JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

29.500 jobber i private barnehager: Derfor kan det bli streik

KAN BLI RAMMET: Landets største barnehagekjede Læringsverkstedet er med i PBL, og kan dermed rammes dersom partene ikke greier å bli enige og Fagforbundet går til streik.

KAN BLI RAMMET: Landets største barnehagekjede Læringsverkstedet er med i PBL, og kan dermed rammes dersom partene ikke greier å bli enige og Fagforbundet går til streik.

Leif Martin Kirknes

Fagforbundet og PBL er ikke enige om pensjonen for de 29.500 ansatte i private barnehager.

2022090810122220220908101223

ida.wangberg@fagbladet.no

Hva slags pensjon skal de ansatte i private barnehager ha? Det er spørsmålet arbeidstakerorganisasjonene ikke greier å bli enige med PBL om, og som er grunnen til at forhandlingene er brutt. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta vil få på plass en bedre avtalefestet pensjonsordning fra 2023, men Private barnehagers landsforbund vil vente, og mener kravene om pensjon koster for mye.

– Haster med ny AFP

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta krever at de ansatte i PBL-barnehagene meldes inn i Fellesordningen for AFP fra 1.1.2023, på lik linje med øvrige ansatte i privat sektor. Fagforbundet er det forbundet som organiserer flest blant de ansatte.

Nå har PBL en egen AFP-ordning. Hovedforskjellen mellom de to ordningene er at Fellesordningen gir en livsvarig pensjonsutbetaling, mens PBLs AFP-ordning er en ordning for tidligpensjon som kun gir pensjonsutbetaling fra 62 til 67 år.

Ifølge Fagforbundets beregninger vil den nye AFP-ordningen utgjøre omtrent en million kroner i samlet pensjonsutbetaling for de ansatte i PBL-barnehagene. Dagens AFP-ordning gir en utbetaling på rundt en million kroner dersom man tar den ut ved fylte 62 år, men mindre om man tar den ut senere.

Fagforbundet mener det haster med å melde PBL-barnehagene inn i Fellesordningen for AFP, ettersom det for hvert år som går, blir flere og flere ansatte som ikke vil oppfylle kriteriene for å få AFP i denne ordningen. For å få det må nemlig virksomheten du jobber i, ha vært medlem i Fellesordningen for AFP i sju av de siste ni årene før du fyller 62 år.

– Fagforbundets medlemmer som jobber i PBL-barnehager, vil tape for framtida om vi ikke får på plass den nye AFP-ordningen raskt. For våre medlemmer utgjør det en stor forskjell om AFP er en livsvarig ordning eller kun en førtidspensjon, slik den er i dag. Det er bedre med livsvarig ordning lik den andre i privat sektor har, og som ligner ny AFP i offentlig sektor, sier Anne Green Nilsen, som er forhandlingsleder for Fagforbundet.

FRYKTER DE ANSATTE VIL TAPE: Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen frykter de ansatte i PBL-barnehagene vil tape pensjon dersom de ikke får på plass ny AFP-ordning raskt.

FRYKTER DE ANSATTE VIL TAPE: Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen frykter de ansatte i PBL-barnehagene vil tape pensjon dersom de ikke får på plass ny AFP-ordning raskt.

Leif Martin Kirknes

En annen grunn til at Fagforbundet ønsker at PBL-barnehagene skal melde seg inn i Fellesordningen for AFP, er at man har mål om å endre denne ordningen så det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å miste retten til AFP.

Ideelle private barnehager som er organisert i Virke, er medlemmer av Fellesordningen for AFP.

{f1}

– Løftebrudd

I lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om at privat AFP skulle innføres senest 1. januar 2023. Det er denne formuleringen som gjør at Fagforbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene beskylder PBL for løftebrudd når de nå avviser dette kravet, og vil videreføre dagens AFP-ordning fram til 2024, når det er antatt at nye regler for AFP i privat sektor er avklart.

{f2}

I dag fungerer AFP i privat sektor slik at du enten får det – eller ikke, avhengig av blant annet om du har jobbet i en AFP-bedrift i sju av de siste ni årene før du fyller 62 år. Dette ønsker LO og NHO å endre, slik at ordningen blir mer rettferdig og forutsigbar, og man for eksempel unngår at arbeidstakere som har vært medlem i AFP-ordningen så å si hele sitt arbeidsliv, unntatt de siste, mister retten til AFP. Men det er vanskelig å bli enig om hvem som skal betale for at flere vil få rett til AFP med de nye reglene, og forhandlingene har dermed blitt utsatt.

Frykter at private barnehager må legge ned hvis de må gi sine ansatte samme lønnsvekst som i offentlig sektor

PBL er ikke enige i at de løper fra tidligere løfter.

– Vi har jobbet med pensjon og AFP over veldig mange år, og vi har, som arbeidstakerorganisasjonene, ambisjoner om å få gode løsninger på disse spørsmålene. Og så har vi vært enig med fagforeningene om at vi skal forhandle om ny ordning i PBL-området etter at reformert AFP i privat sektor er på plass. Forhandlingene om denne er nå utsatt til 2024, så forutsetningene for å forhandle er per i dag ikke på plass, skriver PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i en epost til Fagbladet. 

AVVISER KRAV: Administrerende direktør i PBL Jørn-Tommy Schjelderup sier at regjeringens kutt i pensjonspåslaget til barnehagene er en av grunnene til at PBL ikke vil innfri arbeidstakersidens krav om pensjon.

AVVISER KRAV: Administrerende direktør i PBL Jørn-Tommy Schjelderup sier at regjeringens kutt i pensjonspåslaget til barnehagene er en av grunnene til at PBL ikke vil innfri arbeidstakersidens krav om pensjon.

PBL

Vil ikke forhaste seg

Han er ikke enig i Fagforbundets beskrivelse av at det å utsette å få på plass ny AFP-ordning kan bety en million kroner i mindre pensjon for enkelte ansatte.

– Forskjellene i hva man får som ansatt i for eksempel en kommunal barnehage sammenliknet med en PBL-barnehage er avhengig av hvilken kombinasjon av AFP-ytelse og tjenestepensjon man har. Det er på ingen måte riktig at noen «taper» en million ved å avklare dette spørsmålet i 2024, skriver direktøren. 

Han forteller at PBL er innstilt på å få på plass en ny AFP-ordning gjennom konstruktive forhandlinger med fagforeningene, men at de ikke ser noen grunn til å forhaste seg.

– Vi mener det er bedre å få på plass gode, forutsigbare og bærekraftige ordninger som står seg over tid, enn å forhaste seg til en ordning med en engangskostnad på 1,4 milliarder kroner i 2023.

Engangskostnaden Schjelderup refererer til, er det det vil koste å «kjøpe» ansiennitet for alle ansatte som er for gamle til å rekke å innfri kravene til å ha jobbet i en AFP-virksomhet i sju av de ni siste årene før de fyller 62 år.

Vil at arbeidsgiver skal betale mer av pensjon

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta krever også at arbeidsgiver tar en større del av regninga for tjenestepensjonen til de ansatte i barnehagene.

Fra 2020 ble det innført en ny tjenestepensjonsordning for PBL-barnehagene. De ansatte har pensjonssparing på sju prosent av lønna si hvert år. Tre prosent trekkes av lønna til den ansatte, mens arbeidsgiver betaler fire prosent.

Dette var ment å være en midlertidig fordeling, og i protokollen fra forhandlingene i 2019 står det at partene har et «mål om å nå en fordeling med 5 % innskudd fra arbeidsgiver og 2 % innskudd fra arbeidstaker senest fra 1. januar 2023.

Det er denne fordelingen arbeidstakersiden nå krever kommer på plass.

PBL avviser dette kravet, og vil i stedet kutte i hvor mye de skal betale for de ansattes pensjon fra fire til tre prosent.

– Vi er ikke innstilt på å redusere det vi allerede har avtalt, sier forhandlingsleder for Fagforbundet Anne Green Nilsen.

Mener kutt i pensjonstilskudd tvinger fram pensjonskutt

PBL mener regjeringens kutt i pensjonspåslaget er grunnen til at de ser seg nødt til å kutte kostnader i pensjon.

Private barnehager mottar offentlige tilskudd per barnehageplass basert på det de kommunale barnehagene i samme kommune har i utgifter per plass. Pensjonskostnadene er holdt utenfor, og hver barnehage mottar i stedet et pensjonspåslag for å dekke sine utgifter til de ansattes pensjon.

Beregninger gjort på oppdrag fra Solberg-regjeringen, viste at om lag 90 prosent av barnehagene fikk mer i pensjonstilskudd enn det de faktisk hadde i pensjonsutgifter. I 2019 fikk barnehagene nesten en milliard kroner mer i pensjonstilskudd enn det de faktisk brukte på pensjon.

Det var bakgrunnen for at Solberg-regjeringen ønsket å kutte pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 11 prosent av lønnsutgiftene. Med Arbeiderpartiets Tonje Brenna som kunnskapsminister ble pensjonstilskuddet satt ned ytterligere, til ti prosent av lønnsutgiftene. For enkeltstående barnehager trappes tilskuddet ned over flere år.

Har hatt 3,74 millioner i gjennomsnittlig årlig overskudd – hevder kutt på 650.000 kroner betyr at barna må få færre leker

Høy lønnsomhet

Flere studier har også vist høy lønnsomhet i barnehagesektoren, spesielt i de store kommersielle kjedene. Også i pandemiåret 2020 gikk lønnsomheten opp, og private barnehager var fremdeles mer lønnsomme enn mange andre sammenlignbare bransjer, ifølge en rapport fra Telemarksforskning utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Samtidig videreførte regjeringen ordningen med at private barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn pensjonspåslaget kan søke om å få overskytende kostnader dekket.

Ifølge PBL har kuttene i pensjonstilskudd gitt mange av medlemsbarnehagene deres økonomiske problemer, samtidig som det er store svakheter i ordningen som skal sikre at man skal få dekket utgifter til pensjon dersom de er større enn pensjonstilskuddet på ti prosent av lønnsutgiftene.

– Stortinget har ensidig kuttet i pensjonspåslaget til private barnehager uten grundig å undersøke treffsikkerheten i finansieringsordningen som helhet. Når vi på toppen av dette har et «sikkerhetsnett» som åpenbart ikke fungerer, gjør dette vondt verre, skriver PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

– Vår siste dokumentasjon viser at 53 % av medlemsbarnehagene som har PBLs Barnehagepensjon ikke får dekket sine pensjonskostnader etter kuttet fra regjeringen som i 2022 utgjør 400 millioner kroner. Og en stor andel av de som PBL søker på vegne av, vil heller ikke få dekket pensjonskostnadene etter søknad, skriver han.

Truer med nedleggelser

Schjelderup mener det kan få dramatiske konsekvenser.

– Vi har i flere år advart mot at denne «sikkerhetsventilen» faktisk ikke virker i praksis. Så uten grep vil mange private barnehager bli avviklet i løpet av få år, som følge av dette. Vi vet ikke om én medlemsbarnehage som ønsker å avvikle de gode lønns- og arbeidsvilkårene, inkludert dagens pensjonsordning. De ansatte er bærebjelken for å levere god kvalitet. Da legger de private barnehagene heller ned barnehagen fordi inntektene ikke strekker til for å dekke de nødvendige kostnadene.  

– Dersom ordningen om å søke om å få dekket pensjonsutgifter over ti prosent blir enklere, mindre byråkratisk og mer forutsigbar – er dere da villig til å gå med på kravene fra arbeidstakersiden?

– Det er verken mulig eller ønskelig å svare på her og nå. Igjen er det høyst problematisk at man forsøker å isolere pensjonspåslaget fra finansieringssystemet som helhet. Vi vet for eksempel at veldig mange barnehager er underfinansiert på kapitalkostnader, og dette – og andre problemer – vil ikke løses gjennom en kostnadsdekning krone for krone av pensjon, skriver Schjelderup.

Kapitalkostnader er tilskudd som gis til barnehagene for å dekke deres utgifter til bygg, enten det gjelder husleie eller nedbetaling av byggelån.

Fagbladet har tidligere skrevet om hvordan de store kommersielle barnehagekjedene de siste årene har solgt unna barnehageeiendommer, bygd med offentlig støtte, til utenlandske selskap. Dermed brukes anslagsvis 800 millioner barnehagekroner hvert år på å betale husleie til utenlandske eiere.

Fagforbundet ønsker på sin side at private barnehager skal få dekket sine utgifter til pensjon «etter regning», altså at de skal få tilskudd basert på de reelle utgiftene de har, framfor et flatt pensjonstilskudd.

– Vårt mål er at private barnehager skal ha en standard på lønns- og arbeidsvilkår som er på linje med kommunale barnehager, sier Anne Green Nilsen.

Oppgjøret går nå til mekling.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Deltas pensjonskrav i forhandlingene:

• Ansatte skal tilsluttes Fellesordningen for AFP fra 1.1.2023.

• Tjenestepensjon: Arbeidstakers sparing reduseres fra tre til to prosent, mens arbeidsgivers andel økes fra fire til fem prosent.

• Ansatte som taper på overgangen til ny AFP skal få kompensasjon.

• Arbeidsgiver skal betale for at de som er født 1962–1967 også skal få ny AFP, selv om de ikke rekker å opparbeide seg nok ansiennitet i Fellesordningen for AFP.

PBLs motkrav:

• Dagens AFP videreføres fram til reformert AFP er avklart, per nå antatt i hovedoppgjøret 2024. Deretter framforhandles helhetlig løsning for AFP og tjenestepensjon. Den skal også være konkurransedyktig med ytelsene i kommunale barnehager.

• Ordningen om at ansatte som kunne gått av med AFP kan jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn avvikles.

• Tjenestepensjon: Arbeidsgivers sparesats reduseres fra fire til tre prosent.

• Krav om kompensasjon og medregning av ansiennitet avvises.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy