Kan jobbe i over ett år før oppsigelsen behandles av lagmansretten

Oppsagt advokat får komme tilbake på jobb i Fagforbundet

TIL SAK: Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby har saksøkt sin arbeidsgiver Fagforbundet.

TIL SAK: Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby har saksøkt sin arbeidsgiver Fagforbundet.

Kari-Sofie Jenssen

Den oppsagte advokaten Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet får komme tilbake på jobb til oppsigelsessaken hennes skal behandles i lagmannsretten. Det er klart etter en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett nylig.

2016081212380720160823121537

knut.nygaard@fagbladet.no

Fagforbundet har imidlertid anket denne kjennelsen.

Samtidig ba forbundet om at virkningen ble utsatt – altså at Rønning-Aaby ikke skulle tilbake på jobb før anken var behandlet. Dette avviste lagmannsretten.

Vet ikke når anken behandles

Det er Høyesteretts ankeutvalg som skal behandle anken, men det er ikke klart når det vil skje.

Dersom Fagforbundet ikke får medhold i ankeutvalget, kan resultatet bli at den oppsagte advokaten bli stående i stillingen i over ett år før selve oppsigelsessaken blir behandlet i lagmannsretten. Det skjer antagelig først i september 2017. Det er Rønning-Aaby selv som har anket inn tingrettens oppsigelsesdom for lagmannsretten.

Sagt opp i fjor

Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby ble sagt opp fra sin stilling i Fagforbundet i juni i fjor. Hun gikk da til sak mot forbundet, og i april i år avgjorde Oslo tingrett at oppsigelsen var gyldig. Samtidig sa retten at advokaten måtte fratre sin stilling med øyeblikkelig virkning.

Rønning-Aaby har anket tingrettens avgjørelse om oppsigelse, og samtidig krevd å få komme tilbake til jobb i Fagforbundet mens oppsigelsessaken behandles.

År med konflikter

Forbundsadvokaten begynte i Fagforbundet i 2007. Etter mange år med konflikter, besluttet Fagforbundet å flytte henne fra Forbundsadvokatene og over i stab. Det understrekes i lagmannsrettens kjennelse at hun nå skal tilbake til jobben hun ble omplassert til.

Begrunnelsen for oppsigelsen av advokaten i fjor var blant annet at forbundets ledelse ikke lenger hadde den nødvendige tillit til henne som stillingen som forbundsadvokat krever.

Forut for oppsigelsen lå en mangeårig konflikt mellom Rønning-Aaby og administrativ ledelse i forbundet, i kjennelsen beskrevet som langvarige og omfattende samarbeidsproblemer. Det framgår også at det ikke er noe å utsette på Rønning-Aabys faglige kvalifikasjoner, eller måten hun har utført sitt arbeid på.

Det har også vært gjort flere forsøk på å få til minnelige løsninger i saken, blant annet ble Rønning-Aaby tilbudt permisjon med full lønn til saken er endelig avgjort.

Anne-Gry Rønning-Aaby sier til Fagbladet at hun ikke ønsker å kommentere saken nå, og henviser til sin advokat – Terje Gerhard Andersen.

– Vi er glade for lagmannsrettens vurdering. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken nærmere, sier han i en e-post.

Fagforbundet er på sin side tilsvarende knapp i sin kommentar:

– Forbundet har anket kjennelsen, men vil selvsagt ta rettsvesenets konklusjoner til etterretning, sier administrativ leder Gunnar Gussgard i en e-post til fagbladet.no.

– For øvrig finner vi det ikke riktig å omtale personalsaker i mediene, sier han.

I lagmannsrettens kjennelse heter det:

– Lagmannsretten er etter dette, dog under tvil, kommet til at begjæringen om fratreden ikke skal tas til følge, og Rønning-Aaby gis rett til å gjeninntre i stillingen og stå i stillingen frem til saken er rettskraftig avgjort.

Les også:

Sykehuset Innlandet tar selvkritikk etter brev om oppsigelse

Glad for solid oppreisning etter oppsigelse

Vil kjempe for tillitsvalgt som blir sagt opp

Dom, kjennelse og anke

• En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol.

• Kjennelse er betegnelsen på en rettslig avgjørelse som ikke tar stilling til realiteten i saken, men som avgjør andre deler av den

• Anke er et ordinært rettsmiddel som brukes for å få en sak brakt inn for en høyere rett etter at den er avgjort i en lavere rett.

Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon

Dette er saken

• Anne-Gry Rønning-Aaby ble sagt opp fra sin advokatstilling i Fagforbundet i juni 2015

• Hun saksøkte forbundet. Tingretten kjente oppsigelsen gyldig

• Rønning-Aaby anket saken, og krevde samtidig å få stå i jobben til lagmannsretten har behandlet saken.

• Dette siste kravet er det lagmannsretten nå har gitt henne medhold i

• Fagforbundet har så anket denne kjennelsen til Høyeseretts ankeutvalg, og samtidig krevd at advokaten ikke får komme på jobb før den saken er avgjort

• Også dette siste har lagmannsretten sagt nei til

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy