mietinen svært positivt på formuleringene i LO-vedtaket, basert på det Ap-leder Jonas Gahr Støre vil jobbe for: At ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og at de ved konflikt går foran annen lovgivning.

LO vil også at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

– Vi har tro på at dette er mulig å få til, sier Mietinen.

Likestilling

Andre viktige saker for HK var å sikre gode formuleringer om boligpolitikk, bedre fordeling av foreldrepermisjoner, vern av søndagen som fridag, samt å likestille homofile og heterofile i både arbeidsliv og samfunnsliv.

LO-kongressen var enig med HK-delegatene i deres bekymring for utviklingen på boligmarkedet: Prisene for egeneide boliger er altfor høy. De foreslåtte tiltakene er å hindre spekulasjon, styrke Husbanken og bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger.

HK fikk også gjennomslag for å jobbe for en likere fordeling av permisjonen mellom mor og far. Nå er det LO-politikk å sikre hver forelder 40 prosent hver av permisjonstiden, samt at begge skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

Kompetanseforskriften

EL og IT Forbundet fikk gjennomslag på LO-kongressen for at kompetanseforskriften for energibransjen må på plass igjen.

Svein Davidsen fra EL og IT kjempet for at kompetanseforskriften for energibransjen, som dagens regjering har fjernet, skal gjeninnføres. Og vant frem.

– Jeg er fornøyd med at vi fikk gjennom dette forslaget og er spent på hva det vil bety i praksis, men en gjeninnføring vil helt klart styrke beredskap og opprettholdelse av vaktordninger, sammen med krav om minstebemanninger ute i bedriftene, sier Davidsen. Han sier de nå vil sette seg ned i ro og mak og evaluere alt som har skjedd på kongressen denne uka og finne ut hva man konkret skal jobbe med videre.

Boikott av Israel

EL og IT var med på å fremme det forslaget som fikk aller mest oppmerksomhet under kongressens siste dag. Det gjaldt Palestina-spørsmålet. Et mindretall i redaksjonskomiteen, bestående av forbundsleder Jan Olav Andersen, Mette Henriksen Aas og Tove Elise Frøland, mente at dialog og resolusjoner til nå har hatt liten effekt og foreslo en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Avstemningen ga et klart flertall for Israel-boikott, på tross av at den nyvalgte LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen frarådde et slikt vedtak.

Kollektiv søksmålsrett

EL og IT Forbundets forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved brudd på innleiebestemmelser og midlertidige ansettelser ble oversendt LOs nye ledelse for behandling der. Det samme gjaldt forslaget om å utvide bestemmelsen om solidaransvar fra tre til 12 måneder.

Nei til nye kabler

EL og IT fikk også med seg kongressen på at konsesjonssøknaden fra den privat aktøren North Connect om å bygge kraftkabel til Skottland må stanses. LO skal også de neste fire årene jobbe for at Statnett skal få tilbake eneretten til å bygge, eie og drifte utenlandskablene. Et Statkraft i statlig eie og med staten som aktiv pådriver skal selskapet også være en pådriver og kompetanseledende for økt produksjon av fornybar energi. LO vedtok også at regjeringen bør arbeide for å få fjernet hele ordningen med opprinnelsesgarantier i revisjonen av EUs Fornybardirektiv. LO mener Norge fortsatt må være i front for å bidra til å stoppe klimaendringene LO mener også at det er grunnlag for å innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og utenfor Senja. Nordland 6 må konsekvensutredes, vedtok LO-kongressen, et vedtak som ligger nær Arbeiderpartiets kompromissvedtak tidligere i år.

– Et tilbakeskritt

Svein Davidsen, til daglig konserntillitsvalgt i BKK og forbundsstyremedlem i EL og IT fikk høre avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen kalle årets LO-kongress for "the best congress ever". Han var ikke umiddelbart enig.

– Hele kongressen har vært et tilbakeskritt i forhold til forrige gang, i forhold til de gode intensjonene som vi vedtok sist, i 2013 og på tidligere kongresser - ikke minst i forhold til EØS. Det ble jo lagt dødt, ikke sant, kommenterer Davidsen.

– Det er jo en utfordring sånn jeg opplever det når Jonas Gahr Støre fremstår som mer radikal i arbeidslivsspørsmål enn flere av forbundene. Da er ikke LO-kongressen et politisk verksted som presser partiet, i stedet er det partiet som legger frem noe som aksepteres av LO. Det er en stor forskjell fra fire år tilbake, sier Davidsen.

Skuffet ungdomsleder

En annen skuffet EL og ITer var ungdomsleder Dagfinn Svanøe, som opplevde at ungdommens forslag om en et eget ungdomskapittel ble nedstemt allerede sent tirsdag kveld, med knapp margin. Også forslaget om en egen ungdomsleder ble nedstemt.

– En kjempeskuffelse, konstaterer Dagfinn, som likevel tok med seg et par lyspunkter.

– Vi får fire nye utdanningssekretærer i distriktene og det er bra, sier han.

Les hele saken om EL og IT

NFF fornøyde

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) er fornøyd med LOs satsing på kriminalomsorgen.

LO skal jobbe for å ruste opp fengslene og styrke soningsinnholdet, står det i LOs forslag til nytt handlingsprogram.

– Vi har fått inn det som er viktigst for oss, sier Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Hun var eneste delegat fra NFF på LO-kongressen. LO mener at kriminalomsorgen må styrkes for å redusere tilbakefall til ny kriminalitet etter soning. Samt at en må jobbe for et tettere samarbeid med lokale tiltak for å forbygge kriminalitet og arbeide mot ekstremisme.

– Et handlingsprogram kan ikke være for detaljert. Det må være rom for å justere det i løpet fire år. Det må være en balanse mellom å være konkret og overordnet, sa en fornøyd Bråten.

SL tror på ny LO-leder

Leder Anne Finborud i Skolenes landsforbund er svært fornøyd med den nye LO-lederen

Hans-Christian Gabrielsen har fått inn forståelsen av lærerne med morsmelka, mener forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL).

Da han besøkte landsstyret i Skolenes landsforbund i januar, fortalte den nå nyvalgte LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen at han har vokst opp med både en mor og en bestemor som var lærere.

– Han har fått inn lærernes virkelighet med morsmelka, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Vi i SL har veldig stor tro på Hans-Christian Gabrielsen som en alliert for å fornye hvordan LO blir oppfatta blant våre medlemsgrupper i SL og blant andre ansatte i offentlig sektor, sier Anne Finborud rett etter valget på ny LO-ledelse torsdag.

Hun viser til møtet med landsstyret i SL på Sørmarka i januar.

Les alle sakene på I skolen her:

Små forbund

– Flere små forbund tok til orde for gjenvalg av Renée Rasmussen fra MFO som LO-sekretær, hva synes du om at hun ikke ble gjenvalgt?

– Debatten under valget bekrefter at vi har forventninger til alle de valgte i ledelsen til å lykkes i at LO favner de uorganiserte og de medlemmene som i dag velger Unio og Akademikerne, men som hører hjemme i LOs politikk. Samlet sett kan vi komme styrket ut av det. Det var en uttalt forventning på LO-kongressen om at det jobbes med de interne, demokratiske prosessene i LO på en måte som gjør at vi små forbund får vekstgrunnlag og slipper til politikken vår. Jeg mener hele kongressen har bekreftet det med at det nå blir flertall for et nytt utdanningskapittel ni handlingsprogrammet, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund har et nært og godt samarbeid med MFO, og forbundsleder Anne Finborud roser Renée Rasmussen for jobben hun har gjort.

– Hun har gjort en spesielt god jobb med å trekke til seg nye medlemsgrupper innen kunst og kultur, og selvstendig næringsdrivende. Vi forventer at LO har bygget opp en beredskap og viderefører dette arbeidet.

LO vil jobbe for at papirløse flyktninger får arbeidstillatelse

LO samler seg om oljevedtak

LO vil forbedre dagens pensjon

Stemmedrama: LO skal jobbe for full boikott av Israel

LO vil jobbe for en reform for kortere arbeidstid

Enighet i LO om å beholde EØS-avtalen

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy