JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Det nye Oslo-byrådet legger fram samarbeidsavtale: Frp jubler over mer privat eldreomsorg

ENIGE: Eirik Lae Solberg (H), Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V), Øyvind Håbrekke (KrF) og Magnus Birkelund (FrP) under pressetreff på Oslo rådhus hvor FrP, KrF, Venstre og Høyre presenterer samarbeidsavtale for nytt byråd i Oslo.

ENIGE: Eirik Lae Solberg (H), Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V), Øyvind Håbrekke (KrF) og Magnus Birkelund (FrP) under pressetreff på Oslo rådhus hvor FrP, KrF, Venstre og Høyre presenterer samarbeidsavtale for nytt byråd i Oslo.

Beate Oma Dahle

Oslo-byrådet, bestående av Høyre og Venstre, la tirsdag morgen fram sin samarbeidsavtale. Frp og KrF blir støttepartier. Anne Lindboe (H) er Oslos nye ordfører.

2023102409255820231024102832

redaksjonen@fagbladet.no

Samarbeidsavtalen ble godkjent av Frp mandag kveld. Tirsdag morgen ble den presentert av det nye mindretallsbyrådet, som består av Høyre og Venstre, med Frp og KrF som støttepartier.

Anne Lindboe (H) blir Oslos nye ordfører, bekreftet påtroppende byrådsleder Erik Lae Solberg (H).

– Denne avtalen sikrer at alle fire partier har gode arbeidsbetingelser, sa han på et pressetreff i Oslo rådhus.

Fornøyde Frp-ere

Julianne Ofstad fra Frp blir varaordfører. Hennes partikollega Magnus Birkelund sier følgende om byrådets program:

– Det skal bygges flere sykehjem, Omsorg+, og vi skal ha et større samarbeid med private aktører for å dekke behovene i pleie og omsorg, sier Birkelund til nrk.no.

Frp er for ordens skyld ikke en del av selve byrådet, men er sammen med KrF en del av bystyreflertallet bak Venstre/Høyre-byrådet.

Sykehjem kan bli private igjen: – Dette er snakk om arbeidende fattige

De fire partiene har forhandlet fram den nye 36-punktsavtalen. I avtalen står følgende om sykehjemsprivatisering:

«Bygge flere sykehjem og Omsorg+, se på andre modeller for privat/offentlig samarbeid om sykehjemskapasitet, avtaler om kjøp av plasser hos private eller kombinasjonsmodeller for bygg og drift.»

Det står ikke noe konkret i 36-punktsavtalen om konkurranseutsetting av driften av eksisterende sykehjem.

Det står derimot at andelen ideelle aktører – altså aktører som Kirkens bymisjon, Røde Kors og Stiftelsen diakonhjemmet – innen helse, omsorg og velferd skal økes. Dette skal skje blant annet gjennom såkalte målrettete anbud.


Det rødgrønne byrådet i Oslo, som nylig gikk av, ønsket også å øke samarbeidet med ideelle aktører i eldreomsorgen. I dag er 15 av 36 sykehjem i Oslo drevet av ideelle aktører.

Støre-regjeringen støtter også en satsing på ideelle aktører. Ordningen har imidlertid fått kritikk fordi noen kommersielle aktører har opprettet ideelle undervirksomheter for å fortsette å konkurrere om anbud.

Vil konkurranseutsette

Under hele valgkampen har Oslo Høyre løftet at de vil konkurranseutsette tre til fire kommunale sykehjem. Frps førstekandidat Magnus Birkelund skrev i en SMS til Fagbladet tidligere i oktober, at de ikke har tallfestet hvor mange sykehjem de vil konkurranseutsette.

Oslo Høyre har hittil ikke hatt detaljerte planer klare for hvilke sykehjem de vil konkurranseutsette, eller når det skal skje.

Høyres byrådsleder Eirik Lae Solberg forklarte til VG i august at det ikke var avgjort om de skal velge seg ut sykehjem som driftes av kommunen i dag, eller om de skal gå for nye sykehjem som ikke ennå er bygget.


Satser på asfalt

Frps Birkelund legger i intervjuet med NRK også vekt på satsingen på asfalt.

I avtalen står det at «bevilgningene til asfaltering skal minst dobles basert på revidert budsjett for Oslo kommune i 2023», og at det i 2024 skal legges fram en opptrappingsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på Oslos kommunale veier.

{f1}

Skal fjerne eiendomsskatten

– Det er med stor spenning, ydmykhet, glede og alvor at jeg blir Oslos neste ordfører. Oslo er en helt fantastisk liten by, sier påtroppende ordfører Anne Lindboe (H).

Brakvalg for Høyre åpner dører for privat velferdsgigant

Selve byrådsplattformen presenteres først klokken 13, men ifølge VG og Aftenposten er dette noen av de viktigste punktene i 36-punktsavtalen:

• Eiendomsskatten på folks hjem skal fjernes i løpet av fireårsperioden.

• Gjennomgå kommunens eiendomsportefølje med mål om å selge bygg og eiendommer som står ubrukt eller har lav utnyttelse.

• Etablere en fritidskortordning som sikrer at barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Det settes av 100 millioner kroner til dette.

Barberer antall byråder

Lae Solberg sa ikke hvem som blir Oslos nye byråder på pressetreffet, men sa at det er «rimelig å anta» at det blir færre enn i dag.

– Jeg mener det er et selvstendig poeng at vi blir noen færre politikere. Det blir krevende tider fremover, sa han.

Måling: Flertall vil slippe til private på sykehjem

Samarbeidsavtalen innebærer også at:

• Høyre får lederen av finansutvalget, i tillegg til ordføreren.

• Venstre får lederen av byutviklingsutvalget.

• Frp får lederen av helse- og sosialutvalget, i tillegg til varaordføreren, samt nestlederen av byutviklingsutvalget.

• KrF får nestlederen i kultur- og utdanningsutvalget.

Avtale om borgerlig samarbeid i Oslo bystyre 2023-2027

1. Eiendomsskatten på folks hjem skal fjernes i løpet av fireårsperioden.

2. I alle etater og kommunale virksomheter skal det innføres virksomhetsstyringssystemer som gir oversikt over bruken av alle personellmessige og materielle innsatsfaktorer.

3. Gjennomgå kommunens eiendomsportefølje med mål om å selge bygg og eiendommer som står ubrukt eller har lav utnyttelse.

4. Det etableres en fritidskortordning som sikrer at barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Det settes av 100 millioner kroner til dette. Ordningen målrettes mot familier som har størst behov, slik at den treffer både lavinntektsfamilier og et bredere lag av familier med ordinære lønnsinntekter som kan ha problemer med å dekke utgifter til fritidsaktiviteter. Ordningen skal ikke finansieres ved kutt i ordninger med liknede formål. Partiene mener ordningen skal ikke utløse avkorting i andre ytelser. Den endelige innretningen avklares mellom de fire partiene i 2024.

5. Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner skal revideres for å sikre bedre tilgang.

6. Byrådet skal legge frem for bystyret en egen handlingsplan mot barnefattigdom.

7. Ta initiativ til at det utarbeides statistikk på kommunenivå over flyttinger av barn under barnevernets omsorg, og legge frem for bystyret en plan som viser hvordan byrådet vil arbeide systematisk over tid for å gi barna økt stabilitet.

8. Styrke BPA-ordningen for å sikre likeverdige tilbud blant annet ved å sentralisere bestillerenheten.

9. Bygge flere sykehjem og Omsorg+, se på andre modeller for privat/offentlig samarbeid om sykehjems-kapasitet, avtaler om kjøp av plasser hos private eller kombinasjonsmodeller for bygg og drift.

10. Sikre et kompetanseløft innen pleie- og omsorg.

11. Andelen ideelle aktører innenfor helse, omsorg og velferd skal økes i fireårsperioden. Dette skal bl.a. skje ved å se på muligheten for reserverte anbudskonkurranser og utlyse anbud der særtrekk, egenart og merverdi hos ideelle aktører etterspørres.

12. Utvide ordningen med Rosa busser til alle bydeler som ønsker det.

13. Byrådet skal legge frem en sak for bystyret om hvordan pårørende bedre kan ivaretas i eldreomsorgen og helsetjenestene.

14. Sikre samtaletilbud på sykehjem for ulike trosretninger og livssyn. Dette skal innebære å styrke sykehjemsprestetjenesten, og i tillegg styrke og utvikle tilsvarende tilbud for andre trosretninger og livssyn.

15. Skolene skal sikres tilstrekkelige midler til innkjøp av både lærebøker og digitale læremidler gjennom vekst i grunnfinansieringen. Økonomi skal ikke være årsaken til at skolene nedprioriterer bruk av analoge læremidler.

16. Partiene anerkjenner friskoler som et positivt bidrag til skoletilbudet i Oslo og vil legge til rette for at disse har levedyktige vilkår.

17. Innføre sosialagenter på skoler med høyt konfliktnivå.

18. Ta initiativ til å styrke opplæringen om kvinners rettigheter i introduksjonsprogrammet.

19. Lage rutiner for barnehager og skoler for barn som etterlates i utlandet mot sin vilje og sikre bedre samarbeid mellom ulike offentlige instanser for å hindre ufrivillige utenlandsopphold.

20. Sikre at offentlig ansatte som jobber med barn og unge får opplæring om negativ sosial kontroll, æresvold og kjønnslemlestelse og at det lages rutiner for hvordan dette meldes fra om.

21. Påse at sosialtjenesteloven § 20 og 20 a benyttes aktivt i kommunen for å sørge for at flest mulig av de som er avhengige av sosialhjelp skal få et meningsfullt tilbud om aktivitet som bidrar til sosial mobilitet og flytter flere ut av varig fattigdom. Tilbudet skal være av god kvalitet.

22. Støtte EXIT-programmer, slik at de som ønsker å forlate gjenger, organisert kriminalitet og ekstremistiske grupper får hjelp til dette.

23. Forfall på veiene grunnet slitasje og fremvekst av trafikkfeller må unngås. Bevilgningene til asfaltering skal minst dobles basert på revidert budsjett for Oslo kommune i 2023. I 2024 skal det legges frem en forpliktende opptrappingsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.

24. Arbeide for bygging av Manglerudtunnelen, inkludert sammenhengende kollektivfelt på E6 til bygrensen i sør, og Røatunnelen.

25. Partiene er enige om at bompenger er en økonomisk belastning for innbyggere og næringsliv i byen. Partiene vil være opptatt av å begrense kostnadene for privatpersoner og næringslivet mest mulig og arbeide for at staten tar et større ansvar for investeringene i hovedstadsregionen.

26. Sikre at det er tilstrekkelig med parkeringsplasser ved rekreasjonsområder som Sognsvann.

27. Etablere flere HC- og MC-parkeringsplasser, for sistnevnte spesielt innenfor ring 2 og ved ring 1.

28. Etablere tilstrekkelig med parkeringsplasser for brukere og pårørende ved kommunens institusjoner og helsetilbud.

29. Legge til rette for at private kan etablere flytende sjøbad langs havnepromenaden, for eksempel ved Sukkerbiten, med krav om gratis bruk for skoler.

30. Effektivisere regulerings- og byggesaksbehandlingen og gjøre den betydelig mer forutsigbar.

31. Klagesaker på avslag i byggesaker skal behandles av byutviklingsutvalget for å sikre demokratisk kontroll.

32. Tilrettelegge for mer variert arkitektur og byutvikling som samspiller med Oslos historiske bygårdsbebyggelse.

33. Det innføres en rutine der alle innkomne planinitiativ sendes frem til BYUV straks de er innkommet, sammen med en kortfattet orientering med foreløpige vurderinger av forslaget.

34. Utarbeide en småbåtplan som skal sikre et båtliv og aktivitet ved utbygging ved fjorden.

35. Legge fram en sak om økte investeringer til rehabilitering av kirkebygg, og starte en opptrapping slik at investeringene i løpet av perioden er på et nivå tilsvarende gjennomsnittet av de fire største byene i Norge.

36. Byrådet skal i løpet av 2024 legge fram en sak som følger opp Bakkevig-utvalgets innstilling om forslag til tros- og livssynspolitikk for Oslo kommune. Det skal bl.a. innebære at skoleledere i dialog med elever finner gode praktiske løsninger for elevinitierte religiøse samlinger.

Kilde: Høyre

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy