Vil ha løft for heltid

Byråden setter klare krav: – Det er også turnus og skiftarbeid i politiet og i brann- og redningsetaten, men der har du en helt annen heltidskultur

HELTIDSLØFT: Byråd for helse, eldre og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellvik Dahl, innfører nye krav for å få fart på arbeidet for mer heltid i helsesektoren i byen.

HELTIDSLØFT: Byråd for helse, eldre og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellvik Dahl, innfører nye krav for å få fart på arbeidet for mer heltid i helsesektoren i byen.

Kathrine Geard

Byråd Tone Tellevik Dahl kjøper ikke argumenter om at turnus gjør at heltid er umulig å få til i helsesektoren. – På noen få år skal vi iallfall komme oss godt over 70 prosent hele stillinger i helse- og omsorgssektoren, sier hun.

2019030414030920190410203756

– En helsefagarbeider har faktisk kompetanse og utdanning til å gjøre en god del oppgaver innen pleie og omsorg som sykepleiere i dag gjør.

Tone Tellvik Dahl

kathrine.geard@fagbladet.no

HELTIDSLØFT: Byråd i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, stiller nye krav for å innarbeide heltidskultur i helsesektoren i byen.

HELTIDSLØFT: Byråd i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, stiller nye krav for å innarbeide heltidskultur i helsesektoren i byen.

Kathrine Geard

Det er 52.000 medarbeidere i Oslo kommune. Siden det rødgrønne byrådet overtok styringen i 2015, har andelen som jobber heltid steget fra 65,8 prosent til 68 prosent. Det er byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl, slett ikke fornøyd med. Nå setter hun nye tydelige krav til bydeler og etater for å få fart på heltidsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, der deltidsproblemet er størst.

Sentralt prosjekt

I tillegg til klare styringssignaler, skal et sentralt prosjekt hjelpe bydelene og virksomhetene med å nå målene om mer heltid. I prosjektgruppa sitter fagpersoner i byrådsavdelingen, i tillegg til representanter for fagorganisasjonene og arbeidsgiverseksjonen. Gruppa sørger for å samle kunnskap og kompetanse, og å dele erfaringer når ulike ordninger testes ut i bydeler og etater. Som for eksempel vikarpool eller en langturnusordning.

– Noen bydeler har kommet ganske langt, men mange steder går det for sakte. Da er det viktig at kommunen sentralt sørger for at kunnskapen deles, sier Tellevik Dahl til Fagbladet.

• Slik krever du større stilling

Egne måltall

Bydeler og etater må sette måltall og vedta strategier for hvordan de skal få heltidskulturen Tellevik Dahl etterspør. Selv nøler hun med å oppgi noe bestemt mål for krafttaket.

– Foreløpig stiller jeg krav om at det skal være en positiv utvikling. Det er litt vanskelig å sitte helt på toppen av Oslo kommune og definere det rette måltallet. Det er virksomhetene som er de beste til å sette tydelige måltall på det oppdraget har de fått.

I bydel St.Hanshaugen har rundt 80 prosent heltidsstilling. I andre bydeler er tallet bare 50 prosent.

– Med grepene vi nå tar og prosjektet vi har satt i gang, mener jeg det må være mulig for alle bydeler å komme opp på nivået til St. Hanshaugen.

Bydelen brukte fire–fem år på å komme dit. Det er også realistisk for hele byen, mener Tellevik Dahl

– På noen få år skal vi iallfall komme oss godt over 70 prosent hele stillinger i helse- og omsorgssektoren.

Dette har du krav på når du må jobbe røde dager i påska

Må tenke kreativt

Selv om alle synes enige om målet, er det grunner til at framdriften ikke har vært all verden til nå, innrømmer byråden.

– Det er ikke alltid like lett å få partene i arbeidslivet til å bli enige om endringer. Jeg oppfordrer derfor fagorganisasjonen til å være litt kreative her for å får løst dette. Det går begge veier. Vi må være kreative som arbeidsgiver, og organisasjonene må vise hvilket handlingsrom de mener finnes.

En annen utfordring er at en del kvinner ikke vil jobbe 100 prosent.

– Jeg pleier ofte å si at vi må huske på at deltid avler deltid.

Derfor må arbeidsgivere spørre hva som skal til for at kvinnene i redusert stilling faktisk vil jobbe 100 prosent, mener Tellevik Dahl.

– Vi ønsker folk i fulle stillinger. Det er bra for den enkelte og det er bra for kollegene og hele arbeidsmiljøet.

Byråden kjøper ikke argumenter om at turnus gjør at heltid er umulig å få til i sektoren.

– Det er også turnus og skiftarbeid i politiet og i brann- og redningsetaten, men der har du en helt annen heltidskultur.

Dette er kravene

Fordi heltidskultur må innarbeides gjennom systematisk arbeid stiller Tellevik Dahl helt konkrete krav til virksomhetene. Et viktig tiltak er at alle medarbeidere i Oslo kommune skal ha en heltidssamtale med sin nærmeste leder for å finne ut om de jobber ufrivillig deltid. Hva som skal til for at medarbeideren kan jobbe heltid, om den ansatte ønsker heltid - og hvis ikke, hva årsaken er.

– Alt dette må diskuteres sånn at vi får kartlagt ordentlig om det er ufrivillig deltid i Oslo kommune.

Alle medarbeidere som ytrer ønske om høyere stillingsgrad skal få det så raskt det er praktisk mulig. For å få til det skal stillingsbrøker slås sammen for dem som har flere kontrakter med kommunen. For eksempel en helsefagarbeider som jobber på to sykehjem.

– Nå har mange to arbeidskontrakter – i stedet vil de få en kontrakt og en høyere stillingsprosent. For medarbeideren vil det særlig gi utslag på pensjonen.

Det er også gunstig for sårbare brukere som får færre ansatte å forholde seg til, påpeker byråden.

Frøydis vet hvorfor hele stillinger er viktig

Bruke nye stillinger aktivt

De 500 nye årsverkene kommunen skal få i hjemmetjenestene innen utgangen av 2019, skal brukes til å fylle opp eksisterende stillinger til heltid. Når det er gjort skal resten lyses ut som faste stillinger.

– I 2018 har vi lyst ut 110 årsverk i de kommunale sykehjemmene. Da fylte vi opp deltidsbrøker til høyere brøker og lyste ut resten til hele stillinger. Dermed fikk vi blant annet 30 hele, faste 100 prosent sykepleierstillinger.

Et tredje grep er såkalt oppgaveglidning mellom yrkesgrupper. Det handler mest om å la helsefagarbeidere, gruppa som sliter mest med deltidsproblemet, få nye arbeidsoppgaver.

– En helsefagarbeider har faktisk kompetanse og utdanning til å gjøre en god del oppgaver innen pleie og omsorg som sykepleiere i dag gjør. Alt skal fortsatt skje med riktig kompetanse, men det er fortsatt litt profesjonskamp noen steder, sier Tellevik Dahl, som utfordrer profesjonene til å samarbeide litt bedre. Det kan bidra til at helsefagarbeidere får høyere stillingsbrøker.

• Bare annenhver utlyste sykepleierstilling er heltid

Tror på gulrot

Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo, er veldig glad for at byråden vil intensivere innsatsen for heltid. Hun mener skylda for at helsesektoren har så mange deltidsansatte i stor grad hviler på ledere som i årevis har spart inn på turnuser og kveldsvakter, og minimert bemanningen.

– Tror du virkemidlene byråden setter inn vil være god medisin?

– Det er mye bra der, og jeg tror absolutt noe vil virke. Byråden har slitt med å få styringssignalene ordentlig ut, så det er bra om hun nå blir tydeligere.

Follerås er gjerne kreativ, og foreslår at kommunen satser mer på redusert arbeidstid for å få flere hele stillinger og turnuser til å gå opp. I dag er helgejobbing en akilleshæl, derfor trengs en skikkelig gulrot for å løse problemet, mener hun.

Karin E. Svendsen

– Hvis de for eksempel innførte firedagers uke med full lønnskompensasjon, tror jeg mange ville si ja til å jobbe annenhver helg. Det ville løst mye. Vi må tenke annerledes for å få timetallet til å gå opp.

• Bratten og Nord er uenige om årakene til deltid

Må være likt

Kravet om heltidskultur stilles også til de private aktørene som leverer tjenester på oppdrag for Oslo kommune. De må kunne dokumentere dette.

– De må kunne vise fram ganske detaljerte lister over hvordan de ser for seg ulike stillingsbrøker, og hvilken målsetting de har og så videre. Jeg kan ikke stille et krav til private som jobber på kontrakt uten å stille det samme til våre egne. Det må være likt, sier Tellevik Dahl.

– Hvordan skal dere følge opp og kontrollere at krav og måltall innfris?

– Min avdeling følger opp bydelene og våre egne etater i forbindelse med tertialrapporteringen. Da må vi følge med på de viktige indikatorene og stille utfyllende spørsmål hvis de ikke selv skriver hvordan arbeidet går. Hvis noen plutselig har en negativ kurve, må vi ha en samtale om årsakene.

Siden det er lagt til 610 friske årsverk, venter byråden at det blir en ekstra dupp opp på statistikken når alle disse stillingene er fylt i løpet av 2019.

• Gerd krevde større stilling, venter fortsatt på svar

Vil være attraktive

Heltidskultur dreier seg også om at kommunen trenger å være en attraktiv arbeidsplass i framtida. Byråden tror de aller fleste ønsker høy stillingsprosent. Ikke minst fordi det koster å bo i en storby.

– Vi trenger å tiltrekke oss mye mer arbeidskraft innen denne sektoren. Hvis vi kan si til nyutdannede fagarbeidere eller sykepleiere at vi satser på heltid; hos oss får du fast 100 prosent stilling, da signaliserer vi at vi satser på denne kompetansen. Vi vil at dere skal jobbe hos oss, og ha råd til å bosette deg i kommunen vår fordi du har en lønn å leve av.

• Lærlinger fikk hele stillinger

• Lene jobber ufrivillig deltid

• Saksøkte kommune som lyste ut deltidsstillinger

Dette er tiltakene

*Alle bydeler og etater skal ha samtale med medarbeidere som jobber deltid for å kartlegge hvem som arbeider ufrivillig deltid

* Medarbeidere som ønsker høyere stillingsbrøk skal få det så snart som mulig.

* Stillingsbrøker skal slås sammen for de som har flere kontrakter med Oslo kommune.

* Nyopprettede stillinger skal brukes til å øke andelen heltid, blant annet skal nye årsverk brukes til å fylle opp stillingsbrøkene til eksisterende medarbeidere før nye stillinger lyses ut

* Alle nye stillinger som lyses ut skal som hovedregel utlyses som heltidsstillinger

* Oppgaveglidning mellom ulike yrkesgrupper skal vurderes ved at ansvarsområder og fordeling av oppgaver gjennomgås

* Alle bydeler og etater skal fastsette mål og ha strategier og tiltak for å øke andelen heltidsansatte.

* Private virksomheter som arbeider på oppdrag for Oslo kommune, må ha en heltidskultur og dokumentere dette

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy