Slik var pensjonsdebatten:

– Pensjonsreformen er en reform for friske, høytlønte menn

– Flertallet av oss er ikke friske, høytlønte menn, og vi må lage gode ordninger og sikkerhetsnett som tar vare på de mange, sa Gudrun Høverstad fra talerstolen.

– Flertallet av oss er ikke friske, høytlønte menn, og vi må lage gode ordninger og sikkerhetsnett som tar vare på de mange, sa Gudrun Høverstad fra talerstolen.

Ole Palmstrøm

Press på offentlig tjenestepensjonsordninger bekymrer flere LO-forbund.

2017051012514220170510130855

lene.svenning@lomedia.no may.berg@lomedia.no

Under LO-kongressens behandling av handlingsprogrammet tar flere delegater til orde for å reparere skjevheter i pensjonssystemet. Her er en oppsummering av debatten så langt.

NTL-delegat Gudrun Høverstad er opptatt av å ta vare på den offentlige tjenestepensjonen. Hun mener ordningen er Norges mest solidariske. Men den er under press.

Hun mener dagens AFP-ordning i offentlig sektor er en reell tidligpensjonsordning som gjør at folk kan gå av før 67 uten å tape pensjon. AFP etter mønster fra privat sektor ville ifølge Høverstad bety dårlig pensjon for mange kvinner og lavlønte om den ble innført i offentlig sektor.

– Pensjonsreformen er en reform for friske, høytlønte menn. Men flertallet av oss er ikke friske, høytlønte menn, og vi må lage gode ordninger og sikkerhetsnett som tar vare på de mange, sa Høverstad fra talerstolen.

– Derfor må LO jobbe for å sikre en reell tidligpensjonsordning, både i privat og offentlig sektor, sa Høverstad.

NTL-delegaten støtter et forslag fra Fagforbundet om å skjerme uføre mot levealdersjustering. Hun mener også at LO må ta tak i pensjonsutfordringen som møter arbeidsinnvandrere og flyktninger.

– Mange av dem har fysisk tunge jobber, og de vil få en elendig pensjon fordi de ikke får full opptjening i Folketrygden, påpekte Høverstad.

Tore Nygaard fra Fagforbundet i Telemark advarer mot at kommende generasjoner kan komme til å få dårligere pensjoner enn dagens arbeidstakere:

– LO må holde fast ved de sentrale verdiene om at pensjonsordningene må være forutsigbare, livsvarige og like. Målet må ligge fast om at de som må gå av tidlig, skal kunne gå av med en god pensjon. Der hvor pensjonene er avtaleregulert, må LO forsvare avtaleretten, sa Nygaard.

BEHOV FOR ENDRINGER: Erik Hagen pekte på elementer i pensjonssystemet som han mener må forbedres.

BEHOV FOR ENDRINGER: Erik Hagen pekte på elementer i pensjonssystemet som han mener må forbedres.

Martin Guttormsen Slørdal

Erik Hagen fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og LO i Oslo er også bekymret for pensjonen til dagens unge arbeidstakere.

– Dagens unge risikerer en pensjon på 40–45 prosent av lønna si hvis de må gå av med pensjon ved 62 års alder. Vi kan ikke ha et slikt system. Et problem er levealdersjusteringen, sa Hagen fra talerstolen.

Levealdersjustering innebærer at pensjonen for hvert alderskull blir lavere i takt med kullets økende levealder. For å kompensere for det, kan arbeidstakerne velge å arbeide lenger. Siden det ikke er et alternativ for alle, for eksempel av helsemessige årsaker, vil de som går av tidlig få mindre pensjon enn to tredeler av lønna. En pensjon på to tredeler av lønna er LOs vedtatte mål.

– Leveladersjusteringen fungerer i praksis som en overføring fra de med hardt fysisk arbeid til de med lettere fysisk arbeid. Slik kan vi ikke ha det, sa Hagen, som framholdt at kongressens uttalelse må være tydeligere på at også de som må gå av tidlig skal ha to tredeler av lønna i pensjon.

• Dette må du tenke på før du tar tidligpensjon

Bjørn Einar Fornes fra EL og IT Forbundet fortsatte i samme lei.

– Vi kan ikke sitte og se på at pensjonene blir små på grunn av levealdersjusteringen. Vi kan heller ikke ha det slik at AFP først og fremst blir en belønning for de som lever lenge, sa han.

Fornes pekte også på tjenestepensjonene i privat sektor. Her må LO jobbe for såkalt brede kollektive ordninger og for at det blir utbetalt pensjon fra første krone, framholdt han.

Også Bjørn Mietinen, nestleder i Handel og Kontor, tok opp kravet om tjenestepensjon fra første lønnskrone. I dag er det slik at det ikke blir utbetalt pensjon for stillinger under 20 prosent, for stillinger med varighet under 12 måneder og for arbeidstakere under 20 år. Dessuten er det ikke påkrevd at arbeidsgiverne beregner pensjon for de første 90.000 kronene av lønna (1G). Disse tingene vil HK rette opp i, og få lovfestet.

I tillegg vil HK ha innflytelse over tjenestepensjonene gjennom å få ordningene nedfelt i tariffavtalene. Det var forøvrig et krav HK stilte i tariffoppgjøret i 2016.

Slik lever du godt som pensjonist

HK-nestleder Bjørn Mietinen.

HK-nestleder Bjørn Mietinen.

Martin Guttormsen Slørdal

2. nestleder i NTL Fredrik Oftebro utpeker pensjon som en av forbundets viktigste saker. Offentlige pensjoner er under omlegging og forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon kan komme i gang til høsten.

NTL har sammen med Fafo sett på hvilke konsekvenser regjeringens utkast til ny offentlig tjenestepensjon kan få for forbundets medlemmer.

– En slik omlegging vil kunne skape store forskjeller blant våre medlemmer, og størst er utfordringene for dem som må gå av tidlig, sa Oftebro.

– Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid

NTL har lagt til grunn at pensjonsnivået skal være 66 prosent ved pensjonsalder 67 år. Oftebro påpeker at de fleste av NTLs medlemmer kan gå av på dette nivået i dag.

Fafo har på oppdrag av NTL sett spesielt på hva som skal til for at dette nivået kan oppnås i en ny pensjonsordning. Konklusjonen er, ifølge Oftebro, at det vil bli vanskelig for store grupper, og særlig for de unge.

– Vi kommer derfor ikke utenom spørsmålet om nivået på framtidige pensjoner. Vi kan ikke akseptere at de unge skal sitte igjen med et vesentlig dårligere pensjonsnivå enn dagens pensjonister, sa Oftebro.

Han mener at arbeidet med en generell nivåheving må til, dersom LOs mål om pensjon på to tredel av lønn også kan bli en realitet når dagens unge LO-medlemmer skal ta ut sin pensjon.

- Vi må snakke om nivået på framtidige pensjoner, sier NTLs nestleder Fredrik Oftebro.

- Vi må snakke om nivået på framtidige pensjoner, sier NTLs nestleder Fredrik Oftebro.

Morten Hansen

Merete Øiestad Jonas fra Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) etterlyste blant annet bedre forutsigbarhet for pensjonene. I dag er det vanskelig å vite hva man får i pensjon, hevdet hun.

Øiestad Jonas framholdt også at arbeidstakere må få innflytelse over pensjonene, en bedre forvaltning av pensjonskapitalbevisene man får utstedt når man slutter i et arbeidsforhold, og videreføring av avtalefestet pensjon.

– Det er leit å tenke på de som ikke har rett til AFP. Særlig urettferdig er det for de som er delvis uføre og fremdeles er i arbeid. De må også få tilgang til AFP, i alle fall gradert, sa Jonas.

Ståle Knoff Johansen fra Fellesforbundet fortalte at blant hans kolleger på Aker Verdal blir bare tre prosent stående i arbeid fram til de er 67 år. Det store flertallet blir uføre eller går av med pensjon før den tid. Det taper de penger på. Det liker Johansen dårlig.

– AFP ble etablert for sliterne i arbeidslivet. Målet var å gi sliterne en økonomisk trygghet og en hverdag de kunne fungere i når de ikke klarte å jobbe til fylte 67 år. Men beregninger viser at den nye AFP-ordningen medfører at de som ikke makter å stå lengre enn til fylte 62 får avkortet sin pensjon med en tredel livet ut, sa han.

Johansen mener det er nødvendig å endre den avtalefestede pensjonen.

– AFP må igjen bli en reell pensjonsordning som gir sliterne en mulighet til å få en trygg og verdig alderdom med en økonomi å leve av.

• AFP-pensjonen forsvant for Lars Johnny (61). Han var arbeidsledig noen måneder for lenge

Knut Øygard fra ledelsen i Fellesforbundet understreket at det er Folketrygden som er det bærende elementet i pensjonssystemet. Det er den som skal gi alle en pensjon å leve av. Men det gjør den ikke, framholdt han.

– Sekretariatet viser i sitt forslag til uttalelse hvordan levealdersjusteringen raskt kan gi enkeltgrupper 50.000 kroner mindre i pensjon hvert eneste år. For å si det enkelt: Det er ikke bærekraftig. Det er en oppskrift på store sosiale forskjeller og vil undergrave tilliten til folketrygden. Men det kan ikke kompenseres av tjenestepensjoner, sa han.

Øygard framholdt at avtalefestet pensjon må videreføres, men at hullene som gjør at arbeidstakere av ulike grunner faller ut av ordningene må tettes.

Han tok også til orde for at dagens system med pensjonskapitalbevis om spises opp av administrasjonskostnader må fjernes. Pensjon må gis fra første krone, også for de med små stillinger og korte ansettelsesforhold, mener Øygard.

Jonny Meland fra Handel og Kontor var først og fremst opptatt av å sørge for at arbeidstakerne får innflytelse over tjenestepensjonene. I de aller fleste tariffområder har arbeidstakerne ingenting de skulle ha sagt.

– Om en bedrift går dårlig, kan de gjennom et administrativt vedtak sette ned innbetalingene til tjenestepensjonen til minimumskravet, uten forhandlinger. Det kan vi ikke akseptere, dette dreier seg om våre fremtidige pensjoner, sa han.

Janita Blomvik fra Norsk Arbeidsmandsforbund tok til orde for å tariffeste pensjonene.

– Det bør være enkelt å få til. Vi må ha en hånd på rattet når det gjelder pensjoner, sa hun.

Blomvik ba også om at LO utreder muligheten for å lage et medlemstilbud for pensjonssparing gjennom fordelsprogrammet LO Favør.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy