SIMEN AKER GRIMSRUD og KNUT A. NYGAARD" />

Alt du må vite om sommerferien

Ferien blir best med tariffavtale

colourbox

Tariffavtalen gir deg både mer ferie og mer feriepenger.

2016062211592020230821171436

knut.nygaard@fagbladet.no

Hvor mye sommerferie har jeg krav på?

Du har krav på å ta ut ferie 18 virkedager innenfor den såkalte hovedferieperioden. Det vil si mellom 1. juni og 30. september. Du kan også kreve å ta ut de sju resterende feriedagene samlet innenfor ferierieåret. Ferieåret er det samme som kalenderåret.

Du tjener opp feriepengene dine året før. Selv om du ikke har opptjent feriepenger, har du likevel krav på ferie. Dette gjelder ikke om du begynte i jobben etter 15. august i ferieåret.

Les også: • Nå kommer skattepengene

Ekstra med avtale

Du har krav på 25 feriedager hvert år. Men har du tariffavtale, for eksempel innenfor KS, får du fem ekstra feriedager. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, får du i tillegg ekstraferie på 6 virkedager. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det vil si at lørdag er virkedag og uken har da 6 virkedager, jf. ferieloven § 5. I praksis betyr dette at 30 feriedager er det samme som fem uker.

Som arbeidstaker plikter du å ta ut feriedagene innenfor ferieåret. Men arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggs-fritid dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Les også: • Sjefen bestemmer når du får avspasere

Hva er feriepenger?

Er du over 60 år gammel og jobber på tariffavtale? Da er du feriepengevinner.

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret, altså året før. Som lønn regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og liknende.

Du har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10, 2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du tariffavtale øker dette til 12 prosent. Og er du over 60 år er satsen 12,5 prosent i ferieloven og 14, 3 prosent med tariffavtale.

Utbetaling av feriepengene framstår normalt som skattefritt. Men likevel regnes de inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

– Jeg har fått spørsmål om alle over 60 år med tariffavtale er feriepengevinnere, sier ferieekspert Herdis Schärer i Fagforbundet.

– Dette er ikke helt riktig hvis du tjener over 730 000. Det følger av ferieloven § 10 nr 3 at arbeidstakere over 60 år kun har rett til forhøyet feriepengeprosent av inntekt inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. I praksis betyr dette at en ansatt som tjener 730 000 per år får et økonomisk tap ved avvikling av den 6. ferieuken. Ihht ferieloven § 5 nr. 5 kan arbeidstakere som ikke har opptjent feriepenger for hele ferien, motsette seg ferieavvikling for den perioden hvor vedkommende ikke får feriepenger. Denne arbeidstakeren kan velge å ikke avvikle den eller de dagene som det ikke betales feriepenger for, sier Schärer.

– Å oppleve feriepenger for den 6. ferieuken som et tap, gjelder også av og til personer over 60 år som har hatt en lønnsøkning i løpet av et år. De vil da oppleve at det er mindre avsatt en det som trekkes i juni, sier hun.

Les også: • Så mye ferie har du krav på i sommer

Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

For å ha rett til ny ferie, er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 prosent) arbeidsufør/sykmeldt. Arbeidstaker kan ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien, kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag (lørdag inkludert). Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven paragraf 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakere over 60 år.

I hovedtariffavtalen for KS paragraf 7.1 heter det: «Arbeidstaker som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 1 virkedag, får tilsvarende ferie erstattet.» Ved tariffavtale får du også ertattet de tariffestede dagene ved sykdom.

Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og framsettes så raskt som mulig («uten ugrunnet opphold») etter at arbeidet gjenopptas.

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og framsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Kan du avspasere i tilknytning til ferien?

Avspasering er en avtale inngått mellom leder og den ansatte, eller en lokal særavtale/personalreglement i virksomheten/kommunen. Dermed må dette sjekkes ut lokalt, eventuelt med lokal tillitsvalgt/fagforening.

Kan du skru av telefonen hele ferien?

En del opplever press om å være tilgjengelig for arbeidsgiver nær sagt døgnet rundt.

Ferielovens formål paragraf 1 sier: «Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.» Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt. Dette betyr også at du skal kunne reise steder hvor arbeidsgiver ikke kan nå deg på telefonen.

Les også: • Dette har du krav på om du må jobbe pinse og 17. mai

Les også: • Dette har du krav på når du jobber røde dager i påska

Virkedager

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det vil si at lørdag er virkedag og uka har da seks virkedager.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy