Tariffoppgjørene i 2016

Her kan du sjekke lønnsoppgjøret ditt - og andres

Bare ett oppgjør endte i streik

trav24.no

Fagforbundet har avsluttet tarifforhandlingene for 2016. Lurer du på hvordan de bransje kom ut? Her er en oversikt over resultatene.

2016111711530020161121135157

kathrine.geard@fagbladet.no

Fagforbundet er part i omlag 70 tariffavtaler. De siste uravstemningene etter årets lønnsforhandlinger pågår i disse dager, mens mange av de største områdene ble ferdige allerede i vår.

Sjekk lønna i over 100 yrker

Som oppgjøret mellom Fagforbundet og kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS. Her fikk ansatte sentrale lønnstillegg fra 7300 kroner, lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 prosent, og nytt 16-års trinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper. Videre kommer en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra august 2017, harmonisering av lønnsnivået mellom ulike høyskolegrupper og økt kveldstillegg. For flere elementer se her.

KS og Fagforbundet kom til enighet om særavtale brann og redningstjensten. Den innebærere at risikotillegget er endret fra et timebeløp til et årlig tilllegg som en del av årslønna. Ved utrykning får man fra nyttår betalt fra første time, også ved overordnet vakt. Garantibestemmelsen for brann- og redningsledelse er økt til 11 000 kroner. Se mer her.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ENIGE: KS ved Per Kristian Sundnes og LO Kommunes forhandlingsleder Mette Nord forhandlet seg fram til en løsning i kommunal sektor.

Foto: Per Flakstad

ENIGE: KS ved Per Kristian Sundnes og LO Kommunes forhandlingsleder Mette Nord forhandlet seg fram til en løsning i kommunal sektor. Foto: Per Flakstad

Per Flakstad

Oslo kommune

I Oslo kommune fikk Fagforbundets medlemmer to prosent i lønnsøkning, eller minimum kroner 8500 kroner. I tillegg utvidet personalforsikringer og tilleggsytelser ved yrkesskade, ved å få klart definert yrkessykdom som grunnlag for ytelsen, og de fikk mènerstatning inn i avtalen. Samt økning i flere ubekvemstillegg. Se hele avtalen her.

Staten

De statstilsatte fikk en lønnsøkning tilsvarende frontfaget. Det betyr en total ramme på 2,4 prosent, og et generelt tillegg på 1,15 prosent. Dette opprettholder likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer at alle får lønnsøkning. Et partsammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017. Det blir ingen endringer i pensjonen. Se her for flere detaljer.

LO Stat vil unngå at folk får mindre å rutte med

Barnehageansatte

Denne tariffavtalen gjelder for ansatte i 170 barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS. Her fikk alle et lønnstillegg på minimum kr 6 000, det ble avtalt nye minstelønnssatser og en heving av tillegg for videreutdanning/tilleggsutdanning. Fagforbundet og FUS ble også enige om en ny og framtidsrettet tjenestepensjonsordning i barnehagene. En «hybridpensjon» som er livsvarig og kjønnsnøytral. Les mer om avtalen her.

1400 barnehager er drevet av kommersielle selskaper

NHO Service Ambulanse

I den nye avtalen er årslønna for ambulansearbeider økt fra mellom 14.200 til 20.200 kroner, avhengig hvor man ligger på ansiennitetsstigen. Tillegg for fullført paramedic utdanning økes med 1.000 kroner og tillegg for legedelegerte oppgaver økes med 1.000 kroner. Se flere detaljer her.

NHO 453

Overenskomst 453 omfatter blant andre 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. De fikk blant annet en økning av minstelønnssatsene og ubekvemstilleggene. Se mer her.

Dyrepleiere og klinikkassistenter i NHO fikk to kroner pr time i generelt tillegg. Dette utgjør 3 900 kroner i nivåheving av årslønn og minstelønn. Ansatte på minstelønn fikk ytterligere en krone pr time , som betyr 1 950 kroner i nivåheving av årslønn. Totalt betyr dette en prosentvekst på 3,7 prosent. Virkningsdatoene innebærer at årslønna for 2016 vokser med 2,4 prosent. De resterende 1,3 prosentene er overheng inn i 2017. Her er mer om resultatet.

Brudd

Det ble brudd i forhandlingene med NHO Service om Pleie- og omsorgsoverenskomsten for ansatte i private sykehjem. Meklingen ga

et generelt tillegg til alle ansatte på 2000, inkludert minstelønnsendringene. Ingen skal gå ned i sats som følge av nytt innslagspunkt for kvelds- og natttillegg. Her er Riksmeklerens møtebok.

Spekter

Spekter er delt i ti områder. De ansatte i helseforetakene fikk et generelt tillegg på 9000 kroner. Spesialsykepleier/jordmor og andre i stillingsgruppe 5 med 16 års ansiennitet vil være sikret et tillegg på minst 2,5 prosent. I tillegg føres det lokale forhandlinger på hvert enkelt sykehus, der partene avtaler tillegg ut over dette.

I lønnsoppgjøret for de ansatte i teater og orkester ble alle trinn på A-regulativet økt med 11.100 kroner. Mens forhandlingene mellom Fagforbundet og Den Norske Opera & Ballett resulterte i et generelt tillegg på 10 545 kr per år. Før forhandlingene startet fant man en midlertidig pensjonsløsning for disse gruppene.

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren, sa Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

De ansatte i Nettbuss fikk et tillegg på 4 kroner timen, som innebærer at ansatte i bussbransjen heves opp til 97% av industriarbeiderlønn. Det ble også avtalt tillegg knyttet til lørdag- og søndagsarbeid. Dessuten fikk de «dopause» de krevde.Mer om Spekter-oppgjørene her.

Norlandia omsorg

De ansatte i Norlandia omsorg fikk et generelt tillegg på 2, 65 prosent, men likevel slik at alle får minst 8500 kroner, samt en forbedring i pensjonsordningen. Minstelønnssatsene er regulert tilsvarende. Pensjonsavtalen ble også forbedret. Se mer her.

Curato Røntgen

Ansatte i Curato Røntgen AS fikk et generelt tillegg på 10.750 kronner for 100 prosent stilling.

Deltidsansatte fikk et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent. Minstelønnssatsene ble økt tilsvarende det generelle tillegget. Det ble også avtalt lørdags- og søndagstillegg. Se her.

Unilabs

Partene ble enige om et generelt tillegg på 9.000 kroner per år i 100 prosent stilling. Deltidsansatte gis et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent. Partene ble også enige om retningslinjer for eventuelle individuelle tillegg. Se her.

Virke

Tannhelsesekretærer fikk et lønnstillegg likt resultatet i den offentlige tannhelsesektoren, det vil si 7300 kroner, og 10.200 på 16 års-trinnet.

Medlemmer som jobber i kinoer fikk et generelt tillegg på 2 kr per time.

Barnehageansatte i Virke fikk sentrale lønnstillegg fra kr 7300 og oppover og nye satser for garantilønn. Det er også avtalt sentrale tillegg gjeldende fra 1. august 2017.

Det fikk også ansatte som kommer inn under utdanning i Virke, og ansatte i helse- og sosialtjenesten i Virke. Mens avtalen for spesialisthelsetjenesten i Virke ga ansatte der et generelt tillegg på kr 9000. Tillegget er inkludert i endringene i minstelønnssatsene. På toppen kom lokale forhandlinger med pott på 0,9 prosent.

For museene i Virke ble det avtalt et generelt tillegg på 1,15 % på hovedlønnstabellen. Tillegget gis som prosenttillegg. Det ble også forhandlet om en lokal pott på 1,5 prosent. Det samme fikk ansatte i Høgskolene i Virke. For boligbyggelag ble det avtalt et generelt tillegg på 5.790 kroner pr år for 100 % stilling og en heving av minstelønnssatsene med 13.000 kroner per år. Det generelle tillegget inngår i hevingen av minstelønnssatsene. En lokal pott kom i tillegg. For mer informasjon om oppgjørene med Virke, sjekk her.

Uloba og Samfo

Personlige assistenter/funksjonsassistenter fikk et generelt tillegg på kr 4.15 per time , som utgjør 7.661 kroner i full stilling. Tilleggene i helg og på kveld er også hevet.Sjekk her.

Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen for boligsamvirkene, SAMFO, ble enige om et generelt tillegg på 5 790 kroner. Minstelønnssatsene ble hevet med 13 000 kroner. Se her.

For ansatte i kirkelige virksomheter ble det avtalt en ramme på 2,5 prosent. Smusstillegget ble doblet til tre kroner pr time, og de fikk garantiordning for stillinger uten særskilt krav til utdanning. Mer om dette her.

Frisørene

For frisørene fikk Fagforbundet gjennomslag for nye minstelønnssatser og mer forutsigbar arbeidstid. Se tabellene her. Tilleggene for ubekvem arbeidstid ble hevet til 32 kroner for faglærte og ufaglærte frisører, og 26 kr for hjelpearbeidere og lærlinger. Her ser du mer.

Barnehager

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Private Barnehagers Landsforbund ble enige om pensjon for ansatte i private barnehager i påvente av en varig ordning. Hvis partene ikke er kommet til enighet om en ny pensjonsordning innen mai 2018, overføres alle automatisk til ytelsespensjonsordningen Rammen for lønnstilleggene ble 2,4 prosent, som betyr minst 6000 kr i året. Mer om oppgjøret her.

Energi

Etter en sju uker lang streik fikk ansatte i energisektoren i KS Bedrift er det avtalt en avspaseringsordning til beredskapsvaktene, som betyr at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. I tillegg fikk de gjennom økte minstelønnssatser og lokale lønnsforhandlinger med en ramme på 2,4 prosent. Oppgjøret er til uravstemning.Her er mer informasjon.

Ramma for lønnsveksten består av flere elementer:

Overheng:

Forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået ved slutten av året. Det vil si effekten i år av tillegg som ble gitt i fjor. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

Sentralt avtalte tillegg:

Tillegg til alle arbeidstakere som omfattes av en tariffavtale, eventuelt spesielle tillegg for å løfte lønna for grupper av arbeidstakere. Det vil si generelle tillegg, økning av minstelønn og for eksempel økning av tillegg for arbeid innenfor ubekvem arbeidstid.

Lokalt avtalte tillegg:

Tillegg til enkeltpersoner eller grupper, avtales mellom partene i den enkelte virksomhet. Dette anslås som en del av glidningen ved sentrale oppgjør innenfor NHO-området.

Glidning (utover lokalt avtalte tillegg):

Tillegg som følge av bestemmelser i tariffavtalen, for eksempel ansiennitetstillegg. Kan også være andre typer tillegg for kompetanseøkning, endret ansvarsområde eller kompensasjon for spesielle oppgaver den ansatte får tillagt sin stilling.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy